HomeDossiersReglement verkiezing Beste Bibliotheek
voetnoot

Reglement verkiezing Beste Bibliotheek

Reglement verkiezing Beste Bibliotheek

Vakjury
De vakjury bestaat uit vijf personen, te kiezen en te benoemen door de redactie van Bibliotheekblad. Voorzitter van de vakjury is de directeur van de winnende bibliotheek van het jaar ervoor, die zich verplicht in de eerstvolgende verkiezing zitting te nemen in de vakjury. Tweede jurylid is de directeur van de voorgaande Beste Bibliotheek (bij de verkiezing van de Beste Bibliothecaris neemt de ‘regerende’ bibliothecaris diens plaats in). Derde jurylid is een (oud-)bibliotheekdirecteur. Vierde jurylid is de mystery guest. Het vijfde jurylid is de hoofdredacteur van Bibliotheekblad.
Stemming door de vakjury geschiedt hoofdelijk. Het oordeel van de vakjury telt, zoals gezegd, voor de helft mee in het bepalen van de winnaar. Voor een kwart zijn dat de door het publiek op de website van Bibliotheekblad uitgebrachte stemmen en voor het andere kwart de stemmen van de deelnemers aan het Nationaal Bibliotheekcongres.

Mystery guest

De mystery guest bezoekt en beoordeelt onaangekondigd de bibliotheken in de eindronde. De mystery guest wordt aangewezen door de redactie van Bibliotheekblad, die zich daarbij laat leiden door de ruime vakmatige ervaring en journalistieke kwaliteiten van de beoordelaar. De mystery guest is onafhankelijk en neutraal. Indien hij/zij werkzaam is voor een openbare bibliotheek, is deze bibliotheek uitgesloten van deelname aan de verkiezing. De mystery guest legt zijn/haar bevindingen vast in een verslag dat dient als basis voor de speciale verkiezingseditie van Bibliotheekblad. De overige juryleden beoordelen in een plenair overleg de verslagen van de mystery guest voordat deze gepubliceerd worden en brengen daarin waar nodig correcties of aanvullingen aan.

Publieksstemming
Gedurende circa een maand kan het publiek zijn stem op een van de bibliotheken in de eindronde uitbrengen op de website van Bibliotheekblad. Op de site vindt de bezoeker een keur aan aanvullende informatie over deze bibliotheken, waaronder een door de kandidaten zelf geproduceerde video van minimaal drie en maximaal vijf minuten waarin zij zich voorstellen aan het publiek. Het staat de genomineerde bibliotheken vrij campagne te voeren in en rond de eigen bibliotheek, teneinde mensen te motiveren hun stem uit te brengen.

Stemming op het Nationaal Bibliotheekcongres
Tijdens het eendaagse Nationaal Bibliotheekcongres kunnen deelnemers hun stem uitbrengen op een van de kandidaten. Dit, om de betrokkenheid van collega’s bij de verkiezing te stimuleren.

Beste Bibliothecaris van Nederland
Om recht te doen aan de veelzijdigheid en werking van het bibliotheekvak, wordt er tweejaarlijks een persoonlijkheidsprijs uitgereikt: die van Beste Bibliothecaris van Nederland. Met deze prijs wil Bibliotheekblad die bibliotheekmedewerker in het zonnetje zetten die zich beroepshalve in positieve zin onderscheidt. Bijvoorbeeld door zijn/haar vernieuwende aanpak, uiterst succesvolle werkwijze of inspirerende voorbeeld gedurende een langere periode (‘oeuvreprijs’).
De mogelijkheid bestaat om het accent bij de verkiezing te leggen op een bepaald specialisme binnen het vak, zoals jeugdbibliotheekwerk of 'digitale innovators'.
Om tot de keuze van geschikte kandidaten te komen, kunnen lezers van Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl gedurende een periode van minimaal een maand beargumenteerd een kandidaat van hun keuze voordragen aan de redactie. Uit deze nominaties kiest de vakjury drie deelnemers die naar de eindronde gaan. De winnaar van de persoonlijkheidsprijs wordt bepaald door de vakjury en door de stemronde op Bibliotheekblad.nl (beide tellen voor de helft mee). Stemmers kunnen zich daarbij mede baseren op informatie die hun via Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl wordt aangereikt, waaronder een door de kandidaten zelf geproduceerde video van maximaal drie minuten waarin zij zich voorstellen. In de periode na zijn/haar verkiezing fungeert de Beste Bibliothecaris van Nederland gedurende twee jaar als ambassadeur van het vak.

Bekendmaking
De verkiezing van de Beste Bibliotheek en de Beste Bibliothecaris wordt bekroond door een feestelijke bekendmaking. Sinds twee jaar geschiedt de bekendmaking van de Beste Bibliotheek tijdens het Nationaal Bibliotheekcongres en die van de Beste Bibliothecaris in het najaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in een bibliotheek. Bij de bekendmaking licht de voorzitter van de vakjury de beoordeling van de bibliotheken en bibliothecarissen toe en maakt hij/zij melding van de argumenten die door stemmers op de website van Bibliotheekblad zijn ingebracht.

Prijzen
De prijs voor de winnaar van de Beste Bibliotheek-verkiezing is een kunstwerk. De overige bibliotheken ontvangen een certificaat. De prijs voor de winnaar van de Beste Bibliothecaris-verkiezing is eveneens een kunstwerk. De twee andere bibliothecarissen ontvangen een certificaat. De Beste Bibliothecaris treedt, in samenspraak met de Koninklijke Bibliotheek, gedurende twee jaar op als ambassadeur van het vak. Via exposure in het vakblad en op de site (onder andere via columns) wordt de ambassadeursfunctie van de Beste Bibliothecaris extra onderstreept.

Sponsoring
Hoofdsponsor van beide verkiezingen is NBD Biblion. Daarnaast is er ruimte voor overige sponsors die hun naam kunnen verbinden aan de Beste Bibliotheek-verkiezing, dan wel aan die van de Beste Bibliothecaris. In alle gevallen geldt dat de sponsor geen invloed uitoefent op de uitslag.

Beslissingsbevoegdheid
De uiteindelijke verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid in deze en alle overige zaken die betrekking hebben op de verkiezing van de Beste Bibliotheek en van de Beste Bibliothecaris berust bij de redactie van Bibliotheekblad, met inbegrip van de zaken waarin dit reglement niet voorziet. De redactie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Eventuele aanpassingen zullen tijdig gecommuniceerd worden. Suggesties van lezers van Bibliotheekblad en Bibliotheekblad.nl zijn te allen tijde welkom.

Redactie Bibliotheekblad, 3 maart 2020,
Reacties e-mail: redactie@bibliotheekblad.nl.