HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Handreiking subsidiebeleid VNG
22-04-2011
De VNG heeft voor gemeenten een handreiking subsidiebeleid gemaakt.
Hierin wordt ingegaan op het feit dat de digitalisering de behoefte aan boeken en huisvesting kan laten veranderen. De in het najaar 2010 gepresenteerde toekomststrategieën (scenario’s) van de heer Cor Wijn worden beschreven. (Zie een eerdere Analyse van Wim Keizer in Bibliotheekblad - PDF)
In de handreiking worden suggesties gegeven voor de wijze waarop gemeenten de bibliotheek strategisch kunnen herpositioneren en innoveren, aldus de VNG.

De financieringsbehoefte van het bibliotheekbestel van de toekomst zal, in het licht van ontwikkelingen als de toenemende digitalisering, opnieuw moeten worden bepaald, zo wordt in de handreiking gesteld. Het resultaat van onderzoek dat nu in opdracht van OCW wordt uitgevoerd naar de financiële structuur van het openbare bibliotheekwerk zal voor beëindiging van de looptijd van het BibliotheekCharter (eind 2012) bekend worden. Aansluitend zullen de financiële bijdragen van de overheden aan de openbare bibliotheken opnieuw worden bezien. Gekeken zal zeker worden naar het zogenoemde instapniveau, het minimum subsidiebedrag voor de lokale openbare bibliotheek. De VNG heeft in een recente brief aan de staatssecretaris voor OCW aangeven te verwachten dat het instapniveau achterhaald zal worden door de transformatie die de bibliotheeksector momenteel ondergaat. (Zie het eerder verschenen artikel van Wim Keizer op deze website).

In het BibliotheekCharter is vastgelegd dat er een aanpassing zal komen van de Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) wat betreft het onderdeel bibliotheekwerk. Aanleiding is het feit dat de huidige wetgeving is gebaseerd op het gegeven van het van fysiek materiaal gemaakte boek. Met de digitale bibliotheek op basis van e-boeken en elektronische data is nog geen rekening gehouden. Het ministerie van OCW treft momenteel voorbereidingen voor deze aanpassing. De VNG vindt dat het Rijk een taak moet hebben wat betreft:
 • het beheer en de doorontwikkeling van de digitale bibliotheek;
 • het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het werk;
 • het in stand houden en ontwikkelen van een landelijke ondersteuningsinfrastructuur
De VNG vindt dat via wetgeving aan gemeenten niet mag worden voorgeschreven dat een openbare bibliotheek in stand moet worden gehouden. Gemeenten hebben al ruimschoots bewezen dat zij groot belang stellen in de bibliotheekvoorziening, zo stelt de VNG in de handreiking. Ook vindt de VNG het belangrijk dat in functionele termen wordt gesproken over bibliotheekbeleid, en niet de vorm wordt vastgelegd. De wet moet immers ruimte laten voor de diversiteit aan nieuwe vormen die nu aan het ontstaan is.

De handreiking sluit af met een aantal do’s en don’ts.

Als do’s worden genoemd:
 • Formuleer een visie op de openbare bibliotheek in relatie tot breder gemeentelijk beleid (cultuurbeleid, mediabeleid, informatiebeleid, jeugdbeleid e.d.)
 • Stimuleer innovatie, i.h.b. wat betreft de digitalisering
 • Subsidieer op tenminste het instapniveau
 • Zoek naar mogelijkheden van cross-over tussen de openbare bibliotheek en andere aanbieders van publieke en private diensten: dit zowel op stads-, wijk- als dorpsniveau.
 • Onderken dat de bibliotheek van de toekomst vele gedaanten kan hebben: verken samen met de openbare bibliotheek deze toekomstige vormen
 • Bereken een integrale kostprijs.
 • Doe behoefte-onderzoek onder de bevolking.
De don’ts zijn volgens VNG:
 • Bezuinigen op de openbare bibliotheek zonder overleg over rol, taak en functie van de bibliotheek in de lokale samenleving.
 • Toestaan dat de openbare bibliotheek ‘stand alone’ opereert, los van het lokale, provinciale en landelijke netwerk.
 • Blindstaren op de vijf functies uit de Richtlijn basisbibliotheken. Niet alle functies hoeven door de bibliotheek even stevig met diensten ‘belegd’ te worden.
 • Vasthouden aan het model van openbaar bibliotheekwerk zoals we dat kennen uit het pre-digitale tijdperk (periode 1945-1995).
 • Op detailniveau bemoeien met hoe de openbare bibliotheek zijn taken vervult. De gemeente moet zich hoofdzakelijk beperken tot de wat-vraag.
 • Alleen ambtelijk met de bibliotheek in contact staan en college en raad niet bij de beleidsvorming betrekken.
 • Denken dat certificatie niet nodig is of alleen maar kostenverhogend werkt. Het handhaven van de kwaliteit van de dienstverlening is van groot belang.
Voor de gehele tekst van de Handreiking subsidiebeleid openbare bibliotheken, zie de VNG-site (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie