HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Jaarverslag SIOB: eerste jaar turbulent maar met nuttige inzichten
28-04-2011
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft recent haar eerste jaarverslag gepubliceerd, waarin teruggekeken wordt op het startjaar van het instituut. 
Het SIOB stelt in het verslag dat het eerste bestaansjaar intensief was en soms turbulent. Werkende weg richting bepalen bleek een pad dat niet altijd over rozen gaat. Volgens het SIOB hebben alle ervaringen echter wel inzichten opgeleverd: over welke rol SIOB heeft als speler tussen alle spelers in de bibliotheeksector en hoe het die rol verder kan ontwikkelen; hoe om te gaan met een veld waar politieke, publieke en commerciële belangen spelen en de maatschappelijke ontwikkelingen vragen om snelle en adequate antwoorden. In zo’n veld vernieuwing en draagvlak organiseren is een strategische en tactische opgave en vraagt om een heldere positie met duidelijke bevoegdheden. De reactie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) van december 2010 (PDF) op het advies van de Raad van Cultuur, noemt SIOB daarin een stap in de goede richting. Het komende jaar is het zaak om die positie kracht bij te zetten, zo wordt in het jaarverslag gesteld.

Eind 2010 vond er een review plaats van het programmatisch werken via welke de besteltaken vorm krijgen. Deze review maakte duidelijk dat de komende jaren een verschuiving nodig is naar ‘echte’ SIOB-programma’s waarin de regiefunctie van het sectorinstituut verder wordt uitgebouwd, aldus het jaarverslag. Uitvoerende projecten worden idealiter gedelegeerd of overgedragen aan andere organisaties. Het blijkt nodig de rollen van de programmamanagers en projectleiders te verhelderen.

Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende programma’s (Vertegenwoordiging en samenhang, Digitale innovatie, Opleidingen, Onderzoek en kennisdeling, Maatschappelijke verankering, Certificering, Aangepast lezen) , waarbij met name enkele passages over de programma’s Vertegenwoordiging en samenhang en Digitale innovatie de aandacht trekken.

Programma Vertegenwoordiging en samenhang
In de eerste maanden van 2010 is onder leiding van de interim-directeur gewerkt aan de opbouw van de organisatie en de personele invulling . Na het aantreden van de directeur is aan het licht gekomen dat in de onderlinge verhoudingen (VOB/Bibliotheek.nl/SIOB) een aantal verduidelijkingen nodig was, zo wordt in het jaarverslag gesteld. Over de aard van deze verduidelijkingen doet het jaarverslag geen mededelingen. Door het voortijdig vertrek van de directeur zijn de activiteiten van dit programma minimaal geworden. De programmamanagers hebben acute zaken zoveel mogelijk opgepakt.

Programma Digitale innovatie
Met betrekking tot het programma Digitale innovatie meldt het jaarverslag dat afgelopen jaar duidelijk maakte dat het optuigen van ‘de digitale bibliotheek’ zich afspeelt in een complex veld van publieke en commerciële belangen, met verschillende verantwoordelijkheden en met verstrekkende juridische en financiële consequenties. In dit speelveld heeft SIOB zijn regierol opgepakt, aldus het jaarverslag. Zo heeft SIOB relatienetwerken en overleggremia georganiseerd met alle relevante stakeholders, waaronder de VOB (als opdrachtgever namens de bibliotheeksector), Bibliotheek.nl, de Koninklijke Bibliotheek, de universiteitsbibliotheken en leveranciers als NBD/Biblion en OCLC. In deze netwerken stuurt SIOB op een heldere bestuurlijke rolverdeling tussen alle betrokken partijen, zodat er werkbare afstemmings- en beslislijnen komen om de gemeenschappelijke infrastructuurontwikkeling te exploiteren en te beheren. In een veld waar politieke, publieke en commerciële belangen spelen, vraagt dit veel energie en tijd, aldus het jaarverslag.

SIOB ziet toe op de activiteiten van Bibliotheek.nl en andere betrokken partijen die met overheidsmiddelen digitale innovaties ontwikkelen. Dit doet het sectorinstituut door te monitoren en door constructieve samenwerkingsafspraken te organiseren, samen met VOB. Er is in 2010 een vaste planning- en controlesystematiek in ontwikkeling voor de monitoring van de voortgang van projecten. Deze systematiek biedt een solide basis voor adviezen van SIOB aan het ministerie van OCW over subsidieaanvragen van Bibliotheek.nl en de besteding van middelen.
Doordat het ministerie van OCW de positie heeft versterkt en een zwaarwegende adviesrol aan SIOB heeft toegekend bij de monitoring en sturing van Bibliotheek.nl, kan SIOB de regierol in de toekomst beter waarmaken dan in 2010, zo wordt in het jaarverslag gesteld.
In 2010 heeft SIOB advies uitgebracht aan het ministerie van OCW over: de begroting van Bibliotheek.nl. voor 2010 en 2011; de positie en bevoegdheden van SIOB in relatie met B.nl (diverse adviezen); de voortgang van door het ministerie van OCW gesubsidieerde innovatieprojecten; het vormgeven van innovatienetwerken.

Behalve een toegankelijke landelijke infrastructuur heeft een digitale bibliotheek ook vulling nodig. SIOB werkt hiertoe samen met verschillende partners en ziet erop toe dat er duurzame afspraken worden gemaakt om metagegevens beschikbaar te stellen. De rechten voor zowel de fysieke collectie als voor de digitale collectie vragen daarbij veel aandacht. Van belang is om te onderzoeken hoe structurele financiering vorm kan krijgen voor de digitale infrastructuur, aldus het jaarverslag.

Voor het gehele jaarverslag, zie de SIOB-website.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie