HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Uitspraak rechter in zaak-Buren: gemeente heeft geen verplichting tot financieren bibliotheekfunctie
03-11-2011
Gemeenten zijn op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid niet wettelijk verplicht subsidie te verstrekken aan de bibliotheek. Ook uit het Bibliotheekcharter 2010-2012 valt geen bekostigingsplicht voor de gemeente af te leiden. Dat heeft de rechtbank bepaald in het hoger beroep dat de VOB had aangespannen tegen de gemeente Buren.
Buren besloot ongeveer een jaar geleden tot het (binnen 5 jaar) volledig afbouwen van de subsidie voor het bibliotheekwerk in de gemeente. Reden voor de VOB om een juridische procedure te starten om jurisprudentie te verkrijgen aangaande het bibliotheekbestel en het Bibliotheekcharter. De VOB is van mening dat de gemeente op grond van het Bibliotheekcharter een bekostigingsplicht heeft.

Anders dan de VOB vindt de rechter echter niet dat er sprake is van een dergelijke bekostigingsplicht. Eerstens niet op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, maar ook niet op grond van het Bibliotheekcharter. In de Wet op het specifiek cultuurbeleid wordt slechts gesteld dat de minister, provinciale besturen en gemeenten bevorderen dat een door hen te bekostigen en in stand te houden bibliotheekvoorziening deelneemt aan het leenverkeer met andere voorzieningen van bibliotheekwerk en dat netwerken worden gevormd, en de rechter ziet daarin geen wettelijke verplichting om het (lokale) bibliotheekwerk te bekostigen en in stand te houden. De rechtbank oordeelt verder dat de VNG op grond van haar statuten de bij haar aangesloten gemeenten niet juridisch kan binden aan de afspraken die zij als belangenbehartiger met de rijksoverheid maakt, zoals het Bibliotheekcharter. De VNG kan slechts toezeggen zich ervoor in te zullen spannen dat gemeenten de daarin neergelegde doelen zullen realiseren.

In een op 12 oktober aan de VOB gestuurde brief had de VNG al laten weten op het standpunt te staan dat er juridisch gezien voor de individuele leden van de VNG geen verplichtingen uit het Bibliotheekcharter voortvloeien die rechtens afdwingbaar zijn en dat het bestuur van de VNG statutair geen voor alle gemeenten verbindende afspraken aan kan gaan. ‘Het Bibliotheekcharter 2010-2012 is getekend voordat de financiële crisis en de gevolgen daarvan duidelijk waren geworden. Een en ander heeft de begrotingen van gemeenten onder druk gezet. Op grond daarvan hebben vele Nederlandse gemeenten zich genoodzaakt gevoeld te bezuinigen op voorzieningen, en zich te beraden op kerntaken,' aldus de VNG in deze brief. (Zie ook dit bericht.)

Aangezien de door de gemeente Buren voorgenomen korting pas na afloop van het charter per 2013 ingaat, is er volgens de rechter ook geen gewekte verwachting van voortzetting van de subsidiëring.

In een reactie noemt de VOB de uitspraak 'met de wetgeving voor de bibliotheek in voorbereiding' een kans voor de branche. 'De uitspraak kan gezien worden als een vrijbrief voor gemeenten en zal ongetwijfeld op plaatsen ook zo worden gebruikt. De keerzijde van deze uitspraak is dat er geen enkele wettelijke grond is voor de openbare bibliotheek. De Wet Specifiek Cultuurbeleid en het Bibliotheekcharter zijn een wassen neus,' aldus de VOB.

Zie ook berichtgeving op de website van de VNG.

De volledige tekst van de uitspraak van de rechter in de zaak VOB versus gemeente Buren is hier te vinden.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Haije Vondeling
4-11-2011 08:55
Ik geloof niet dat de rechtbank goed in de gaten heeft hoe belangrijk lezen is en dat het geen verkwisting van (subsidie)geld is.

Haije Vondeling
Bibliothecaris Bus6 (werkgebied Buren)
Thijs
4-11-2011 10:40
Die bibliotheken die nog steeds denken dat ze het met rechtzaken tegen hun opdrachtgever gaan winnen, kunnen zichzelf beter opdoeken. We leven in een democratie waarin de opdrachtgever bepaalt waar de politieke prioriteiten liggen. Als gemeenten tot deze keuze komen zal het zijn dat ofwel het inhoudelijk verhaal onvoldoende sterk is (en niet genoeg aansluit bij de politieke prioriteiten), ofwel de gemeente in financiele doodsnood verkeert.

Natuurlijk kunnen er situaties zijn waarbij 'het spel' door de gemeente niet eerlijk wordt gespeeld. Dan is de rechter een goede vluchtheuvel in onze rechtstaat. Dit is hier niet het geval.

Die bibliothecarissen die serieus menen dat een gemeente de wet overtreedt met een bezuiniging op de bibliotheek, zouden zich nog eens wat beter moeten verdiepen in de wet- en regelgeving . Het is zo 'obvious'. Dat je een andere inhhoudelijk opvatting kunt hebben over wat wel en niet gesubsidieerd moet worden, is zonneklaar.  Maar als je naar de rechter gaat, beticht je de ander van 'vals spel'.

Het moet gaan om onze passie, ons inhoudelijk verhaal en daarbij het lef om rigoreuze vernieuwingen door te voeren. Niet om het 'recht op subsidie', dat is zoooo defensief, zo weinig ondernemend.  

Thijs (directeur van een bibliotheek die ook gecontronteerd wordt met stevige bezuinigingen maar desondanks een goede relatie houdt met zijn gemeenten).

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie