HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Staatssecretaris Zijlstra presenteert actieplan Kunst van Lezen 2012-2015
08-03-2012
Op 6 maart is door staatssecretaris Zijlstra het nieuwe actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het actieplan is opgesteld door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB),
‘Stichting Lezen en SIOB hebben de focus gelegd op (verdere) verankering van de diverse programmalijnen. Ook hebben zij gekozen voor een evidence based aanpak en besloten een sterker accent te leggen op het smeden van strategische coalities op landelijk niveau. Deze samenwerking moet leiden tot een grootschalige, integrale aanpak van leesbevordering en tot kennisdeling en samenwerking bij landelijke campagnes. Ik onderschrijf deze keuzes,’ zo schrijft Zijlstra in de begeleidende brief.

SIOB en Stichting Lezen stellen in het Actieplan dat de in de afgelopen periode ontwikkelde structuur in de komende jaren verder versterkt moet gaan worden ‘zodat verankering van Leesbevordering kan plaatsvinden binnen bibliotheken, kinderopvang, centra voor Jeugd en Gezin en primair en voortgezet onderwijs.’ In 2015 wordt Kunst van Lezen beëindigd, reden waarom een structurele verankering belangrijk is. Hiertoe moet een ‘toonaangevend landelijk netwerk’ worden opgezet dat de basis is voor een structurele inbedding van leesbevordering. Deze zogenoemde Leescoalitie wordt aangevoerd door Stichting Lezen en SIOB. ‘De Leescoalitie werkt op inhoud en projecten samen met landelijke partijen zoals Stichting Lezen & Schrijven, VOB, Entoen.nu en spelers uit het boekenvak als KBb, NUV, CPNB en KvB. De Leescoalitie wordt in 2012 uitgewerkt in de beleidsplannen van Stichting Lezen en SIOB,’ zo valt te lezen in het Actieplan.

Verder wil men in de komende periode meer wetenschappelijk onderzoek (laten) doen om de positieve effecten van programma’s als BoekStart en Bibliotheek op school op de ontwikkeling van het taalniveau aan te tonen.
Ook wil men BoekStart meer bekendheid gaan geven. Om die bekendheid verder te versterken wordt ‘het merk BoekStart’ uitgebreid naar boekhandels en andere detaillisten (bijvoorbeeld babywinkels) om het ook daar zichtbaarder te maken. De boekhandel kan op termijn ook aanhaken bij de Bibliotheek op school en het onderdeel Canon. Om ouders meer bij de aanpak te betrekken plant Stichting Lezen de landelijke campagne ‘2013: jaar van het voorlezen’.
Deskundigheidsbevordering van bibliotheekdirecteuren, uitvoerende bibliothecarissen, pedagogisch medewerkers, studenten aan PABO’s en leerkrachten zal de komende jaren een speerpunt zijn. Streven is voor de projecten van Kunst van Lezen bibliotheekcertificeringsnormen en criteria te doen laten gelden. Gesprekken hierover zijn inmiddels gestart, aldus het Actieplan.

De vier programmalijnen van het vorige Actieplan (Proef met BoekStart in Nederland; bibliotheek biedt dienstverleningspakket aan binnen (taalachterstand)scholen; kennismaking cultuurhistorische canon door middel van jeugdboeken; landelijk dekkende voorziening van leesbevorderingsnetwerken) worden in het nieuwe Actieplan teruggebracht tot drie onderdelen:
  1. BoekStart voor baby’s en BoekStart in de Kinderopvang 0-4 jaar
  2. De Bibliotheek op school voor primair en voortgezet onderwijs, met aandacht voor Canonboeken.
  3. Structurele netwerkvorming leesbevordering op alle niveaus.
Per onderdeel wordt in het Actieplan een aantal concrete doelen genoemd. Zo wordt voor BoekStart gemeld dat het wordt uitgebreid naar de kinderopvang, zodat het in 2015 is ingevoerd in 50% van de kinderopvanginstellingen binnen het werkgebied van 65% van de basisbibliotheken. BoekStart voor baby’s moet eind 2015 een bereik hebben van 65% van de Nederlandse baby’s.
Voor wat betreft de Bibliotheek op school wordt gesteld dat dit programma in 2015 50% van de basisschoolleerlingen moet bereiken. Bibliotheek op school wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs en moet dan in 2015 35% van de leerlingen bereiken. De kennismaking met de cultuurhistorische canon wordt onderdeel van de Bibliotheek op school.
Ten slotte wordt in het Actieplan aangegeven dat de ‘landelijk dekkende voorziening van leesbevorderingsnetwerken’ voortaan wordt aangeduid als Netwerken Leesbevordering. Actieve, structurele netwerkvorming is op alle niveaus relevant. In 2015 dient in 80% van de basisbibliotheken sprake te zijn van samenwerking met lokale overheid en instellingen binnen een leesbevorderingsnetwerk, aldus SIOB en Stichting Lezen.

Begin februari werd overigens bekend dat de projectsubsidie voor Kunst van Lezen tot 2015 officieel is toegekend door de staatssecretaris. Zijlstra schrijft in de toekenningsbrief: ‘Binnen mijn cultuurbeleid neemt cultuureducatie een belangrijke plaats in. Kunst van Lezen levert door zijn programmatische opzet een wezenlijke, aanvullende bijdrage aan de reguliere subsidieverstrekking aan culturele instellingen en scholen. Het programma versterkt tevens de maatschappelijke functie die openbare bibliotheken vervullen en ondersteunt daarmee de bibliotheekvernieuwing.’

In september vorig jaar werd ook het Actieplan laaggeletterdheid gepresenteerd.

Voor de volledige tekst van het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2105, zie hier (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie