HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ingrijpende provinciale bezuinigingen voor Zeeuwse Bibliotheek
21-05-2012
De Zeeuwse Bibliotheek is een van de circa 20 instellingen die worden getroffen door bezuinigingsplannen van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Voor de Zeeuwse Bibliotheek zou het gaan om een korting van 1,85 miljoen euro, 30 procent van het totale subsidiebedrag,
Op 15 mei heeft de Provincie Zeeland bezuinigingen aangekondigd die ook gevolgen hebben voor de Zeeuwse Bibliotheek. De provincie kiest voor ontwikkelen van en investeren in de Zeeuwse economie, en het hiervoor benodigde geld zal worden weggehaald bij onder meer de Zeeuwse Bibliotheek, SCOOP, SCEZ en het Zeeuws Museum. De vier instellingen moeten gezamenlijk 4,3 miljoen inleveren om de provincie te helpen de meerjarenbegroting uit te voeren: daarvoor komt men 29,9 miljoen euro tekort.

In de PZC zegt Dick van den Bout, algemeen directeur van het bij de Zeeuwse Bibliotheek intrekkende SCOOP: ’Een aantal instellingen staat te schudden op zijn grondvesten. Voor andere zit er niets anders dan opheffing op. Dit is een zwarte dag voor Zeeland.’

In een uitleg aan de Staten heeft gedeputeerde Kees van Beveren aangegeven dat GS zich willen beperken tot de kerntaken van de provincie. Dat betekent dat de subsidie vervalt of dat gemeenten de subsidie moeten overnemen, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). De gemeenten hebben echter al aangegeven dat ze niet in staat zijn om het gat op te vullen waarin Zeeuwse instellingen vallen nu de provincie miljoenen bezuinigt op subsidies. Ze kunnen zelf nauwelijks de touwtjes aan elkaar knopen.

In de provinciale nota over de bezuinigingen (PDF) stelt GS dat de provincie op dit moment de Wetenschappelijke Bibliotheek (WB) én de Provinciale Service Organisatie (PSO) subsidieert voor € 3,9 miljoen resp. € 1,5 miljoen. De PSO-functie is volgens GS echter gaandeweg groter geworden dan de in de Wet op specifiek Cultuurbeleid omschreven steuntaken Interbibliothecair leenverkeer (IBL) en de zorg voor het collectiebeheer binnen het netwerk (centrale catalogus). Naast deze steuntaken is er sprake van directievoering voor de kleine gemeentelijke bibliotheken, het verzorgen van personeels- en financiële administratie voor andere bibliotheken en ondersteuning bij digitalisering(ICT), aldus GS. Een groot deel van deze taken wordt echter uitgevoerd door de basisbibliotheken, reden waarom GS vindt dat de Zeeuwse Bibliotheek met minder subsidie toe kan.
GS schrijft verder in de toelichting: 'Per 2013 zal de Wsc worden aangepast/geactualiseerd. Duidelijk is nu al dat de rol van PSO's zeker niet zal worden uitgebreid: IBL en collectiebeheer blijven als steuntaken waarvoor provincie verantwoordelijk is en de uitvoering daarvan zal beleggen bij de PSO-ZB. Gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling in het bibliotheekstelsel is het Rijk vanaf dat moment verantwoordelijk voor de digitale infrastructuur binnen het gehele stelsel. Provincies zijn verantwoordelijk voor het fysieke deel van de steuntaken IBL en collectiebeheer binnen het provinciale netwerk van bibliotheken. Voorgaande houdt in, dat de huidige taakuitvoering PSO en daarbij behorende capaciteit gelet op de wettelijke taak conform (nieuwe) Wsc niet overeenkomen c.q. te uitgebreid zijn.'
Voor wat betreft de functie Wetenschappelijke Bibliotheek (WB) stelt GS dat er sprake is van overlap met het Zeeuws Archief. 'De kosten voor het gebruik maken van de WB/WSF wegen bij lange na niet op tegen de baten afkomstig uit geleverde diensten voor het onderwijs en abonnementsgelden. Duidelijk is dat de ontwikkelingen in het bibliotheekwerk (zoals verdergaande digitalisering), ook in relatie tot de Archiefwet (het beheren en bewaren van archieven) maken dat de huidige taakomvang (incl. capaciteit) hierbij niet past,' aldus GS in de nota.

Concluderend stelt GS: 'Gelet op de taken die de ZB werkelijk moet uitvoeren en de daarvoor noodzakelijke capaciteit en ruimte kan de subsidie voor de uitvoering van de taken Wsf en PSO worden verminderd met een bedrag van € 1,55 miljoen. De overgang van de huidige taak collectiebeheer naar het Zeeuws Archief levert een besparing op van € 0,3 miljoen, zodat de subsidievermindering in het totaal een bedrag van € 1,85 miljoen bedraagt.'

Ton Brandenbarg, directeur van de Zeeuwse Biblliotheek, zegt in een reactie in de Provinciale Zeeuwse Courant: 'De vorige bezuinigingsronde waarbij we 20 procent werden gekort, is nog niet voltooid. Nu raken we daar bovenop 1,85 miljoen subsidie kwijt, dus nog eens 30 procent. Dit is een klap voor de Zeeuwen, het onderwijs en het bedrijfsleven. We hebben 120 arbeidsplaatsen. Daar zal in gesneden moeten worden.'

De provincienota is hier te lezen (PDF). Zie ook de berichtgeving door Omroep Zeeland, hier en hier.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie