HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Strategiecommissie VOB: jaarlijks strategisch uitvoeringsprogramma door alle landelijke actoren
31-05-2012
De VOB-commissie Strategie en Public Affairs stelt in de inleiding bij haar voorstel aangaande de nieuwe branchestrategie voor de periode 2012-2016, getiteld Meer waarde, voor om jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen, voorbereid door een jaarlijkse conferentie van VOB, SIOB, NBD Biblion, Bibliotheek.nl en PSO’s en vraagt daarbij het commitment van rijk, provincies en gemeenten, vertegenwoordigd door OCW, IPO en VNG, aan de strategische keuzes. 
De notitie Meer waarde. Branchestrategie openbare bibliotheken 2012-2016 (PDF) is een van de punten die aan de orde zullen komen tijdens de aanstaande ledenvergadering van de VOB op 7 juni.

In Meer waarde wordt de bibliotheek gekarakteriseerd als ‘het lokale en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkelingen van individuen en maatschappelijke groeperingen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de bibliotheek zijn lezen, leren, informeren en daaraan ondersteunend cultuur en ontmoeting & debat.’

In de notitie worden zes uitdagingen (met per uitdaging een aantal vragen) geformuleerd, in antwoord waarop men komt tot vier keuzes. Voor elke keuze wordt vervolgens een toekomstig (in 2016) gewenste situatie geschetst.
  1. De bibliotheek als fysiek en digitaal knooppunt
  2. De bibliotheek voor individu en community
  3. De bibliotheek onderneemt
  4. De bibliotheek levert waarde
 Voor wat betreft de eerste keuze voorziet de strategiecommissie in 2016 een situatie waarin de bibliotheek niet meer alleen een gebouw is, maar een lokaal knooppunt dat gidst naar fysieke en digitale informatie, die in een context plaatst en burgers in staat stelt er waarde en waardering aan toe te voegen (cocreatie, curatie). De Nationale Bibliotheekcatalogus is daarbij de ‘backbone’, via welke de klant kan lenen en kopen, streamen en downloaden, in de bibliotheek, thuis, op het werk en onderweg. Om geld vrij te spelen voor digitale content is een sterkere afstemming nodig van de collecties op regionaal en landelijk niveau, efficiencyvergroting door opschaling van de collectievorming, in combinatie met een stevige logistieke infrastructuur, zo stelt de commissie. Bibliotheken bieden de dienstverlening in één pakket aan, wat pleit voor een landelijke lenerspas die toegang geeft tot de fysieke en de digitale bibliotheek. Dienstverlening en tarieven kunnen worden gedifferentieerd naar mate en aard van gebruik, maar zijn in 2016 landelijk uniform, zo wordt gesteld in de notitie..

Met betrekking tot de tweede hoofdlijn wordt in Meer waarde gesteld dat in 2016 bibliotheken persoonlijke dienstverlening aanbieden in de fysieke bibliotheek en in de digitale omgeving via advies en attendering op maat. Bovendien faciliteren bibliotheken dan communities met content en metacontent en onderzoeken ze hoe ze zelfstandige professionals en kleine bedrijven kunnen bedienen. De dienstverlening aan het onderwijs houdt prioriteit.

Keuze 3 behelst reductie van kosten en verhoging van opbrengsten, onder andere middels besparingen op collecties, en collectiemanagement en door invoering van de NBC. Een slim stelsel van tarieven moet de opbrengsten verhogen. Lokaal maatschappelijk ondernemerschap staat centraal. Voor de PSO’s liggen veranderingen in de lijn der verwachting, stelt de commissie: schaalvergroting en onderlinge afstemming van taken en diensten kunnen mogelijk bijdragen aan kostenbesparing en efficiëntievergroting en aan het innemen van de rol die past bij zowel de behoeften en schaal van betrokken bibliotheken als bij de nieuwe bibliotheekwetgeving. Om efficiency- en tempoverlies door afstemmingsproblemen zo veel mogelijk te vermijden, vindt de commissie het cruciaal dat alle actoren meewerken aan het bovengenoemde jaarlijkse strategische uitvoeringsprogramma.

Ten slotte stelt de commissie aangaande de vierde hoofdlijn dat de bibliotheek meer inzicht wil geven in de maatschappelijke waarde die ze levert, in termen van haar bijdragen aan de kenniseconomie, aan de oplossing van laaggeletterdheid, aan informatievaardigheden et cetera door daarover open discussies te voeren binnen de branche en met externe stakeholders. Klantwaarde en maatschappelijke waarde wil men beter onderzoeken en etaleren en ambassadeurs en sympathisanten worden gemobiliseerd om er bekendheid aan te geven.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie