HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Raad voor Cultuur: jaar respijt voor SIOB
13-08-2012
De Raad voor Cultuur adviseert in zijn vandaag uitgebrachte vervolgadvies over de culturele basisinfrastructuur 2013–2016 om het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) voor een jaar een subsidie van 14.440.000 euro toe te kennen op voorwaarde dat er over een jaar opnieuw een plan wordt ingediend waarin een aantal elementen aandacht krijgt. 
De Raad geeft in het vervolgadvies, getiteld Slagen in cultuur. Het vervolg (PDF), aan in het beleidsplan van het SIOB de volgende elementen te missen:
  • Reflectie op het eigen functioneren: wat zijn de behaalde resultaten en op welke wijze wil het SIOB de vele ambities wanneer en waarom precies bereiken?
  • Reflectie op de functie van bibliotheken, geabstraheerd van de bestaande infrastructuur.
  • Aandacht voor samenwerkingsverbanden (met het onderwijsveld bijvoorbeeld).
  • Besteding budget voor digitale content.
In het nieuwe plan van het SIOB zijn vele relevante ambities helder verwoord, maar onduidelijk is hoe het SIOB de veelheid aan ambities wil bereiken, aldus de Raad. Over een jaar moet het SIOB duidelijk weten te maken de capaciteiten te hebben om een regiefunctie in de sector te vervullen, zo vindt de Raad.

De Raad stelt dat het SIOB ook in zijn nieuwe beleidsplan blijft uitgaan van een beperkte rolopvatting waarbij uitvoerende taken domineren, terwijl het SIOB juist een regierol ambieert c.q. zou moeten ambiëren. Het SIOB zou zich volgens de Raad in zijn beleidsplan minder moeten oriënteren op het huidige bestel. Het dient een strikt institutionele invalshoek te verlaten en de vraag te beantwoorden op welke wijze de functies waartoe de bibliotheken zijn opgericht in onze samenleving het beste kunnen worden vervuld, aldus de Raad voor Cultuur, die er nog aan toevoegt: ‘Gezien de sinds vijftien jaar structureel dalende gebruikscijfers van de bibliotheek, kan het voortbestaan van de bibliotheek niet voetstoots worden aangenomen, noch mag dit een doel op zichzelf worden.’

De Raad stelt tevens dat onduidelijk blijft hoe het voor de landelijke digitale bibliotheek beschikbare geld ingezet dient te worden en hoever de realisering van de digitale bibliotheek thans is gevorderd. ‘Hierbij blijft het van belang dat het plan van Bibliotheek.nl aansluit bij het plan van het SIOB,’ aldus de Raad.

Met betrekking tot de bijna 11 miljoen euro die in het plan van het SIOB gereserveerd is voor ‘aangepast lezen’ vraagt de Raad zich af of dit bedrag wel in verhouding staat tot de grootte van de groep gebruikers (30.000, volgens het plan) en tot het aantal jaarlijks te produceren titels (ongeveer 2500).

Tenslotte stelt de Raad: ‘Uit het plan spreekt op onderdelen weinig autonomie. Beleid, regie en visie dienen naar de mening van de raad tot stand te komen onafhankelijk van de verschillende specifieke belangen van partijen in de sector. Bovendien zou duidelijker kunnen worden aangegeven met welke publieke en private partners de ambities van het SIOB het beste kunnen worden gerealiseerd.’

De Raad voor Cultuur bracht op 13 juli ook een zogeheten ‘Aanvullend advies, Slagen in Cultuur, culturele basisinfrastructuur 2013 – 2016‘ (PDF) uit, waarin wordt ingegaan op de reacties van de verschillende culturele instellingen naar aanleiding van het initiële advies Slagen in Cultuur. In dit Aanvullend advies van 13 juli stelde de Raad nog in de reactie van het SIOB geen aanleiding te zien het subsidieadvies over het SIOB bij te stellen. De Raad adviseerde in het initiële advies in mei negatief over de aanvraag van het SIOB.

Het SIOB toont zich in een korte reactie verheugd over het vervolgadvies en spreekt van een ‘positieve reactie’. ‘Wij hebben de overtuiging een meerwaarde te bieden voor de sector en zullen vanuit onze regierol samenhang, verbinding en efficiëntie binnen het bibliotheekbestel bevorderen. Dit doen wij gebaseerd op de doelen en resultaten die beschreven staan in het meerjarenbeleidsplan 2013-2016. In de terugkerende cyclus van jaarplannen in de beleidsperiode zullen wij de adviezen van de Raad voor Cultuur expliciet betrekken,’ zo meldt het SIOB.Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie