HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Brabantse bibliotheken denken na over de toekomst
16-08-2012
De Vereniging van Brabantse Netwerkbibliotheek (BNB) heeft een magazine uitgebracht waarin wordt gereflecteerd op de toekomst van de (Brabantse) bibliotheken. De uitgave is getiteld De bibliotheek op scherp. Een kritische blik op de toekomst
De uitgave komt voort uit het project Doorontwikkeling BNB, in het kader waarvan een aantal activiteiten is georganiseerd waarin de volgende vraag centraal stond: Wat is de maatschappelijke meerwaarde waar de bibliotheek - als functie, niet als instituut - in moet voorzien? De uitkomst van dit project, een 'strategisch vergezicht', dient als input voor het meerjarige perspectief van de Brabantse Netwerkbibliotheek. In het kader van het project zijn er interviews gehouden met zogeheten ‘dwarsdenkers’, scenariobijeenkomsten georganiseerd, trends en ontwikkelingen bekeken en er is een debat geweest.

Belangrijke conclusie van het traject is dat één strategisch vergezicht voor de bibliotheek niet bestaat, maar wel heeft het een prikkelend beeld op de toekomst opgeleverd dat beschreven wordt in De bibliotheek op scherp, aldus BNB.  

Frederique Assink, directeur van de Bibliotheek VANnU en voorzitter VBB bij Brabantse Netwerk Bibliotheek (BNB), ziet op basis van het traject echter wel enkele belangrijke contouren. Dé juiste route bestaat niet, zo stelt zij, er zijn verschillende keuzes mogelijk. Zo kan men kiezen voor behoud van het bestaande, eindige karakter van de bibliotheek, die in haar huidige vorm, met name waar het om de uitleenfunctie gaat, nog een aantal jaren in een behoefte zal voorzien. Ook heeft men als bibliotheek de keuze om te gaan experimenteren met functies, thema’s, formules of samenwerkingsverbanden, om bijvoorbeeld met partners nieuwe verdienmodellen uit te werken. Of je kunt als bibliotheek opgaan in iets anders, zoals in een school of verzorgingstehuis, ´met een eigen smoel en service op maat´. Men kan ook kiezen te transformeren naar een heel andere vorm, zoals een ´Bieblab´, een multimediaal lab rond nieuwe informatietechnologische ontwikkelingen waar mensen actief kennis maken met nieuwe technologieën en waar ze zelf kennis en nieuwe dingen produceren, of een ´Hotspot´, een publiek of privaat centrum voor informatie, welzijn en zorg waar services samenkomen, een gemeenschapscentrum waar beroepskrachten en vrijwilligers activiteiten aanbieden en het collectieve lokale geheugen bewaren. Een ‘huis van verhalen’ met een café, supermarkt, archief of VVV.

De uitgave De bibliotheek op scherp is te vinden op de website van de Brabantse Netwerkbibliotheek (PDF).
Het bevat naast de interviews met de 'dwarsdenkers', die hun visie geven op (de toekomst van) de bibliotheek, ook een inventarisatie van 'trends & topics' en een beschrijving van vier mogelijke toekomstscenario's.

Ook de Brabantse provinciale politiek denkt na over de toekomst van de (Brabantse) bibliotheken en de rol van de provincie daarbij. Op 31 augustus zal de commissie Cultuur en Samenleving van Provinciale Staten van Noord-Brabant de notitie ´Innovatie in de publieke informatievoorziening´ (PDF) behandelen. In deze notitie geven Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun zienswijze over welke provinciale rol zij zien aangaande de archieven, het bibliotheekwerk en de regionale omroep.

Gedeputeerde Staten stellen in de notitie een inhoudelijke richting voor die als basis kan dienen voor nieuw provinciaal beleid. Daarbij wordt uitgegaan van de contouren zoals die zich momenteel aftekenen voor invulling van provinciaal bibliotheekwerk in de nieuwe wetgeving. In de nota worden twee scenario’s uitgewerkt: een basisscenario waarin de provinciale bibliotheektaak zich beperkt tot de vier wettelijke taken: Logistiek, Collectiebeleid, Innovatie en Netwerkbevordering, en een uitgebreider scenario dat meer inzet op innovatie en samenwerking in de uitvoering van de wettelijke taken, toegespitst op mediawijsheid en content.

In het tweede scenario ziet de provincie voor zichzelf een rol in zowel het maken van informatie als het vindbaar maken van informatie, in de vorm van het stimuleren van intersectorale samenwerking van archieven (BHIC), bibliotheken (Cubiss/BNB) en Omroep Brabant ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van regionaal relevante content. ‘Dit kan door informatie gezamenlijk te ontsluiten, en betekenis te geven vanuit verleden heden en toekomst. Denk aan één Brabantse collectie of het gezamenlijk ontsluiten van thematische regionale relevante thema’s,’ aldus Gedeputeerde Staten in de notitie. Ook journalistieke samenwerking van Omroep Brabant met regionale kranten en lokale media in een Regionaal Mediacentrum (RMC) kan hierbij een rol spelen. BHIC en Cubiss/BNB zouden op termijn partner kunnen worden van dit Regionaal Mediacentrum.
Ook op het gebied van mediawijsheid gaat de provincie in het tweede scenario uit van intersectorale samenwerking ten behoeve van verbetering van de kwaliteit en de integratie van mediawijsheid in het onderwijs, met als uiteindelijk doel weerbare burgers die moderne communicatie kunnen doorgronden. Cubiss/BNB en Omroep Brabant zien daarbij kansen in samenwerking met het landelijk Expertisecentrum Mediawijsheid en in een nauwe relatie met het onderwijs.

Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten zich op 31 augustus uit te spreken over de vraag of men zich kan vinden in de zienswijze van GS om scenario 2 nader uit te werken.

De volledige tekst van de notitie is hier (PDF) in te zien.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie