HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VNG eens met SIOB-idee uitname gelden Provinciefonds
23-08-2012
De VNG kan zich vinden in het SIOB-idee dat het wenselijk is tot een uitname van gelden uit het Provinciefonds te komen. Dat antwoordde Jamil Jawad, bij de VNG onder andere belast met openbaar bibliotheekwerk, op de vraag wat de VNG vindt van de door het SIOB in de OCW-werkgroep bibliotheekwetgeving ingebrachte Contourennotitie Digitale Bibliotheek.  
Onder andere de VNG is vertegenwoordigd in deze werkgroep. Jawad meldt: 'Het betreft hier een discussienotitie die voor de zomer is besproken in de klankbordgroep actualisering bibliotheekwetgeving van OCW. Deze vormde input voor de meningsvorming omtrent de bibliotheekwetgeving.
Wat betreft de in de notitie aangeroerde kwesties en voorstellen het volgende.
Het uitgangspunt van OCW, de VNG en deze notitie is dat er één digitale bibliotheek(organisatie) wordt gevormd. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat in te inrichten en organisaties die daarin een (voortouw)rol kunnen vervullen. Vanuit het VNG-bureau vinden wij het belangrijk dat de gekozen constructie kan rekenen op draagvlak bij de openbare bibliotheeksector en er voldoende waarborgen zijn dat de openbare bibliotheeksector door de digitale bibliotheek(organisatie) optimaal wordt bediend; bijvoorbeeld als het gaat om de collectie.'
 
Recentralisatie WSF
Hij zei verder, speciaal over een uitname: 'Wat betreft het tweede punt, de VNG heeft zich al verschillende malen uitgesproken voor een recentralisatie van de WS-functie die door de provincies wordt vervuld.'
Hij verwees hierbij naar eerdere VNG-brieven.

Op 1 maart 2011 schreef de VNG hierover aan staatssecretaris Zijlstra: 'Verder vragen wij u de rol van de provincies op het gebied van Wetenschappelijke steunfunctie (WSF-)bibliotheken (ook wel plusbibliotheken genoemd) kritisch te bezien. Door de provincies wordt op de WSF bezuinigd, waaronder op de collecties van landelijk belang die provinciaal zijn verdeeld. De WSF-bibliotheken kunnen onzes inziens op basis van de landelijke functie beter worden gerecentraliseerd. Overheveling van taken moet gepaard gaan met een volledige overheveling van de betreffende middelen om de continuïteit in de activiteiten te verzekeren.'
Zie ook dit bericht op onze site.

En op 15 december 2011 schreef de VNG aan de Tweede Kamer: 'De provincies hebben in het beheer van de digitale bibliotheek geen taak. Wij gaan er daarbij vanuit dat de provincies onverminderd een bijdrage blijven leveren aan de ondersteuning van de fysieke bibliotheek, zoals zij nu ook doen. Het gaat hier om noodzakelijke en nog relevante taken van de Provinciale Steunorganisaties als regionale kennisinstituten voor de lokale bibliotheken en in de bevordering van het interbibliothecair leenverkeer.
De Wetenschappelijke Steunfunctie (WSF-)bibliotheken beheren collecties van landelijk belang die verspreid over de provincies worden bewaard en waar alle lokale bibliotheken gebruik van maken. Het zou daarom juister zijn deze voorziening te centraliseren. Dit ligt des te meer voor de hand als het gaat om de digitalisering van de collecties van de WSF-bibliotheken. Wij steunen dan ook een opdracht aan het SIOB om het collectiebeleid inclusief dat van de WSF-bibliotheken opnieuw te definiëren.'
Zie ook dit bericht.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
23-8-2012 17:12
Bij ideeën, zoals van VNG en SIOB, om WSF-gelden van “de provincies” te recentraliseren naar het Rijk, lijkt het me goed van de feiten uit te gaan.
Die zijn dat er anno 2012 maar drie provincies zijn die WSF-subsidie aan een bibliotheek verstrekken, n.l. Overijssel, Gelderland en Flevoland.

In Friesland is het WSF-geld onderdeel van een ongespecificeerde subsidie aan Tresoar (ontstaan uit een fusie van de wetenschappelijke Provinciale Bibliotheek met andere instellingen).

In Zeeland is het een ongespecificeerd onderdeel van een bredere wetenschappelijke taak van de Zeeuwse Bibliotheek.

In Noord-Brabant is WSF-geld onderdeel van de subsidie aan de PSO.

Groningen, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg kennen geen WSF-subsidie.

Er valt dus weinig te recentraliseren, tenzij het Rijk een ongespecificeerde greep in het Provinciefonds wil doen om er content van bibliotheken mee te contextualiseren, maar zoiets zal in de poiltiek vast niet gezien worden buiten de context van de verhoudingen en bestuursakkoorden tussen de drie overheidslagen


Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie