HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VNG bezorgd over 'totale reductie' cultuurbudgetten provincies
20-11-2012
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) signaleert dat lokale overheden en instellingen verstoken raken van provinciale cultuurondersteuning als de plannen uit het regeerakkoord doorgaan. 
Dit zegt de VNG in een bijzondere ledenbrief (PDF) met haar reactie op het regeerakkoord.

Ralph Pans, directievoorzitter VNG, zegt in het voorwoord dat de in het regeerakkoord aangekondigde maatregelen, waarvan de betekenis en uitwerking vaak nog onduidelijk of zelfs tegenstrijdig zijn, tot veel vragen en ongerustheid in de achterban van de VNG hebben geleid. In algemene zin worden die veroorzaakt door de terugloop van de gemeentefinanciën en het plan als minimuminwonertal voor gemeenten 100.000 inwoners te hanteren. De VNG mist een beschouwing over de gevolgen voor de lokale democratie en de afstand tussen inwoners en hun raden en colleges.

Cultuur
Onder hoofdstuk III, 'Zorg, onderwijs en welzijn' staat op pagina 22 in de paragraaf 'Cultuur en media' de in de aanhef genoemde zorg.
De VNG stelt vast dat het kabinet kunst en cultuur van grote waarde vindt, maar voor de provincies een materieel gesloten huishouding wil en dat cultuur niet meer bij de toekomstige provinciale taken wordt genoemd. De bekostiging van de regionale omroepen verschuift van provincies naar het Rijk.
'Wat betekent dit voor gemeenten?' De VNG: 'De cultuursector krijgt weer erkenning. Toch wordt de onevenredig structurele bezuiniging van het kabinet Rutte I van € 200 miljoen direct (vermindering 25%) en € 95 miljoen indirect doorgezet. Dit houdt in dat de hierdoor geslagen gaten in de culturele infrastructuur in ons land niet worden gedicht. Wij wilden hiervoor tenminste € 20 miljoen compensatie, ook omdat wij deze taken financieel hebben overgedragen aan het Rijk.
Gelet op de uitnames en kortingen op het provinciefonds hebben de provincies hun cultuurbudget al met € 60 miljoen (20%) verminderd; nu dreigt een totale reductie. Mogelijk dat via hun ruimtetaken nog enige gelden resteren voor archeologie, monumenten en dergelijke. Lokale overheden en instellingen raken zo verstoken van provinciale cultuurondersteuning.'

Het regeerakkoord wil de provinciale taken beperken tot taken op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, natuur en regionaal economisch beleid.
Zie ook dit gastblog.

Uitlenen e-books moet makkelijker
De VNG stelt ook vast dat het kabinet modernisering wil van het auteursrecht, met rechten voor de creatieve maker en gebruiksmogelijkheden voor de consument.
Daar zegt de VNG over: 'Bij de modernisering van het auteursrecht moeten de openbaarheid via de digitalisering van archieven waarop rechten berusten en het uitlenen van e-books gemakkelijker worden.' 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie