HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
SIOB publiceert evaluatieonderzoek Subsidieregeling aangepast lezen
18-12-2012
Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) maakte gisteren de uitkomsten bekend van een door ProBiblio uitgevoerd evaluatieonderzoek naar de Subsidieregeling aangepast lezen, dat in oktober uitgebracht is.
De Subsidieregeling aangepast lezen werd in 2007 in het leven geroepen. Binnen deze subsidieregeling wordt openbare bibliotheken de mogelijkheid geboden om een bedrag van € 4000 voor elke bibliotheekvestiging of € 40.000 voor de inrichting van een regionaal servicepunt/provinciaal steunpunt aan te vragen voor het opzetten of uitbreiden van de dienstverlening aan leesgehandicapten. Het betreft een eenmalige startsubsidie. Het doel van de regeling is een groter bereik van de potentiële doelgroep en de bibliotheek de mogelijkheid bieden om hun producten- en dienstenaanbod uit te breiden.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin de regeling haar doel heeft bereikt, is in het voorjaar van 2012 door ProBiblio, in opdracht van het SIOB, voor het eerst een overall-evaluatie uitgevoerd. Daarvoor zijn alle basisbibliotheken en PSO’s aangeschreven, ongeacht of ze wel of niet van de subsidieregeling gebruik hebben gemaakt. Daarnaast is een overzicht gemaakt van de aanwezige aanvraagformulieren en evaluatieformulieren van de subsidieregeling. Uiteindelijk hebben 134 personen van 128 verschillende organisaties een volledige vragenlijst ingevuld, een responspercentage van 72% op organisatieniveau (basisbibliotheek of PSO).

Enkele conclusies van het onderzoek:
 • 81% van de respondenten is (zeer) tevreden over het effect van de subsidie. Respondenten geven als toelichting hierop aan dat de potentiële doelgroep middels de inzet van de subsidie beter bereikt wordt en dat de bekendheid van de producten en diensten die de bibliotheek aanbiedt op het gebied van aangepast lezen, is vergroot.
 • Alle respondenten hebben het idee dat de subsidie heeft bijgedragen aan een toename van de kennis van aangepast lezen onder bibliotheekmedewerkers.
 • De subsidie heeft ertoe bijgedragen dat aangepast lezen binnen de organisaties (meer) is gaan leven en volgens meer dan de helft van de respondenten ook daadwerkelijk is geïncorporeerd in de dienstverlening van hun organisatie.
 • Als bijkomend effect van de inzet van de subsidie wordt genoemd dat de samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen of het onderwijs, is verbeterd.
 • Maar liefst tweederde van de respondenten zou de subsidie, indien mogelijk, dan ook nogmaals aanvragen. De overige respondenten geven vooral aan te twijfelen vanwege bezuinigingen of reorganisaties, waardoor de speerpunten van de bibliotheek opnieuw bekeken moeten worden.
De onderzoekers van ProBiblio doen op basis van het onderzoek ook enkele aanbevelingen:
 • Stel een vervolgsubsidie beschikbaar om de dienstverlening aangepast lezen verder te optimaliseren en uit te breiden.
 • Blijf PSO’s en de Stichting Aangepast Lezen betrekken bij de ondersteuning aan bibliotheken. PSO’s vervullen een belangrijke rol als intermediair tussen het SIOB en de bibliotheken in het kader van aangepast lezen. Zij genereren bekendheid met de regeling en ondersteunen bibliotheken bij de aanvraag van de subsidie.
 • Maak een overzicht met best-practices op basis van de enquête en faciliteer kennisdeling tussen bibliotheekorganisaties.
 • Ontwikkel een landelijke promotiecampagne, gericht op het bekender maken van de dienstverlening van bibliotheken onder de doelgroep en onder bijvoorbeeld onderwijsinstellingen.
 • Ontwikkel een instrument waarmee de effecten van de inzet van de subsidie door de bibliotheken beter gemeten kunnen worden.
 • Doe nader onderzoek naar de behoeften en wensen van de uiteindelijke doelgroep. Bibliotheken kunnen hiermee hun dienstverlening verder optimaliseren.
De volledige tekst van het onderzoek is te vinden op de SIOB-website (PDF)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie