HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Schoolbibliotheeksystemen: SPN-dossier voor bibliotheken
02-04-2013
De Provinciale Serviceorganisaties (PSO’s) hebben de bibliotheken in hun werkgebied uitvoerig uitgelegd om welke redenen ze bezwaren hebben tegen de ´Vergoedingsregeling aanschaf schoolbibliotheeksysteem´ (pdf). Samen met een kopie van de brief die de Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN) op 20 maart naar het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Bibliotheek.nl (BNL) had gezonden (zie ook dit bericht) is de bibliotheken een SPN-dossier met achtergrondinformatie gestuurd.  
´BNL is één van de partners van het SIOB in de Bibliotheek op school. BNL draagt zorg voor een landelijk schoolportaal waarin digitale en fysieke content voor leerlingen bij elkaar wordt gebracht. In dat kader heeft BNL al in het eerste projectplan van 2012 voor de Bibliotheek op school aangegeven dat zij ook zorg zou dragen voor de ontwikkeling van een schoolbibliotheeksysteem. In dat projectplan heeft BNL aangegeven zelf dit systeem te willen ontwikkelen. Dit zal voorjaar 2012 zijn geweest´, zo zegt de SPN in het dossier.
De SPN voegt daaraan toe dat BNL medio 2012 bekend maakte dat zij - door de grote tijdsdruk - niet zelf zou gaan bouwen, maar dat zij een landelijke licentie wilde uitonderhandelen bij HKA en Infor voor respectievelijk SchoolWise en V@School. ´Deze pakketten zouden tevens doorontwikkeld worden om een goede interactie met de Leesmonitor mogelijk te maken. Helder is dat BNL tot nog toe altijd de indruk heeft gewekt dat zij verantwoordelijk was voor het beschikbaar zijn van de juiste digitale tools voor de Bibliotheek op school´, aldus de SPN.

Landelijke taak
Ook in het stuk wijst de SPN erop dat het Bibliotheekcharter onderscheid maakt tussen landelijke en provinciale taken. Volgens de SPN hoort een schoolportal bij de landelijke digitale infrastructuur. ´De bedragen die HKA en Infor nu vragen voor het pakket hebben te maken met de wensen van BNL. BNL heeft dit weer gedaan in opdracht van het SIOB. Deze licentiekosten zijn dan ook te bezien als kosten voor de landelijke infrastructuur´, zo meent de SPN.

Maximumbedrag
Over de vergoedingingsregeling merkt het stuk op dat er de komende drie jaar een subsidieplafond is van € 400.000 (eerste jaar), € 500.000 (tweede jaar) resp. € 600.000 (derde jaar). Dat betekent bij de vergoeding van 7 cent per inwoner werkgebied een maximum aan werkgebieden van € 5,7 miljoen inwoners, € 7,1 miljoen en resp. 8,6 miljoen. Als alle bibliotheken vergoeding aanvragen gaat het echter om ruim 16 miljoen inwoners.
De SPN zegt ook, in verband met de eisen voor wat betreft het aantal deelnemende scholen: 'Minder succesvolle bibliotheken – die de 20%, 30% of 50% niet halen – zijn dus gedwongen zelf de kosten te betalen. Als iedereen wel succesvol is, is het budget weer niet ruim genoeg en zal er naar rato verdeeld worden en de vergoeding worden verlaagd. In al deze gevallen dragen lokale bibliotheken dus zelf de kosten. Tot slot is de subsidieregeling ingesteld voor drie jaar. Onduidelijk is wat er daarna gebeurt. In eerdere situaties is aangegeven dat kosten naar de lokale bibliotheken zouden gaan. Op Bibliotheekblad.nl (Nieuws uitgelicht) geeft Diederik van Leeuwen aan dat hij voornemens is om de systemen te integreren in de landelijke infrastructuur. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Bibliotheek.nl al een aantal keren haar standpunt in deze heeft veranderd.'

Beheerskosten
De SPN wijst er ook nog op dat in de landelijke stukken nauwelijks stil wordt gestaan bij het technisch en functioneel beheer dat moet worden uitgevoerd op deze pakketten en de daarbij behorende kosten. 'ProBiblio heeft eerste kostprijsberekeningen gemaakt voor dit beheer. Dit komt uit op € 250,- per school per jaar. Dit is een lineair bedrag, dus meer scholen betekent meer werk. Landelijk zijn er ruim 7000 scholen. U kunt dus uitrekenen om welk bedrag het kan gaan. Deze kosten komen naast de licentiekosten. Het is logisch dat deze kosten niet landelijk gedragen worden, maar wel goed om te weten dat deze kosten er dus ook nog zijn.'

Niet passend
De SPN vindt een tijdelijke subsidieregeling geen passende oplossing. 'Het zou voor de hand liggen dat Bibliotheek.nl en SIOB in de komende begrotingen voldoende middelen opnemen om deze landelijke licentieverplichtingen structureel op landelijk niveau te financieren. De huidige situatie die Bibliotheek.nl voorstelt wijkt daar stevig vanaf. Het gaat om een tijdelijke regeling waar alleen onder voorwaarden gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast is de regeling niet ruim genoeg om alle bibliotheken te kunnen laten inschrijven. Daarmee worden lokale bibliotheken gedwongen om uit hun lokale begrotingen de structurele lasten te dragen van landelijke infrastructuur', zo eindigt de SPN het dossier.

Hoge prioriteit
De SPN benadrukt nog eens Bibliotheek op school belangrijk te vinden en een hoge prioriteit te geven. 'Deze prioriteit en inzet staan op geen enkele wijze ter discussie.'

Voor geïnteresseerden is het SPN-dossier beschikbaar via de redactie van Bibliotheekblad.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie