HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB: zorgen over proces uitname gemeentefonds
22-08-2013
De VOB Taskforce bibliotheekwet heeft haar zorgen uitgesproken over het proces aangaande de voorgenomen uitname uit het gemeentefonds voor de aanschaf van digitale content. De VOB heeft deze zorgen bij het ministerie van OCW onder de aandacht gebracht in een brief van 13 augustus jl.
De VOB stelt onder andere bezorgd te zijn over de invloed die de uitname zal hebben op de lokale bibliotheekbegrotingen. 'Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt in de meicirculaire van 2014 bekend om welke bedragen het zal gaan. Dat gebeurt nadat ministerie van OCW, VNG en ministerie van Binnenlandse Zaken tot overeenstemming zijn gekomen. De VNG heeft haar leden met een ledenbrief hierover geïnformeerd. Het late tijdstip zal bij alle bibliotheken en gemeenten voor extra begrotingsperikelen zorgen,' aldus de VOB.
De VOB refereert hierbij aan de ledenbrief van de VNG van 27 juni jl.

De VOB stelt verder in de brief (pdf) de goede verwachting te hebben dat het ministerie tegemoet zal komen aan de eind oktober 2011 in een brief geformuleerde voorwaarden aangaande uitname uit het gemeentefonds per 2015 voor de aanschaf van digitale content (zie voor deze voorwaarden onder andere dit bericht), maar 'tot nu toe nog beperkte activiteiten van uw ministerie op dit terrein [te] hebben mogen zien.'

'Wij verwachten in ieder geval geconsulteerd te worden in het kader van het onderzoek naar de ontwikkelingen in de e-content markt op basis waarvan de overheden de hoogte van de uitname zullen vaststellen,' aldus de VOB in de brief.
De VOB schrijft dat de Inkoopcommissie inmiddels veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van inkoop van e-content en vraagt zich af of nieuw onderzoek (nieuwe update van het TNO-onderzoek uit 2011 naar de bekostiging van de digitale content door bibliotheken, gepland voor eind 2013) veel zal toevoegen aan de praktische kennis die op dit gebied aanwezig is bij de Inkoopcommissie.

Tenslotte stelt de VOB dat er iets bedacht moet worden voor het overgangsjaar 2014. 'Nu koopt de combinatie VOB en Bibliotheek.nl in, vanaf 1 januari 2015 de Koninklijke Bibliotheek. Deze overgang vraagt om goede afspraken, omdat de inkoop e-content voor 2015 in 2014 moet worden gedaan,' aldus de VOB, die bij wijze van toelichting in de brief aan de minister stelt: 'Gezien de Rijksverantwoordelijkheid per 1 januari 2015 voor de bekostiging van e-Content moet duidelijk zijn wie contractspartner is en met welk budget de aankopen bekostigd worden. Het ligt voor de hand om de Koninklijke Bibliotheek (KB) als contractpartij te laten optreden. De KB moet dan wel over budget beschikken om al in 2014 voor 2015 te kunnen inkopen. De door de bibliotheekbranche zelf ingelegde gelden (omslag) zijn uitsluitend voor 2014 bestemd. Graag treden wij met u in overleg om de continuïteit van de inkoop te waarborgen.' In de VOB-ledenvergadering van juni werden de bedragen van de omslaggelden vastgesteld: voor 2014 € 0,35 per inwoner. In de groei naar 2015 wordt gerekend met € 0,45 per inwoner.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie