HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Ministerraad stemt in met nieuwe bibliotheekwetgeving
07-09-2013
Gisteren heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Bussemaker voor nieuwe bibliotheekwetgeving, de zogeheten Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.
Het ministerie van OCW meldt in een persbericht dat de wet hard nodig is omdat de huidige wet uit de jaren tachtig stamt, toen een bibliotheek nog een gebouw was met boeken, kranten en tijdschriften, terwijl de bibliotheek inmiddels veel meer is. De nieuwe wet legt huidige functies, zoals die van ontmoetingsplaats, cultureel centrum en studieplek voor scholeren, vast als maatschappelijke taak en definieert de publieke waarden van de openbare bibliotheek.

Het ministerie wijst er verder op dat er inmiddels naast het gebouw ook een digitale bibliotheek bestaat. Met de nieuwe wet wordt de inkoop centraal geregeld en worden online en fysieke content beter op elkaar afgestemd, aldus het persbericht. De KB wordt verantwoordelijk voor deze landelijke digitale bibliotheek en gaat ook – in overleg met de bibliotheeksector - centraal de e-content inkopen.

In het persbericht - dat als kop heeft: 'Toegang tot bibliotheken gewaarborgd met nieuwe wet' - wordt benadrukt dat de wet ervoor zorgt dat burgers toegang tot de bibliotheek houden als het filiaal in hun gemeente sluit. 'Gemeenten die hun bibliotheek willen sluiten moeten hierover afspraken maken met naburige gemeenten, zodat lezers daar terecht kunnen om boeken te lenen,' aldus het persbericht. Dit element werd ook al vermeld in de ledenbrief van de VNG van 27 juni jl waarin zij haar leden informeert over het wetsvoorstel en over de inhoud van de bestuurlijke overeenkomst 2013-2014 tussen het ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de VNG.

Uiteindelijk moet er volgens de minister een landelijke bibliotheekpas komen waarmee ook digitaal geleend kan worden, meldt nu.nl. De Volkskrant stelt dat minister Bussemaker de nieuwe wet ziet als een steun in de rug voor de bibliotheken, die vaak vanwege gemeentelijke bezuinigingen zwaar onder druk staan. 'Het is dan wel geen financiële hulp, maar het zal de bibliotheken zeker helpen om beter aan te sluiten bij de huidige situatie, denkt de minister,' aldus de Volkskrant.

Tussen 19 april en 19 mei jl vond een internetconsultatie over het wetsvoorstel plaats, waarna in juni een advies volgde van de Raad voor Cultuur, met daarop reacties van VOB, SIOB en VNG.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2015.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (5)

Wim Keizer
9-9-2013 16:16
De bepaling dat een gemeente die haar bibliotheek wil sluiten hierover afspraken moet maken met naburige gemeenten, zodat lezers daar terecht kunnen om boeken te lenen, stond niet in de versie van de Stelselwet die voorlag in de internetconsultatie.
Maar ik weet dat OCW, IPO en VNG daarna nog weer aan de tekst geknutseld hebben (we mogen nog niet weten wat dat heeft opgeleverd, behalve dan kennelijk dat gemeenten bij plannen tot sluiting afspraken moeten maken met naburige gemeenten).
Dit is geen nieuw idee, want in de bestuurlijke afspraken van OCW, IPO en VNG voor de periode 2013-2014 staat: "Sluiting van een bibliotheek door een gemeente geschiedt niet eerder dan na overleg met de naburige (centrum)gemeente over de toegang van haar inwoners tot het lidmaatschap van de bibliotheek in de (naburige) centrumgemeente." (er staat niet bij of dat overleg ook iets moet opleveren ;-).
Dit roept natuurlijk de vraag op of er meer zaken die wel in de bestuurlijke afspraken t/m 2014 staan, maar niet in de wetstekst stonden, alsnog in die wetstekst zijn opgenomen.

De niet geopenbaarde tekst ligt nu bij de Raad van State. Voor de verdere procedure verwijs ik nog een keer naar deze vragen en antwoorden: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving/vraag-en-antwoord/hoe-komt-een-wet-tot-stand.html
Anton Dierdorp
11-9-2013 12:10
Inderdaad betekent "na overleg" iets heel anders dan "in overleg". Partijen hoeven het in het eerste geval niet eens te worden, terwijl dat bij "in overleg" wel het geval is. Als de opvanggemeente besluit dat een abonnement voor de burgers uit de buurgemeente 150 euro per jaar moet kosten is dat ook een uitkomst.
Feitelijk is er met deze aanpassing geen verbetering aangebracht.
Wim Keizier
12-9-2013 12:17
Eens met Anton, behalve dat we nog niet weten of de tekst uit de bestuurlijke overeenkomst (met het begrip "na overleg" erin) letterlijk in de wetstekst is overgenomen of dat er iets anders is komen te staan.
Het persbericht van OCW zegt: "Zo regelt de wet dat burgers toegang tot de bibliotheek houden als het filiaal in hun gemeente sluit. Gemeenten die hun bibliotheek willen sluiten moeten hierover afspraken maken met naburige gemeenten, zodat lezers daar terecht kunnen om boeken te lenen."
Maar dat kan een (heel) vrije interpretatie zijn van het wetsartikel.

En overigens blijf ik van mening dat die uitname uit het Gemeentefonds om daarmee centraal "e-content" in te laten kopen niet door moet gaan, omdat deze funest is voor bibliotheken die door bezuinigende gemeenten toch al onder (zware) druk staan.
Toen de bibliotheekinnovatiegelden ingaand 2009 centraal werden aangewend was nadrukkelijk het uitgangspunt dat de "landelijke digitale infrastructuur" de verantwoordelijkheid van het Rijk wordt en de content de verantwoordelijkheid van de bibliotheken zelf blijft. Die kunnen deze verantwoordelijkheid heel goed aan.
Een uitname uit het Gemeentefonds is een wangedrocht in een tijd waarin er van alles op zorggebied zonder voldoende rijksgeld naar gemeenten wordt gecentraliseerd. Ik hoop dat de VNG zich nog tijdig bezint. En laat die zogenaamde task force van de VOB


Wim Keizer
12-9-2013 12:18
er helemaal dwars voor gaan liggen.
Wim Keizer
12-9-2013 12:20
Correctie: .. naar gemeenten wordt gedecentraliseerd.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie