HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
CBS: gemeentelijke uitgaven kunst en cultuur lopen terug
17-09-2013
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat de gezamenlijke uitgaven van gemeenten voor kunst en cultuur in 2013 naar verwachting 3,7 procent lager zullen liggen dan in 2012. 
In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, aldus het CBS, een daling van 3,7 procent ten opzichte van 2012.  Het totaalbedrag dat per inwoner aan kunst en cultuur besteed wordt, neemt af van 103 euro tot 98 euro.

Het CBS stelt: 'Met de lagere netto-uitgaven aan kunst en cultuur bezuinigen de gemeenten dit jaar in totaal 63 miljoen euro. Ook in 2011 en 2012 gaven de gemeenten minder uit aan kunst en cultuur, de besparingen bleven toen echter beperkt. Van 2004 tot 2010 namen de bestedingen ieder jaar nog toe. Bij twee derde van de gemeenten krimpen de uitgaven aan kunst en cultuur in 2013, bij de overige stijgen deze of blijven ze gelijk. Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid op het terrein van kunst en cultuur, omdat voor deze voorzieningen vrijwel geen wettelijke verplichtingen zijn. Het is dus niet landelijk beleid dat zorgt voor de daling, maar het zijn beslissingen van de afzonderlijke gemeenten zelf.'

Het CBS merkt verder op dat de uitgaven per inwoner voor cultuur in grote gemeenten het hoogst zijn. 'Hoe groter het inwonertal van een gemeente, hoe meer er doorgaans per inwoner naar kunst en cultuur gaat. Zo zijn de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag met 13 procent van de inwoners, goed voor 28 procent van de netto-bestedingen op het gebied van kunst en cultuur. Per inwoner spenderen deze gemeenten hieraan zo’n 207 euro, ruim twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde,' aldus het CBS.

Het CBS verwijst naar Statline-cijfers van 18 maart 2013. Hieruit blijkt onder meer dat de totale gemeentelijke uitgaven ten behoeve van de plaatselijke bibliotheek tussen 2011 en 2013 met ruim 20 miljoen euro zijn teruggelopen, van 465 miljoen naar 444 miljoen.  
Met name de bibliotheken in de kleine gemeenten, met een inwonertal van minder dan 5000 inwoners, lijken getroffen te worden door bezuinigingen. Het gemiddelde bedrag dat in deze gemeenten per inwoner aan de bibliotheek wordt uitgegeven, liep volgens het CBS tussen 2010 en 2013 met 5 euro terug, van 26 naar 21 euro per inwoner. Bij de grootste gemeenten (> 250.000 inwoners) is een teruggang te zien van 41 naar 38 euro gemiddeld per inwoner. Voor heel Nederland liep het gemiddelde bedrag dat per inwoner aan de bibliotheek wordt gespendeerd tussen 2010 en 2013 terug van 28 euro naar 26 euro.

Opvallend is dat, gekeken naar de uitgaven per provincie, met name in Noord-Brabant bibliotheken het zwaar te verduren lijken te hebben. Voor deze provincie laten de uitgaven voor de bibliotheek tussen 2010 en 2013 een daling zien van 9 miljoen, van 64 miljoen naar 55 miljoen (per inwoner van 26 euro naar 22 euro).  Daarna volgen Zuid-Holland, met een teruggang van 4 miljoen (van 107 miljoen naar 103 miljoen - van 30 naar 29 euro per inwoner), en Noord-Holland, met een daling van eveneens 4 miljoen euro (van 82 miljoen naar 78 miljoen - van 31 naar 29 euro per inwoner).  Noord-Brabant is ook de provincie waar volgens het CBS per inwoner het minst wordt uitgegeven aan de bibliotheek (22 euro), net achter Gelderland en Friesland (met 23 euro/inwoner).
Volgens de CBS-cijfers zou Overijssel de uitzondering vormen met een stijging van de uitgaven voor de bibliotheek van 31 miljoen in 2010 naar 32 miljoen in 2013 (per inwoner van 27 naar 29 euro).

Voor een volledig overzicht voor alle gemeenten, zie hier. (Of zie hier alle gemeenten naar uitgaven per inwoner.)

Overigens is niet altijd duidelijk waar de CBS-cijfers op gebaseerd zijn. Zo zijn er meldingen van bibliotheken (m.n Deventer)  die aangeven dat de voor hen door het CBS op Statline vermelde subsidiebedragen veel te hoog liggen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Marion Mertens
18-9-2013 21:45
 Ook voor Venlo is het door CBS aangehaalde bedrag onjuist, nml. bijna €100.000 hoger in 2011 dan in werkelijkheid is ontvangen. De subsidie per inwoner was in 2011 €20,47, in 2013 €19,83 en in 2016 wordt dat €16,23. 
Daarmee zitten we onder het gemiddelde van de slechtst scorende provincie Brabant.
N.b. Inzicht geven en vergelijken met correcte cijfers is wel beter.
Wim Keizer
26-9-2013 17:20
Al meerdere keren heb ik geconstateerd dat de subsidiecijfers die gemeenten opgeven aan het CBS hoger liggen dan de bedragen die de bibliotheken daadwerkelijk in handen krijgen.

Al jarenlang inventariseer ik de jaarlijkse netto-subsidiebedragen voor de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Daaruit bleken al vaker (soms aanzienlijke) verschillen met de bruto-bedragen van de gemeenten.

Het verschil tussen bruto en netto is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te verklaren door het feit dat de gemeenten uitgaan van hun eigen begrotingspost "openbaar bibliotheekwerk", waarin ook kosten van betrokken ambtenaren en aan deze begrotingspost toegekende overheadkosten verdisconteerd zitten.

Een belangrijk punt blijft ook dat de huivestingskosten per inwoner al naar gelang de gevolgde methodiek aanzienlijk verschillen en om die reden niet meetelden in het inmiddels overleden instapniveau.
Zie ook: http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/nieuwsarchief/bericht/1000001763

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie