HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Reacties VOB en SIOB op concepttekst Bibliotheekwet
28-01-2014
Zowel de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) als het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft onlangs gereageerd op het wetsvoorstel ‘Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’ (Wsob), dat minister Bussemaker op 17 januari aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
Zowel VOB als SIOB toont zich tevreden over het feit dat de kernfuncties ten opzichte van de eerdere versie van de conceptwet zijn uitgebreid tot vijf met de twee functies 'organiseren van ontmoeting en debat' en 'laten kennismaken met kunst en cultuur', naast de drie eerder benoemde functies ('kennis en informatie', 'ontwikkeling en educatie' en 'lezen en literatuur'). De VOB stelt hierover: 'De VOB waardeert het zeer dat de minister de rol van de bibliotheek in deze brede maatschappelijke context zet en daarmee tegemoet komt aan de huidige wijze waarop de bibliotheken functioneren.' Het SIOB verwijst naar het onlangs verschenen rapport Bibliotheek van de Toekomst van de commissie-Cohen,  waarin geconstateerd wordt dat 'voor het inkleuren van de functies de link met de lokale gemeenschap en de plaats die de bibliotheek daarin inneemt, steeds specifieker wordt. De fysieke plek zorgt voor de lokale inbedding van de bibliotheek. Onder meer door het bieden van een podium aan lokale maatschappelijke en culturele organisaties, aansluitend bij de individuele behoeften en lokale aandachtsgebieden.'

De VOB wijst in haar brief aan de Vaste Commissie van OCW (pdf) op de netverantwoordelijkheid. Gemeenten moeten in de visie van de minister weliswaar overleggen met nabijgelegen gemeenten wanneer zij willen stoppen met de subsidiëring van een bibliotheek, zo constateert de VOB, maar 'helaas laat de minister het bij de wenselijkheid van onderling overleg en worden er geen concrete afspraken hierover gemaakt of uitgangspunten aangegeven. Zo geeft de minister niet aan of een gemeente een bibliotheekvoorziening kan opheffen of verplicht is hierover overleg te voeren met andere gemeenten. Evenmin is aangegeven bij welke omvang van de bevolking er in ieder geval een bibliotheekvoorziening gehandhaafd moet worden. Hierdoor verliest de minister in haar wetsvoorstel het belang van de lokale bibliotheek uit het oog,' aldus de VOB. Het bibliotheekaanbod verschraalt. Het wetsvoorstel kan deze verschraling voorkomen wanneer in het voorstel wordt opgenomen dat in iedere gemeente een bibliotheekvoorziening nodig is. De uitgangspunten van het huidige wetsvoorstel geven hiervoor te weinig steun, zo meent de VOB.

De VOB toont zich, net als het SIOB, verheugd over het feit dat de minister het stelsel wil inrichten zodat de bibliotheken decentraal blijven functioneren en de lokale en digitale bibliotheek elkaar versterken als een 'twee-eenheid'. (Het SIOB verwijst in dit verband wederom naar het rapport van de commissie-Cohen en naar het door het SIOB gehanteerde begrip 'de geïntegreerde bibliotheek'.) De VOB stelt de minister daarom te ondersteunen bij haar inspanning om de digitalisering van de bibliotheken te stimuleren, maar de VOB vindt het jammer dat de minister daaraan niet de consequentie verbindt om ook het lidmaatschap van de fysieke en digitale bibliotheek aan elkaar te verbinden. 'Een nationale bibliotheekpas zou het gebruik van zowel de fysieke als digitale diensten van de ene openbare bibliotheek aanzienlijk makkelijker maken. We vinden het een gemiste kans om de rol van de bibliotheek te versterken,' aldus de VOB.
De VOB stelt verder van mening te zijn dat lidmaatschap voor jongeren jonger dan 18 jaar in alle bibliotheken gratis moet zijn, ook voor de digitale diensten, en dat de wet dit zou moeten regelen. Daarover zullen ook met uitgevers afspraken gemaakt moeten worden in relatie tot e-books, aldus de VOB..

Het SIOB constateert dat er in de wet niets is vastgelegd aangaande kwaliteit en certificering. 'Wij zien mogelijkheden om als Nationale Bibliotheek een regulerende/coördinerende taak te hebben, zoals in voorwaarden stellen die voortvloeien uit de wet of het regelen van een proces,' zo stelt het SIOB.

De Tweede Kamer kan nog tot 13 februari schriftelijk reageren op het wetsvoorstel ‘Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie