HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Verschillende amendementen ingediend bij Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
14-05-2014
Verschillende partijen hebben nog amendementen ingediend bij het voorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), dat morgen in de Tweede Kamer behandeld wordt.
Voorafgaand aan het debat over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg Bibliotheekwet, dat morgen vanaf 14.00 uur plaatsvindt in de Tweede Kamer, hebben woordvoerders van verschillende partijen nog amendementen bij de wet ingediend.

Zo wil Mona Keijzer (CDA) in een van haar twee amendementen regelen dat initiatieven van buurtbewoners beter gefaciliteerd worden. Keijzer wil een zogeheten 'buurtinitiatiefrecht' introduceren 'dat lijkt op het Britse model van een right to challenge of, mogelijk in sommige gevallen, een right to bid'.  Keijzer bij wijze van toelichting in haar amendement: 'Het huidige wetsvoorstel staat buurtinitiatieven op zich niet in de weg, maar door middel van dit amendement wil de indiener het mogelijk maken om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over vormen van inschakeling van buurtinitiatieven. Hiermee beoogt de indiener dat een buurtinitiatief niet alleen een mogelijkheid, maar ook een recht wordt voor bewoners. Bovendien kunnen nadere regels houvast bieden voor de wijze waarop een buurtinitiatief georganiseerd kan worden. Met dit amendement wordt voorzien in de mogelijkheid om, indien daartoe aanleiding mocht bestaan, landelijk bepaalde eisen te stellen aan de wijze waarop en de vormen waarin buurtinitiatieven kunnen plaatsvinden.'

Jacques Monasch van de PvdA wil met zijn amendement waarborgen dat jongeren in de toekomst geen contributie voor het lidmaatschap van de bibliotheek gaan betalen.

Norbert Klein van 50PLUS wil met zijn amendement regelen dat er in elke gemeente in elk geval één lokale bibliotheek aanwezig is. Kleins amendement sluit deels aan bij het amendement dat Jasper van Dijk (SP) op 30 januari indiende, met dien verstande dat Klein pleit voor een ministeriële regeling in plaats van het wettelijk vastleggen van een minimum, omdat dit de mogelijkheid biedt om 'een differentiatie van het aantal afhankelijk te laten zijn van de grootte van een gemeente. Ook kan dan in de regeling een mogelijkheid voor ontheffing van de staffeling opgenomen worden. Het minimum wordt wel op 1 openbare basisvoorziening per gemeente vastgesteld. Gemeenten hebben naar de mening van de indiener net als bij andere basisvoorzieningen zoals in standhouding van onderwijs of het onderhoud van de wegen de zorgplicht voor lokale bibliotheken,' aldus het amendement.

Vera Bergkamp van D66 wil er met haar amendement voor zorgen 'dat gemeenten en openbare bibliotheekvoorzieningen tot een beleidsplan komen waarin een gezamenlijke visie wordt geformuleerd op de functies zoals vastgelegd in artikel 5.' Volgens Bergkamp kan de verplichting tot het opstellen van een beleidsplan ervoor zorgen 'dat er meer innovatieve ideeën voor de lange termijn worden bedacht waarbij zo goed mogelijk wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes'. Verder wil Bergkamp in een tweede amendement de vijf functies zoals genoemd in artikel 5 beschrijven, met verwijzing naar hun doel, dat wil zeggen dat de functies bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de verbetering van hun kansen in de maatschappij, conform de doelstelling van het Manifest over de openbare bibliotheek van UNESCO.

Zowel de VVD (bij monde van Arno Rutte)  als het CDA (Mona Keijzer) stellen voor vermelding van de functies 'ontmoeting en debat' en 'kennis maken met kunst en cultuur' (onderdelen d en e, artikel 5)  in de wet te laten vervallen. Vermelding van deze beide functies legt bibliotheken volgens Rutte en Keijzer te zeer vast en biedt daardoor de bibliotheken te weinig de ruimte om zich te ontwikkelen en innovatieve initiatieven te ontplooien. Rutte in zijn amendement: 'Indiener beoogt met dit amendement bibliotheken een solide basis met meer ruimte te geven voor een eigen invulling van de maatschappelijke rol van informatievoorziener en leerplatform. Hoe meer kerntaken in de wet staan, hoe meer de bibliotheek in de ogen van de indiener beperkt wordt. De echte kerntaken vormen de basis. Vanuit die basis moeten bibliotheken de ruimte krijgen te innoveren. (...)  Een voorbeeld waar indiener aan denkt is bijvoorbeeld een technische ontmoetingsplaats zoals het frysklab in Friesland. (...) De wet moet geen beperkingen bevatten voor dit soort initiatieven maar ruim baan geven.'

Zie voor een overzicht van alle amendementen de website van de Tweede Kamer.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie