HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Debat bibliotheekwet geschorst
20-05-2014
Op 15 mei is het debat over de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (kortweg Bibliotheekwet) na de eerste termijn geschorst. Het debat kon niet afgerond worden, omdat er een debat over het vreemdelingenbeleid werd ingelast. Het debat zal waarschijnlijk vervolgd worden op 26, 27 of 28 mei.
Tijdens deze eerste termijn hebben politieke partijen hun opvattingen en vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorgelegd. Het antwoord van de minister volgt in de tweede termijn.

Tijdens de zitting op 15 mei zijn er, in aanvulling op de al eerder ingediende amendementen, verschillende nieuwe amendementen ingediend, waardoor er nu in het totaal 25 amendementen liggen.  Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zijn de voor de bibliotheken belangrijkste amendementen ingediend door de SP en 50PLUS waarbij er een verplichting aan gemeenten wordt opgelegd aangaande het in stand houden van een bibliotheek. CU diende een amendement in over het lidmaatschap waarin verankerd wordt dat er een landelijke bibliotheekpas komt, die de gebruiker toegang verleent tot de fysieke en digitale collectie en diensten van alle bibliotheken. En de PvdA diende een amendement in om het stelsel beter te bewaken door de bibliotheekmonitor daarvoor in te zetten, aldus de VOB.

In een persbericht (pdf) stelt de VOB dat uit de ingediende amendementen blijkt dat de Tweede Kamer een versterking wil van de positie van openbare bibliotheken. De VOB: 'Zo willen PvdA en SP dat de Bibliotheekmonitor wordt benut om de beschikbaarheid van openbare bibliotheken voor alle inwoners in kaart brengt. Ook pleiten de meeste fracties voor een Nationale Bibliotheekpas, die bibliotheekleden toegang geeft tot zowel de digitale als de fysieke bibliotheek.  Met de Bibliotheekmonitor krijgen bibliotheken een instrument in handen om te controleren of gemeenten de toegang tot openbare bibliotheken voldoende waarborgen. (...) De Nationale Bibliotheekpas integreert het lidmaatschap van de fysieke en de digitale bibliotheek.' 

Tijdens het debat bleek dat de partijen op enkele belangrijke punten tegenover elkaar staan, waarbij het nog maar de vraag is of de door de VOB genoemde voorstellen kunnen rekenen op een Kamermeerderheid. SP en ChristenUnie willen weliswaar in de wet vastleggen dat er een verplichting aan de bibliotheek wordt opgelegd aangaande het in stand houden van een bibliotheek (al dan niet gekoppeld aan het aantal bewoners), zowel SGP als CDA gaven echter aan te vinden dat het aan de lokale democratie is om hierover te beslissen.
Het verankeren in de wet van de functies 'ontmoeting en debat' en 'kennis maken met kunst en cultuur', zoals voorgesteld door minister Bussemaker, wordt gesteund door PvdA, SP, D66, ChristenUnie en 50PLUS. VVD, CDA en SGP zijn hier echter tegen.

PvdA en SP willen in de wet vastleggen dat bibliotheken gratis moeten zijn voor jongeren. De PvdA vindt ook dat er een gedeeltelijke vrijstelling van contributie voor het lenen van e-boeken door jongeren moet komen. De PvdA wordt hierin gesteund door de ChristenUnie, GroenLinks, de SP en 50PLUS.

CDA en SGP hebben een amendement ingediend waarin voorgesteld wordt dat 'een voorziening die een compactere functie heeft dan de lokale bibliotheek [die zich richt op het ter beschikking stellen van fysieke werken] en die geen onderdeel vormt van een lokale bibliotheek kan deelnemen aan het interbibliothecaire leenverkeer, mits voldaan wordt aan basale eisen die nodig zijn om op adequate wijze aan het leenverkeer te kunnen deelnemen. '

De SP stelt nog voor wettelijk vast te leggen dat de bibliotheek (naast de vijf reeds vermelde functies) een ontmoetingsplaats is en wettelijk te regelen dat iedere openbare bibliotheek dient te voldoen aan de certificeringsnorm Openbare Bibliotheken, uitgevoerd door Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB

Zie ook de summiere samenvatting en het uitgebreide verslag van de eerste termijn van het debat.
Het debat zal vervolgd worden in de week van 26 mei. Minister Bussemaker zal dan ook reageren op de tijdens de eerste termijn ingebrachte vragen en amendementen. De precieze datum en tijdstip zijn 23 mei bekend.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie