HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vragen VOB-ledenvergadering over wet, nieuwkomers en meerwaarde
13-06-2014
Kan de bibliotheekbranche tevreden zijn over de Stelselwet? Is de branche niet te defensief waar het gaat om nieuwkomers zoals Karmac en Questum? Kunnen onderzoeken om de maatschappelijke waarde van bibliotheken aan te tonen niet sneller? Drie vragen die 12 juni aan de orde kwamen in de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) bij Cultura in Ede.
 
De eerste vraag werd gesteld door Hans van Velzen (Openbare Bibliotheek Amsterdam). Al in eerdere vergaderingen had hij gevraagd wanneer wij het nu een goede wet kunnen vinden. Om het antwoord te kunnen toetsen had hij in februari 2013 per motie een tienpuntenplan* ingediend. Hij wilde aan de hand daarvan weten wat het VOB-bestuur ervan vindt.

Voorzitter Kars Veling wees op de twee punten die het niet gehaald hebben: vastleggen dat elke gemeente tenminste een bibliotheek heeft en koppeling van het lidmaatschap van een fysieke bibliotheek aan dat van de landelijke digitale bibliotheek. Maar ook wat er wel in staat: vijf functies, de stelselverantwoordelijkheid, de rol van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en een open formulering voor het regelen van het lidmaatschap gekoppeld aan een nationale bibliotheekpas. Veling toonde zich niet ontevreden over het resultaat. Directeur Ap de Vries voegde daar nog aan toe de toezegging van de minister zich in Europees verband sterk te maken voor gelijkstelling van e-books aan fysieke boeken (leenrechtsysteem).
Veling wilde weten wat Van Velzen er zelf van vond. Van Velzen antwoordde het goed te vinden dat de wet er is, door de aandacht die deze genereert. Maar hij voegde er aan toe dat de VOB moet blijven streven naar de punten die het niet gehaald hebben, inclusief de eis dat bibliotheken gecertificeerd moeten zijn. Hij was wel blij met de uitspraken die in de Kamer over e-books zijn gedaan.

Te defensief?
De tweede vraag kwam van Anja Oosterlaken (Krimpenerwaard). Als toelichting op het agendapunt 'Nieuwe toetreders' had VOB-bestuurslid Jos Debeij (Deventer) het woord 'Deltaplan' in de mond genomen. Hij legde uit wat de VOB er aan doet om een 'level playing field' te organiseren en welke andere activiteiten er zijn (zoals versterken concurrentievermogen). Bij het level playing field gaat het er om te bewerkstelligen dat eisen die aan bestaande bibliotheken worden gesteld ook voor de nieuwkomers gelden. Debeij gaf aan dat er juridische adviezen worden gevraagd (Stadhouders advocaten), maar dat dieper graven nog wel nodig is. En algemeen advies is: bereid je goed voor, bijvoorbeeld hoe je een goede offerte maakt.
Oosterlaken wees er op dat ze sinds 2009 samenwerkt met Karmac (bibliobussen). Zij pleitte voor een meer open houding en voor samenwerking. Debeij zei wel verschil te willen maken tussen partijen die door bibliotheken worden ingehuurd en partijen die zichzelf aanbieden. Anja Oosterlaken vond dat als partijen als Karmac of Questum het beter en/of goedkoper kunnen dan reguliere bibliotheken de laatste iets niet goed doen. Zij had in Krimpenerwaard al jaren te maken met bezuinigingen en moest zich daarbij aanpassen.
Ap de Vries vond het een goed signaal niet tè defensief te zijn. Debeij zei een gelijk speelveld wel belangrijk te vinden voor het stelsel. De Vries noemde als voorbeeld een brief die de VOB heeft gestuurd aan de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Bibliotheken betalen via de VOB-contributies mee aan CPNB-acties. Het is dan logisch dat de nieuwe partijen ook eenzelfde bedrag betalen als ze gebruikmaken van CPNB-acties.

Anekdotes niet genoeg
De laatste vraag, over de meerwaarde, kwam aan de orde bij de mededeling dat het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) onderzoek doet naar maatschappelijke waarde en klantwaarde. Carla Visser (IJmond-Noord) wees er op dat we hier al een jaar of tien mee bezig zijn. Zij zou wel eens harde gegevens wilde hebben.
Ap de Vries antwoordde met hetzelfde probleem te zitten. Het is blijkbaar nogal ingewikkeld. De VOB moet zich nu beperken tot anekdotiek, bijvoorbeeld via de verhalen van de ambassadeurs. Erna Winters (Kennemerwaard) wilde eind van dit jaar toch wel een framework hoe je resultaten kunt meten. Gemeenten willen harde cijfers en zijn niet meer tevreden met anekdotische verhalen. Adriaan van Geest (Haarlemmermeer) wees er op dat resultaten van de monitor van de Stichting Lezen wel steeds beter worden.

Voor en na de ALV
In het ochtendgedeelte, voor de echte ALV, was er aandacht voor lokale samenwerking en ondernemerschap, met als voorbeeld Cultura (waar de bibliotheek in Ede onderdeel van is). Na de ALV was er nog een sessie 'kennis delen' over nieuwkomers in de bibliotheekwereld, in vervolg op het agendapunt hierover. 
 

*) De tien vereisten waar een goede bibliotheekwet volgens de motie van Van Velzen van februari 2013 aan moet voldoen zijn:
- contributievrijdom tot 18 jaar;
- elke gemeente houdt een voor alle inwoners goed bereikbare bibliotheekvoorziening in stand;
- samenhangend landelijk bibliotheeknetwerk met accent op collectie, samenwerking en innovatie
- fysieke bibliotheek is lokale verantwoordelijkheid / infrastructuur digitale bibliotheek landelijke verantwoordelijkheid;
- VOB verantwoordelijk voor inkoop van digitale content;
- een nationale bibliotheekpas waarbij digitaal lidmaatschap altijd gekoppeld is aan fysieke bibliotheek;
- openbare bibliotheken krijgen recht op uitlenen van e-books;
- openbare bibliotheken spelen, met voldoende gekwalificeerd personeel, een hoofdrol in leesbevordering, mediawijsheid en bestrijding van laaggeletterdheid;
- er komen landelijke financiële en gebruikscijfers;
- SIOB wordt als herkenbare eenheid ondergebracht bij de KB.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie