HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Haagse Rechtbank stelt vragen aan Europese Hof over e-lending via downloaden (one user one copy)
26-09-2014
De Haagse Rechtbank gaat vragen stellen aan het Europese Hof van Justitie over het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken. Dat is de uitkomst van een proefprocedure die de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) had aangespannen tegen de Stichting Leenrecht.  
Overigens gaat het in de vraagstelling van de rechtbank niet over alle mogelijke vormen van ‘e-lending’, waaronder streaming, maar slechts om de vraag of het begrip ‘uitlening’ zoals dat geldt voor papieren boeken (uitzondering in Auteurswet met betrekking tot noodzaak toestemming rechthebbenden te vragen, mits er leenrecht wordt betaald) mede kan worden toegepast op:
‘het voor gebruik ter beschikking stellen
- voor een beperkte tijd,
- zonder direct of indirect economisch of commercieel voordeel,
- op afstand,
- door middel van downloaden,
- op basis van een one user one copy model,
- via voor het publiek toegankelijke instellingen
van een kopie in digitale vorm van auteursrechtelijk beschermde romans, verhalenbundels, biografieën, reisverslagen, kinderboeken en jeugdliteratuur.’

Aanleiding voor de proefprocedure is een arrest van het Europese Hof waarin dat Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het zogenaamde UsedSoft-arrest.

De Haagse Rechtbank vindt het gepast alvorens zelf uitspraken te doen eerst aan het Europese Hof zogeheten “prejudiciële vragen” te stellen, ‘omdat enerzijds de relevante feiten niet in geschil zijn en anderzijds de te beantwoorden rechtsvraag een dermate principieel karakter heeft dat verwacht moet worden dat het geschil niet definitief kan worden beslecht zonder een uitspraak van de hoogste rechter.’

Precieze vragen
VOB en Stichting Leenrecht mogen zich op 1 oktober uitlaten over de precieze formulering van de te stellen vragen. Dat geldt ook voor de zogenaamde “interveniënten” die zich in de zaak aangediend hadden, namelijk het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) – waarvan Lotte Sluyser, directeur Bibliotheek Zuid-Kennemerland, per 1 november directeur wordt -, de Stichting Lira en de Stichting Pictoright.

NUV vraagt verklaring
Over de rol van de NUV in de zaak wordt gezegd: ‘De NUV vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat de beschikbaarstelling van een werk van letterkunde in digitale vorm via een onlinedienst of een ander medium dat leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegang tot het werk verschaft in beginsel is onderworpen aan toestemming van de rechthebbende ten aanzien van het werk.’

Vordering NUV afgewezen
Daarover sprak de rechtbank het volgende uit: ‘De vordering van NUV tegen VOB moet worden afgewezen bij gebrek aan belang. NUV wil een verklaring voor recht dat de online terbeschikkingstelling van werken “in beginsel is onderworpen aan toestemming van de rechthebbende”. VOB heeft terecht aangevoerd dat deze verklaring in zulke algemene termen is geformuleerd dat daarover geen verschil van mening kan bestaan en ook niet bestaat. Het geschil tussen partijen richt zich op de uitleg van een specifieke uitzondering op het in de verklaring bedoelde beginsel, te weten de uitleenexceptie en, in verband daarmee, op uitputting van digitale werken. De door NUV gevorderde verklaring kan dat geschil niet beslechten. Een ander belang bij de gevorderde verklaring is gesteld noch gebleken.’

Voor de juridische liefhebbers hierbij de tekst van het hele vonnis.

De VOB maakte een kort persbericht

Binnenkort besteedt bibliotheekblad.nl uitgebreider aandacht aan een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van e-books.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie