HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Grootste bibliotheken weg uit Biblionetten Drenthe en Groningen; andere vormen van samenwerking
05-12-2014
Biblionet Drenthe en Biblionet Groningen verliezen beide de directievoering en het werkgeverschap over de grootste bibliotheken in hun provincie. In Drenthe (ca. 489.000 inwoners) gaat het om Bibliotheek Emmen (werkgebied ca. 107.900 inwoners), in Groningen (ca. 582.600 inwoners) om de Bibliotheek van Groningen-stad (werkgebied ca. 197.800).
Marchien Brons, directeur van Bibliotheek Emmen, geeft als reden voor de opzegging van de Overeenkomst van Dienstverlening dat haar bibliotheek andere afspraken wil maken met Biblionet. ‘Dit vanuit de visie dat wij als lokale organisatie, met een lokale opdrachtgever, meer flexibel willen kunnen opereren en daar ook zelf sturing aan willen geven. Daarbij zien we steeds meer een horizontale samenwerking, met lokale partners, ontstaan,’ zo zegt Brons, die daaraan toevoegt: ‘Dat wil niet zeggen dat wij niet op provinciaal niveau samenwerken. Integendeel. Binnen het Drents Netwerk van bibliotheken wordt er uiteraard samengewerkt en hier maakt ook Biblionet deel van uit. We zien Biblionet hierin als een serviceorganisatie waar wij diensten en producten kunnen inkopen.’
In een meerjarenvisie tot 2022 (pdf) staan de ambities van de bibliotheek verwoord.

Groninger Forum

In Groningen is de reden voor het vertrek van de stadsbibliotheek uit Biblionet dat de bibliotheek deel gaat uitmaken van het nieuwe Forum. Vorig jaar werd gemeld dat Biblionet Groningen zich zorgen maakte over het vertrek van de bibliotheek. De gemeente Groningen en het Dagblad van het Noorden berichtten eind oktober dat de overdracht per 1 januari rond is.

Samen verder
In een persbericht maakte Biblionet Drenthe bekend dat negen van de twaalf Drentse bibliotheekbesturen en Biblionet samen verder gaan in één nieuwe organisatie. Op 8 december wordt er een intentieverklaring ondertekend. De Bibliotheken Assen, Emmen en Hoogeveen doen niet mee, maar nemen wel producten en diensten af van Biblionet. Drenthe kent twaalf gemeenten, met één bibliotheekbestuur per gemeente. Van oudsher dragen negen bibliotheken hun directievoering en werkgeverschap op aan Biblionet en haar voorganger, de PBc Drenthe. Twee bibliotheken, die van Assen (67.200 inwoners) en Hoogeveen (54.800 inwoners), waren en zijn ‘zelfstandig’. Dat gold tot 2001 ook voor Bibliotheek Emmen en gaat na 2014 weer gelden.
Het persbericht van Biblionet meldt: ‘Het nieuwe, krachtige bestuur kan snel inspelen op veranderingen in de samenleving en slagvaardig omgaan met de uitdagingen waar de bibliotheken voor staan. Binnen het nieuwe model staan plaatselijk bibliotheekwerk en lokaal ondernemerschap centraal. Zo blijft het opdrachtgeverschap van de gemeenten behouden en kan maatwerk worden geleverd op basis van lokale prioriteiten en financiële middelen. De keuze voor deze nieuwe organisatievorm is in nauw overleg afgestemd met de Drentse gemeenten en de provincie.’ De nieuwe situatie lijkt op die van Groningen, waar ook de meeste bibliotheekbesturen verdwenen zijn en gemeenten rechtstreeks opdracht geven aan Biblionet. Daar valt de gemeente Groningen nu uit.

Teleurstelling over Emmen
In een brief van 16 juni 2014 (pdf) aan het college van B&W en de gemeenteraad van Emmen zegt Lenie van der Werf, directeur van Biblionet, teleurgesteld te zijn in het besluit van het bibliotheekbestuur. Ze beschrijft de voorgeschiedenis met de redenen waarom Bibliotheek Emmen in 2001 directievoering en werkgeverschap opdroeg aan de PBc. Van der Werf: ‘Uiteraard zijn wij teleurgesteld over de keuze van het bestuur, temeer omdat in 2001 alle partijen, waaronder de toenmalige PBc zich maximaal hebben ingezet om voor de bibliotheek Emmen (klanten en personeel) tot een goede oplossing te komen voor de moeilijke financiële situatie waarin de bibliotheek in Emmen toen verkeerde. Wij betreuren deze stap van Emmen des temeer omdat 9 andere bibliotheekstichtingen in Drenthe en Biblionet Drenthe er juist voor kiezen om de huidige samenwerking meer te formaliseren in een nieuwe opgeschaalde organisatie. Wij willen samen verder om sterker te staan bij alle a.s. veranderingen. In deze tijd is volgens ons opschaling efficiënter dan afschaling.’ Ze wijst ook op risico’s die Bibliotheek Emmen loopt bij reorganisaties door geen deel meer uit te maken van een grotere organisatie.

Onhandig
Het Dagblad van het Noorden meldde 28 november dat de bibliotheken in de drie grote plaatsen vooral intensiever willen samenwerken met lokale organisaties en denken dat het dan onhandig is om te organiseren met andere bibliotheekorganisaties. Op 1 december zei de fusiebegeleider van de 9 bibliotheken + Biblionet, Hein Pannekoek, in hetzelfde dagblad er niet mee te zitten dat de bibliotheken in Assen, Emmen en Hoogeveen niet meedoen aan de fusie. ‘Deze bibliotheken zijn groot genoeg om zelfstandig te blijven. En we blijven goed samenwerken. Er is geen sprake van verwijdering,’ aldus Pannekoek.

Drie PSO’s werken samen
In een voortgangsbericht (pdf), waar de PvdA-fractie vragen over had, deden GS van Drenthe in augustus verslag van ontwikkelingen op bibliotheekgebied. Daarin meldden zij onder andere: ‘Biblionet Drenthe is in onze provincie vanaf 2011 in bespreking over samenwerking met Biblionet Groningen en Bibliotheekservice Fryslân. ln 2013 zijn samenwerkingsmogelijkheden verkend voor efficiëntere dienstverlening aan bibliotheken op de terreinen van lCT, P&O, Financiën, Marketing en Repro. ln 2014 is daaraan toegevoegd innovatie van de fysieke bibliotheek. De planning is dat de samenwerkingsmogelijkheden voor 1 september 2014 in een visie- en beslisdocument worden vervat, dat per 1 januari 2015 gefaseerd wordt geëffectueerd.’
En verder: ‘Van een voorgenomen fusie van Biblionet Drenthe met de organisaties Biblionet Groningen en Bibliotheekservice Fryslân is op dit moment geen sprake.’ Maar wel ook: ‘Samenwerking of fusie met een of meerdere andere provinciale ondersteuningsorganisatie(s) is onontkoombaar. Biblionet Drenthe is een relatief kleine organisatie: om haar heen zijn de afgelopen jaren drie ondersteuningsorganisaties ontstaan die meerdere provincies bedienen: Rijnbrinkgroep (Overijssel, Gelderland), ProBiblio (Noord-Holland, Zuid-Holland) en Cubiss (Brabant, Limburg).’

Onontkoombaar
Volgens het verslag (pdf) van de commissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 29 oktober verduidelijkte gedeputeerde Van de Boer naar aanleiding van vragen dat er van een voorgenomen fusie geen sprake is, maar dat samenwerking tussen de drie noordelijke bibliotheekorganisaties onoverkomelijk [waarschijnlijk is bedoeld 'onontkoombaar', red.] is. Het verslag: “Opschaling van het uitvoeringsniveau levert voordelen op en kan leiden tot verdere investeringen van de kerntaken. De provincie heeft op grond van artikel 16 Bibliotheekwet de verantwoordelijkheid voor leenverkeer en innovatie. De provincie behoudt het toezicht op de gemeenten, maar de gemeenten moeten zelf tot afspraken komen met Biblionet, binnen de gestelde kaders.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie