HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB stelt 'ontwikkelplan' voor de branche op
26-02-2015
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) gaat een zogeheten 'integraal ontwikkelplan' voor de branche formuleren. In dit ontwikkelplan worden de door de leden gevraagde acties en plannen gebundeld. Het ontwikkelplan moet de huidige branchestrategie 'De bibliotheek levert waarde' opvolgen.
De VOB noemt verschillende aanleidingen voor het opstellen van het ontwikkelplan. Ten eerste de vraag van leden in de laatste ledenvergadering (ALV) om actie van de VOB op het gebied van de positionering van de openbare bibliotheken in het  brede sociaal-maatschappelijk en educatief domein. Tijdens de ledenvergadering van 11 december jl werd door verschillende leden ook aandacht gevraagd voor de ontwikkeling richting brede culturele/educatieve organisaties waar de bibliotheekfuncties onderdeel van worden. Het bestuur deed zelf enkele voorstellen voor besteding van het vermogen van de VOB (o.a. voor een fonds voor juridische procedures (leenrecht, e-lending, e.d) en voor inzet voor de invoering van de Nationale Bibliotheekpas), waarna de leden zeiden dan eerst graag een 'innovatieagenda' te willen zien (zie ook dit verslag van de laatste ALV). Ook werd tijdens de laatste ledenvergadering door leden gepleit voor een marketingaanpak om in de komende jaren de openbare bibliotheek in al haar maatschappelijke breedte te promoten, naast de op het digitale lezen / e-books gerichte campagnes die de KB zal ontwikkelen.

Het VOB-bestuur heeft op 23 januari besloten om het VOB-bureau opdracht te geven om bovengenoemde acties en plannen, inclusief een nieuwe strategische brancheagenda, samen te bundelen tot één integraal ontwikkelplan voor de branche, dat bij vaststelling ervan ook voor de komende tijd de nu geldende strategische brancheagenda opvolgt. De huidige branche-agenda ‘De Bibliotheek levert waarde’ loopt in 2016 af. In het Jaarplan 2015 (pdf) van de VOB staat ook dat er een opmaat zou komen voor een nieuwe brancheagenda. 

Het bureau voert nu gesprekken met personen die het traject richting het nieuwe ontwikkelplan kunnen gaan trekken. 
Tijdens de komende ledenvergadering van juni 2015 wil de VOB aan haar leden een 'beslisdocument 'voorleggen op basis waarvan zij een duidelijk besluit kunnen nemen over de koers van de vereniging voor de komende jaren als het gaat om de (her)positionering van het lokale openbaar bibliotheekwerk en de bibliotheekorganisaties en over de hoofdlijn van de benutting van middelen uit het vermogen van de VOB en het restant omslaggelden centrale inkoop digitale content 2014. Het document moet recht doen aan de door de leden in de laatste ALV gemaakte opmerkingen.
Het document moet verder inspiratie en richting bieden voor de (beleids)ontwikkeling van de lokale openbare bibliotheken, zo stelt het VOB-bestuur in haar opdracht (pdf) voor het opstellen van het ontwikkelplan.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie