HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Petitie vakbondsleden NBD Biblion aan FNV Publiek Belang; FNV wijst op meer netto inkomen
07-03-2015
Leden van de vakbond FNV Publiek Belang (v/h AbvaKabo) die werkzaam zijn bij NBD Biblion hebben hun vakbond een petitie gestuurd met het verzoek met de leden de discussie te voeren over wel of niet afschaffen van de VPL-regeling en de termijn voor de overgangsregeling op te rekken tot 1 september 2015. Ze roepen vakbondsleden en sympathisanten in andere bibliotheekorganisaties op om deze actie te ondersteunen.  
De petitie, ondertekend door de voorzitter van de Ondernemingsraad van NBD Biblion, Dominggus Arif Gaspersz, is gepubliceerd onder het bericht van 11 februari 2015 op Bibliotheekblad.nl, waarin stond dat er nog geen pensioenberekeningen gemaakt konden worden, en op de forumwebsite Open Bibliotheken. Volgens de petitie was de pensioenplanner van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) op 6 maart nog steeds niet bijgewerkt.

Ondoordacht
De vakbondsleden vinden dat het besluit de VPL-regeling af te schaffen ondoordacht is genomen en dat het besluit grote financiële gevolgen heeft voor de deelnemers aan het POB. ‘Bovendien is dit besluit genomen zonder dat wij er op enigerlei wijze in zijn gekend. Dit past niet bij het zorgvuldige bestuur dat wij van onze belangenbehartiger ABVAKABO verwachten en ook mogen eisen,’ aldus de petitie, waarin verder staat: ‘De argumenten die door ABVAKABO naar voren zijn gebracht om het genomen besluit te rechtvaardigen kunnen ons niet overtuigen. Men beroept zich nu op het voorwaardelijk karakter van de regeling. Dit terwijl in alle pensioenoverzichten dit voorwaardelijk karakter nauwkeurig is gedefinieerd. Voorwaardelijk betekent dus in dit verband iets geheel anders dan “niet zeker”.
Ook het beroep op een vermeende onrechtvaardigheid kan ons niet overtuigen. De historie van ons Pensioenfonds is een aaneenschakeling van regelingen waarvan weinigen konden profiteren en velen voor moesten betalen. Immers de kern van een pensioenfonds is juist die onderlinge solidariteit.
Er is dus een verkeerd besluit genomen in december. Daar komt bij dat men tot de dag van vandaag niemand van concrete informatie kan voorzien. Ook de laatste berichtgeving van de ABVAKABO schiet hier wederom in tekort en blijft steken in algemeenheden met een sterk defensief karakter.
Dit lijkt een toonbeeld van onzorgvuldig handelen. Kordate besluiten nemen is een ding, de gevolgen overzien is iets anders. Vandaag op 6 maart is de pensioenplanner nog steeds niet bijgewerkt. Terwijl op 15 april het doek valt voor pensioenaanvragen die nog gebruik willen maken van het oude pensioenreglement.’

Eisen
De vakbondsleden eisen het volgende:
  • De discussie over het genomen besluit voor afschaffing van de VPL moet alsnog met de leden worden gevoerd;
  • De termijn voor de overgangsregeling moet opgerekt worden tot 1 september 2015;
  • Binnen deze termijn behoudt iedere deelnemer die met pensioen gaat het recht op de volledige VPL;
  • Binnen deze termijn moet ook iedereen die met deeltijdpensioen gaat het recht behouden op de volledige VPL, ook op het volledige VPL-deel van het pensioen dat men nog niet opneemt.
Nieuwsbrief 23 februari
De ‘laatste berichtgeving’ waar de vakbondsleden het in hun petitie over hebben, is een nieuwsbrief van 23 februari 2015 (pdf) van Hanan Yagoubi van FNV Publiek Belang aan haar leden. Hierin legt zij het pensioenbesluit nog eens uit en meldt ze ook waarom de VPL-regeling werd afgeschaft (met de mogelijkheid er nog tot 15 juni 2015 gebruik van te maken). Zij zegt dat er 4 november 2014 overlegd is met kaderleden en dat de drie eisen die dezen meegegeven hebben gerealiseerd zijn:
• Zorg ervoor dat de aanvragen alsnog in behandeling worden genomen;
• Zorg voor een overgangsperiode;
• Zorg ervoor dat de ruimte die door deze wijziging is ontstaan wordt gebruikt voor de loonruimte.

2% minder premie
Yagoubi wijst erop dat de totale premie (pensioen- en VPL-premie) per 1 januari 2015 met 2% verlaagd is en dat deze verlaging zal worden gebruikt in de besteding van de loonruimte, waar in de sector feitelijk geen ruimte voor is.
In haar brief zegt ze, net als het POB-bestuur waar zij deel van uitmaakt, dat de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar betekent dat deelnemers twee jaar langer pensioen kunnen opbouwen. Maar ze geeft ook aan dat het dienstverband volgens artikel 70 lid 1f van de CAO nog steeds eindigt met de AOW-leeftijd. Zij gaat er niet op in dat dit betekent dat werknemers die voor 1 mei 1954 geboren zijn (en dus eerder AOW krijgen dan met 67) en die graag willen doorwerken tot hun 67ste met hun werkgever overeenstemming moeten zien te bereiken over een nieuwe of verlengde arbeidsovereenkomst.
Yagoubi liet 2 februari desgevraagd weten dat artikel 70 lid 1f onderdeel is van de CAO-onderhandelingen. ‘We hopen eind april met een onderhandelingsresultaat te komen waar artikel 70 onderdeel van uitmaakt. Het onderhandelingsresultaat wordt vervolgens voorgelegd aan de leden. Het is aan de leden om te bepalen of er een akkoord komt of niet. Kortom, ik kan helaas nog geen uitsluitsel geven over artikel 70’, aldus Yagoubi op 2 februari.

Petitie?
Op de vraag wat ze gaat doen met de petitie van de vakbondsleden die bij NBD Biblion werken kwam nog geen reactie.

Eerdere berichten over de pensioenwijzigingen verschenen op 23 december 2014, 2 januari, 12 januari , 31 januari en 11 februari 2015.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie