HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Kabinet trekt ruim 50 miljoen euro uit voor actieplan 'Tel mee met Taal'
11-03-2015
Minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben op 6 maart bekendgemaakt voor de periode 2016-2018 54 miljoen euro te willen investeren in taal- en leesbevordering. Dit gebeurt in het kader van het actieplan 'Tel mee met Taal'.
Met het actieplan ‘Tel mee met Taal’ willen de bewindslieden dat minstens 45.000 mensen hun taalbeheersing flink verbeteren en dat van een miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd de taalvaardigheid en het leesplezier toenemen. De drie ministeries trekken daarvoor 18 miljoen euro per jaar uit.

De drie ministeries spreken in een persbericht van een nieuwe aanpak tegen taalachterstanden, waarbij gemeenten een regierol hebben. 'Het kabinet wil dat huisartsen, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en scholen beter taalachterstanden gaan signaleren. Bibliotheken hebben een belangrijke spilfunctie met schrijf- en leesactiviteiten voor jong en oud. Ook worden het bedrijfsleven en zorginstellingen ingeschakeld om taalproblemen op de werkvloer en in de zorg te voorkomen. Daarnaast doet het kabinet een belangrijk beroep op mensen zelf om meer voor te lezen of als taalmaatje van laaggeletterden de taalbarrières van de bijna 1,3 miljoen [laaggeletterde] Nederlanders te helpen slechten,' aldus het persbericht.

Het actieprogramma Tel mee met taal is het vervolg op succesvol gebleken programma’s als het Actieplan Laaggeletterdheid, het pilotprogramma Taal voor het Leven en het Actieplan Kunst van Lezen, zo melden de bewindslieden in hun brief (pdf) aan de Kamer. Deze programma’s lopen dit jaar af en zijn inmiddels geëvalueerd. De positieve resultaten van deze evaluaties, en gesprekken met onder meer gemeenten, taalaanbieders, werkgevers, het UWV, leerwerkloketten, de VNG, het IPO en maatschappelijke organisaties, hebben bijgedragen aan het vormgeven van het nieuwe actieprogramma, aldus de ministeries. Gedurende de looptijd van het actieprogramma wordt er jaarlijks gemiddeld 18 miljoen euro uitgetrokken voor verschillende maatregelen, waarvan 11 miljoen uit de OCW-begroting,  5 miljoen uit de SZW-begroting en 2 miljoen uit de VWS-begroting.
 
De aanpak zal uitgewerkt worden in de volgende vijf actielijnen:
1.  Lokale netwerkaanpak: Uitrol pilotprogramma Taal voor het Leven uitgebreid naar heel Nederland, waarbij tenminste 45.000 nieuwe deelnemers beginnen aan een taaltraject waarbij de materialen en vrijwilligers van Taal voor het Leven worden ingezet. 
2.  Taalakkoorden: in alle (arbeidsmarkt)regio’s wordt een Taalakkoord met werkgevers en andere partners gesloten.
3. Leesbevordering:  het Actieplan Kunst van Lezen wordt de komende drie jaar voortgezet.Kunst van Lezen krijgt een landelijke uitrol en wordt versterkt. Dit gebeurt door een extra inzet bij ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen middels een pilot. Doelstelling daarbij is dat in 2018 in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd worden bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen. Voor het Actieplan Kunst van Lezen is net als de afgelopen jaren 2,85 miljoen per jaar uitgetrokken.
4.  Experimenten: Door middel van pilots verbindingen leggen tussen taal en andere onderwerpen waar gebrekkige taalvaardigheid een rol speelt om moeilijk bereikbare doelgroepen beter bedienen. In eerste instantie vier pilots. Een pilot binnen Kunst van Lezen gericht op gezinnen met een lage taalvaardigheid, die tot op heden via Kunst van Lezen minder goed worden bereikt. De bestaande pilot Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) blijft als zelfstandig project bestaan, maar wordt nauw betrokken bij de netwerkaanpak Taal voor het Leven. Een pilot die in 2016 start op een aantal scholen, aansluitend op de huidige inzet via de aanpak Taal voor ouders en kind samen (in het VVE en het primair onderwijs). Deze pilot is er op gericht buiten de onderwijsbekostiging om, methodes uit te proberen om laagtaalvaardige ouders te motiveren om te werken aan hun taalvaardigheid. Tot slot start in 2016 een pilot gericht op laaggeletterden van 50 jaar en ouder.
 5. Kennis en communicatie:  ter ondersteuning van de regionale en lokale aanpak zullen  een aantal landelijke ondersteuningstaken georganiseerd worden. Dit betreft kennisopbouw en kennisdeling, het opzetten van een landelijk taalnetwerk en het voeren van communicatiecampagnes.

Voor actielijn 1 trekken de ministeries 10,5 miljoen euro uit, voor actieliijn 2 is dat 1,7 miljoen euro, voor de derde actielijn  2,9 miljoen euro en voor de actielijnen 4 en 5 gezamenlijk 3 miljoen euro.

Zie hier voor het persbericht en hier (pdf) voor de kamerbrief van de drie bewindslieden.

Stichting Lezen wijst in een reactie op het belang van Kunst van Lezen (BoekStart en de Bibliotheek op school, uitgevoerd door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek), binnen het nieuwe actieplan en Stichting Lezen & Schrijven wijst op het landelijk uitrollen van de pilot Taal voor het Leven in het kader van het actieplan.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie