HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
PLUSbibliotheken publiceren adviesrapport 'Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken'
18-03-2015
In een eind vorig jaar uitgebracht adviesrapport van de Stichting PLUSbibliotheken over collectiebeleid wordt aanbevolen regionaal en provinciaal meer samen te werken op het gebied van collectievorming  én dit te doen 'in combinatie met afspraken over het ruimhartig gebruik van elkaars collecties en een uitstekend provinciaal transportsysteem.'
In het rapport, getiteld Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken. Efficiency en samenhang door samenwerking (pdf), wordt verder geadviseerd in het kader van een nauwere regionale of provinciale samenwerking Centrale Collectioneringsteams (CCT) op te richten.  Zo'n Centraal Collectioneringsteam zou de opstelling van gestandaardiseerde collectieprofielen van de bibliotheken moeten begeleiden en zorgen voor de uitvoering van het daarin vastgelegde beleid. De werking van het CCT en het gezamenlijke collectiebeleid dienen bestuurlijk geborgd te worden met formele afspraken.

Indien gewenst kunnen selectiewerkzaamheden uitbesteed worden aan NBD Biblion. Het CCT is dan de opsteller van het provinciaal collectieplan en de vertegenwoordiger van de opdrachtgevers die toeziet op een adequate uitvoering, aldus het adviesrapport.

Het advies is mede gebaseerd op de ervaring opgedaan in het netwerk van Zeeuwse Bibliotheken bij de uitwerking van het project Centraal Collectioneren in 2013 en een deel van 2014. In Zeeland werkt men in het kader van dat project intensief samen op het gebied van collectioneren en het delen van collecties met als een van de beoogde doelen een reductie van personeelsinzet (60%) door het centraliseren van de selectiewerkzaamheden. Uitgangspunten van het Zeeuwse provinciale collectiebeleid zijn: één collectie Zeeland met als basis de lokale collectieprofielen en budgetten; een extra toegevoegd provinciaal collectieprofiel; gezamenlijk gebruik van elkaars collecties. 
Geconstateerde voordelen zijn in Zeeland:
  • Door de afstemming van de selectie in het kader van het centraal collectioneren blijft de collectie van tenminste gelijke kwalitatieve waarde in breedte, diepgang en veelzijdigheid.
  • De reductie van kosten personeel bedroegen circa 140 uur per week netwerkbreed. De uitvoeringskosten zijn concurrerend ten opzichte van de kosten voor de selectieservice van NBD Biblion (2013).
  • De samenwerking leidt er toe dat meer aanvragen binnen de regio kunnen worden afgehandeld, ondersteund door een uitstekend intern transport. Dit betekent dat slechts een beperkt beroep wordt gedaan op het landelijke transport.
Concluderend wordt naar aanleiding van het project in Zeeland in het adviesrapport gesteld: 'Het gebruik van elkaars collecties in combinatie met regionaal/provinciaal georganiseerd transport zorgt ervoor dat er aan klanten één collectie gepresenteerd wordt. Ook geeft deze werkwijze een extra dimensie aan de onderlinge afstemming van collecties, inhoudelijk en qua efficiency. Daarnaast draagt het sterk positief bij aan de mate waarin per regio/provincie voorzien kan worden in de eigen collectiebehoefte. Omgekeerd neemt de behoefte af om een beroep te doen op collecties buiten eigen regio/provincie.'

De opstellers van het rapport adviseren de KB om bij het opstellen van het vierjaarlijkse collectieplan dat samenhang tussen fysieke en digitale collecties beoogt aan te sluiten op de regionale/provinciale collectieplannen.
Tenslotte wordt in het rapport nog aanbevolen om in zijn algemeenheid alles in het werk te stellen om door digitalization on demand het beroep op transport van fysieke content terug te dringen.

Het adviesrapport is opgesteld in opdracht van de VOB voor het sleutelproject 'Nationale Bibliotheekcatalogus+; content en contextualisering' (NBC+). Het rapport werd geïnitieerd naar aanleiding van de volgende passage in de branchestrategie 'de Bibliotheek levert waarde':
Er is geld nodig voor digitale content terwijl het gebruik van fysieke content noch het titelaanbod dalen. Om geld vrij te spelen voor digitale content zijn drie dingen nodig:
1. Sterkere afstemming van de collecties op regionaal en landelijk niveau
2. Meer efficiency door de collectievorming samen uit te besteden
3. Een stevige logistieke infrastructuu
r

Het adviesrapport werd overigens uitgebracht in september 2014. De VOB maakte er op 16 maart op haar website melding van.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie