HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Leescoalitie biedt Kamer petitie aan over leesbevordering
01-06-2015
De Leescoalitie overhandigt morgen op het Plein in Den Haag aan leden van de Kamercommissie OCW een petitie over leesbevordering om aandacht te vragen voor enkele 'witte vlekken' in het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’, dat minister Bussemaker onlangs naar de Kamer heeft gestuurd. Het actieprogramma zal op 4 juni behandeld worden door de Kamercommissie OCW.
De Leescoalitie wijst met name op drie witte vlekken in het beleid op het gebied van (laag)geletterdheid en het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’ van minister Bussemaker:
  1. De Leescoalitie wil consultatiebureaus bij leesbevordering betrekken - Consultatiebureaus zouden in hun gesprekken met ouders structureel aandacht moeten besteden aan het belang van voorlezen en taalontwikkeling.
  2. De Leescoalitie wil aandacht voor lezen en leesbevordering in de opleidingen van toekomstige leerkrachten en opvoeders - Leesbevordering zou een vast onderdeel van het curriculum op de pabo en op de opleiding pedagogisch medewerker en onderwijsassistent van het vmbo moeten zijn.
  3. De Leescoalitie wil aandacht voor leesbevordering op het mbo - Ook in het mbo moet leesbevordering een vaste plaats in het lesprogramma hebben.
Ook de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft onlangs met een aan de commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gerichte brief (pdf) gereageerd op het 'Actieprogramma Tel mee met Taal'.  De VOB noemt in de brief, die mede gebaseerd is op de input van vier leden en een externe partij na een oproep van de VOB in april, vier punten:
  1. Goed dat leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid interdepartementaal worden opgepakt;
  2. Betrek het onderwijs en laat daar geen gaten vallen;
  3. Spreek bibliotheken aan op hun taak voor leesbevordering en het voorkomen van taalachterstanden;
  4. Beleg de uitvoering bij landelijke organisaties met bewezen kwaliteiten zoals Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven (die in de Leescoalitie samenwerken met de VOB, KB en CPNB).
Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich met het oog op overleg van 4 juni met een brief (pdf) gericht tot de Kamercommissie OCW. De VNG geeft aan verheugd te zijn over het Actieprogramma 'Tel mee met Taal'. Wel stelt de VNG dat niet voldoende geborgd is de regisseursrol die gemeenten nodig hebben om hun verantwoordelijkheid goed te kunnen nemen. 'De initiatieven die voortkomen uit het actieprogramma "Tel mee met Taal" zouden beter tot hun recht komen wanneer ze aanhaken op bestaande gemeentelijk beleid en initiatieven. De contactgemeenten zouden daarom een meer regisserende rol moeten krijgen en ook in staat gesteld moeten worden om deze uit te voeren,' aldus de VNG, die zich verder opgetogen toont met de continuering van het programma Kunst van Lezen. 'Gemeenten waarderen de deelprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school (dBos), die hun effectiviteit hebben bewezen. Met behulp van dBos zijn gemeenten in staat de bibliotheek toekomstgericht in te zetten op ondersteuning van het onderwijs, zoals ook is vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Voor het welslagen van het programma is van belang vanuit [het] Rijk ook het onderwijsveld tot leesbevordering en samenwerking met de bibliotheek te stimuleren,' aldus de VNG in de brief.

De Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal op 4 juni overleggen over de evaluatie van het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 en de evaluatie van het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015, alsmede over het Actieprogramma 'Tel mee met Taal'. 'Tel mee met Taal' verbindt het aanpakken van laaggeletterdheid met het voorkomen van taalachterstanden. Het vanuit de Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek gevoerde programma Kunst van Lezen maakt onderdeel uit van 'Tel mee met Taal'. Voor de periode 2016-2018 wordt per jaar 18 miljoen euro uitgetrokken voor dit programma.

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit vijf partners op het gebied van leesbevordering: Stichting Lezen (Voorzitter), Stichting CPNB, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen & Schrijven.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie