HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Rivierenland handhaaft e-reader-abonnementen; KB vindt mening van minister OCW helder
02-08-2015
De Bibliotheek Rivierenland ziet in de brief van minister Jet Bussemaker van OCW, waarin de Bibliotheek op de vingers werd getikt in verband met haar ‘e-reader-abonnementen’, geen aanleiding om met deze abonnementen te stoppen. De Bibliotheek heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) gevraagd inzage te geven in de met uitgevers gemaakte afspraken over de condities rondom de uitlening van e-books. ‘Het is vanzelfsprekend behulpzaam dat wij zicht krijgen op afspraken waaraan wij ons hebben te houden,’ zo zegt Bibliotheek Rivierenland in een brief van 30 juli 2015 aan minister Bussemaker, als reactie op de brief die de minister 16 juli naar de Bibliotheek stuurde.
In hun brief (pdf) zeggen directeur Gaby Lafeber en voorzitter Raad van Toezicht Gerda Niemeijer van Bibliotheek Rivierenland dat er naar hun mening geen sprake is van een abonnementsvorm waarbij, zoals de minister stelt, ‘leden gebruik kunnen maken van het landelijke digitale aanbod onder door Bibliotheek Rivierenland bepaalde condities en prijzen’.
Zij wijzen erop dat de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) van het initiatief op de hoogte is en het ook ondersteunt, door de zogenaamde B-reader opnieuw te benoemen als sleutelproject in de branchestrategie. ‘Dankzij lokaal cultureel ondernemerschap heeft de B-reader in Rivierenland als eerste gestalte gekregen.’

Open voor gesprek
Lafeber en Niemeijer zeggen verder: ‘Vanzelfsprekend staan wij open voor een gesprek met de door u genoemde “direct belanghebbenden”. Wij betreuren het echter dat uw ministerie, de KB en het NUV [Nederlands Uitgeversverbond – red.] niet eerst zelf met ons contact hebben gezocht naar aanleiding van (hun vragen over) ons aanbod. Dat had waarschijnlijk enkele in uw brief genoemde misverstanden kunnen voorkomen.’ Zij vinden verder dat er een uitdaging bij KB en NUV ligt om aan alle openbare bibliotheken duidelijk te maken wat precies de voorwaarden zijn waaronder e-books ter beschikking mogen worden gesteld. Zij hebben ook nog geen enkele uitwerking of voorstel gezien van de bepaling in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) dat er een digitaal abonnement kan komen.

Negatieve effecten Wsob
Lafeber en Niemeijer geven in hun brief ook het signaal af dat de Wsob en de komst van de ‘landelijke digitale bibliotheek’ negatieve effecten hebben, daar verschillende gemeentebesturen (onder meer in de regio Rivierenland) er aanleiding in zien om openbare bibliotheken weg te bezuinigen. Hierdoor dreigt, zeker in de landelijke gebieden, kaalslag als het gaat om bibliothecaire dienstverlening gericht op de preventie en bestrijding van (digitale) laaggeletterdheid en bevordering van maatschappelijke participatie van de inwoners. De Bibliotheek Rivierenland wil hier graag met Bussemaker over van gedachten wisselen. Lafeber en Niemeijer nodigen haar uit om op 25 september de vestiging in een nieuw multifunctioneel complex in Geldermalsen te komen openen.

Mening KB en VOB
Nog voor het antwoord van Bibliotheek Rivierenland aan de minister verscheen, vroeg Bibliotheekblad.nl aan KB en VOB commentaar op de brief van OCW van 16 juli aan Bibliotheek Rivierenland en op het VOB-bericht over de B-reader (’terug van weggeweest’).

Initiatief hoog opgenomen
Jos Debeij, hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel bij de KB, zegt: ‘Dat een dergelijke brief op dit niveau verstuurd is, betekent dat het ministerie het initiatief van Bibliotheek Rivierenland hoog opneemt. De minister bevestigt de in de Wsob vastgelegde afspraken met betrekking tot de inrichting en het beheer van de landelijke digitale bibliotheek, en de rol van de KB hierin. Die rol behelst in ieder geval het inkopen van e-content - op voorspraak van de lokale bibliotheken - en het vaststellen van tarieven voor de uitleen van e-books, dit laatste na goedkeuring door het ministerie.’
Debeij zegt verder dat de rol van de KB helder is en de mening van de minister eveneens. ‘Als KB gaan we dan ook door met het ontwikkelen van een e-bookplatform om iedereen in staat te stellen binnen de wettelijke kaders en conform met de uitgevers gemaakte afspraken, e-books te lenen. Vanzelfsprekend doen we dit in samenwerking met alle betrokkenen, zoals ons beleidsplan dat formuleert: met de kracht van ons netwerk.’

‘Te enthousiast’
Wat het VOB-bestuur betreft, stelt vice-voorzitter Chris Wiersma desgevraagd dat er geen standpunt van het VOB-bestuur te melden is, daar het bestuur voor het laatst op 3 juli bijeenkwam. Wel meldt Wiersma: ‘Op persoonlijke titel kan ik zeggen dat ik de overwegingen van OCW begrijp. En dat de uitgevers vasthouden aan de voor het collectief van de bibliotheken gemaakte afspraken kan ik ook begrijpen. Kennelijk kunnen deze afspraken botsen met lokaal beleefd ondernemerschap. In dat opzicht was het bericht op de site van de VOB wat al te enthousiast.’
Bibliotheekblad.nl vroeg via Coen van Hoogdalem ook het VOB-bureau om reactie, maar op die vraag kwam nog geen antwoord.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (1)

Wim Keizer
4-8-2015 13:02

Aanvulling:

Op de vraag aan Jos Debeij (KB) of hij nog (nader) commentaar heeft op het antwoord van Bibliotheek Rivierenland aan minister Bussemaker antwoordde hij: "We hebben er ook kennis van genomen. We zijn met elkaar in gesprek."

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie