HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Pilot Karmac-bibliotheek Buren met drie maanden verlengd
21-12-2015
Vorige week heeft de gemeenteraad van de gemeente Buren besloten de proef met de Karmac-bibliotheek in het Kulturhus in de kern Lienden met drie maanden te verlengen tot 1 mei 2016.
De Karmac-bibliotheek in Lienden werd officieel geopend op 6 maart 2014. De pilot zou oorspronkelijk lopen tot 31 januari 2016. De Burense gemeenteraad heeft besloten tot verlenging van de proef tot 1 mei 2016 met het oog op besluitvorming over de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente in samenhang met een eventuele bibliotheekvoorziening, in welke vorm dan ook. Duidelijkheid hierover valt niet vóór 1 maart 2016 te verwachten, zo valt op te maken uit het audioverslag van de raadsvergadering van 15 december jl..De raad heeft het college opgeroepen in een raadsvoorstel meerdere scenario’s uit te werken ter bevordering van leesstimulering c.q. aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente.

In een persbericht noemt Theo Doreleijers, algemeen manager van Karmac Bibliotheek, de proef in Lienden succesvol. 'Ons ledental is dit jaar met 34% gegroeid en we verwachten dat het aantal uitleningen in 2015 met meer dan 50% zal zijn toegenomen,' aldus Doreleijers.
Overigens werd in een bijlage (pdf) bij een brief die het college van Neder-Betuwe, een buurgemeente van Buren, op 1 oktober naar de  plaatselijke gemeenteraad stuurde in het kader van de discussie over de bibliotheekvoorziening aldaar, ook verwezen naar de situatie in Buren, waarbij onder andere werd ingegaan op het ledenaantal: 'Toch is ondanks het feit dat Buren eerst een bibliobus had en geen vaste vestiging, het aantal leden van de bibliotheek gedaald van 4000 leden (15% van de inwoners) naar 500 leden (2% van de inwoners). Dit betekent dat de subsidie per lid van de bibliotheek gestegen is van ongeveer € 57 per lid naar € 270 per lid. Dit terwijl er geen leesbevorderende activiteiten georganiseerd worden. De bibliotheek is een statische bibliotheek waar je alleen boeken kunt lenen. Daarnaast is nog 25% van de oorspronkelijke leden lid van de Bibliotheek Rivierenland (1000 leden), ondanks dat hier nu € 100 voor betaald moet worden.'

In oktober werden er overigens door de gemeenteraad van de gemeente Waterland vragen (pdf) gesteld over de ledenaantallen van de Karmac-bibliotheken die sinds 1 januari 2014 functioneren in vier kernen in Waterland. Uit de beantwoording (pdf) van de vragen door het college blijkt dat de Waterlandse Karmac-bibliotheken op 1 oktober gezamenlijk 1597 leden hadden (op 1 januari 2015 waren dat er 1450; op 1 juli 2014 ging het om 1134 leden), van wie 1015 jeugd- en 582 betalende volwassen leden. Bibliotheek Waterland, dat tot eind 2013 de bibliotheekvoorziening in de gemeente Waterland verzorgde, meldde voor 2012 nog een ledental van 4597 leden. In oktober waren nog steeds 1597 inwoners van de gemeente Waterland lid van de Bibliotheek Waterland, zo blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen. (Zie ook de blogpost van Mark Deckers over de cijfers van de Waterlandse Karmac-bibliotheken.)

Karmac reageerde op de eigen website door onder de titel 'Karmac Bibliotheken kunnen uitstekende cijfers overleggen' te verwijzen naar een artikel (pdf) in de plaatselijke uitgave Prettig Weekend. In dit artikel wordt er op gewezen dat het ledenaantal van de vier Karmac-bibliotheken in 2015 ten opzichte van 2014 met 10% is gestegen en dat voor het aantal uitleningen een stijging van 25% wordt verwacht. Algemeen manager Theo Doreleijers zegt dan ook tevreden te zijn. 'Onlangs werd in de pers gesuggereerd dat onze bibliotheken niet aan de verwachtingen zouden voldoen. Dat viel me wel tegen. De cijfers die we kunnen overleggen liegen immers niet. Bovendien leek men in de kritiek op ons bedrijf totaal geen rekening te hebben gehouden met het beschikbare budget,' aldus Doreleijers in Prettig Weekend.
In nr 8 2014 van Bibliotheeklad (pdf) reageerde Theo Doreleijers ook al op opmerkingen over sterk teruggelopen ledenaantallen: ‘De Bibliotheek Waterland wilde het ledenbestand niet overdragen aan Karmac. We zijn dus van nul af aan begonnen en dan is het helemaal niet zo slecht als je binnen een halfjaar al weer op een derde van het oude ledental zit.'

In oktober heeft Karmac overigens alle gemeenten benaderd met een brochure waarin de diensten van het bedrijf onder de aandacht gebracht worden. Deze campagne ging gepaard met de verzending van een persbericht met als titel 'Karmac Bibliotheken: andere aanpak bespaart gemeenten veel geld' (waarvan verschillende varianten bestaan, toegespitst op de lokale situatie, onder andere voor Lopik, Bodegraven en Houten). De VOB reageerde hier eind oktober op met de position paper ‘Wat brengt de erkende openbare bibliotheek u?’ (pdf), waarin gewezen wordt op de sterke kanten van een 'echte' bibliotheek. Het stuk is bedoeld om door bibliotheken te worden gebruikt in hun communicatie met de plaatselijke wethouder, beleidsambtenaar en gemeenteraad, alsmede in het contact met andere stakeholders, zoals het onderwijs of andere lokale samenwerkingspartners.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie