HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Forse bezuiniging dreigt voor Bibliotheek IJmond Noord
09-02-2016
Morgen behandelt de gemeenteraad van Heemskerk een collegevoorstel om 359.600 euro te bezuinigen op Bibliotheek IJmond Noord. Volgens de gemeente is er overeenstemming met de bibliotheek over de bezuiniging, maar de bibliotheek bestrijdt dit. Bibliotheek IJmond Noord kreeg eerder al te maken met bezuinigingen van de gemeente Uitgeest, die besloot helemaal uit de bibliotheek te stappen. Binnenkort moet er in Uitgeest een door vrijwilligers gerunde bewonersbibliotheek opengaan als alternatief voor de per 1 januari gesloten vestiging van Bibliotheek IJmond Noord.
De gemeente Heemskerk stelt in een persbericht van 2 februari dat met de Stichting Bibliotheek IJmond Noord overeenstemming is bereikt ‘over de manier waarop met behoud van kwaliteit de bezuiniging op de bibliotheek Heemskerk met ingang van 1 januari 2017 gerealiseerd kan worden’.
Bibliotheek IJmond Noord stelt in een reactie op haar website dat er echter nog helemaal geen sprake is van een overeenstemming. ‘Met verbazing hebben wij kennis genomen van het persbericht van de gemeente Heemskerk,’ aldus de bibliotheek, die weerspreekt dat een bezuiniging van 359.600 euro mogelijk is met behoud van kwaliteit. ‘Vestiging Heemskerk houdt een uitgeklede uitleenbibliotheek over. De pijn van de bezuiniging kan voor kinderen alleen verminderd worden als de gemeente alsnog 2 van de 5 wettelijke kernfuncties blijft afnemen (‘ontwikkeling en educatie’ en ‘lezen en literatuur’). Dan kan namelijk de samenwerking met het onderwijs blijven bestaan. Voor volwassenen zullen geen activiteiten meer uitgevoerd worden. De collectie voor zowel kinderen als volwassenen wordt ingekrompen. Alleen tijdens openingstijden op de middagen is nog deskundig personeel aanwezig,’ aldus de bibliotheek. Ook spreekt de bibliotheek tegen dat de directie van de bibliotheek al in overleg is met de medewerkers over 3.7 fte die wegbezuinigd zouden moeten worden, zoals gemeld in het persbericht van de gemeente. De bibliotheek stelt: ‘Eerst moet de gemeenteraad van Heemskerk een besluit nemen. De gemeente Heemskerk moet vervolgens overeenstemming bereiken met de gemeente Beverwijk. Pas daarna kan een reorganisatieplan met bijbehorend sociaal plan opgesteld worden om de volgorde van ontslag vast te stellen. Nadat al jaren op de bibliotheek is bezuinigd is het duidelijk dat gedwongen ontslag noodzakelijk is bij een zo forse volgende bezuiniging.’

Carla Visser, directeur Bibliotheek IJmond Noord, licht in een reactie tegenover Bibliotheekblad toe: ‘Sinds we in 2014 op de hoogte raakten van de voorgenomen bezuinigingen op cultuur in Heemskerk hebben we allerlei acties uitgevoerd. Officieel door aan de gemeenteraad te vragen om naar een ander pand te mogen verhuizen. De huurprijs van het pand in Heemskerk is namelijk erg hoog. Helaas werd ons dit niet toegestaan. Daarnaast hebben we met name in 2015 alle raadsleden geïnformeerd, laten zien wat bibliotheekwerk inhoudt et cetera. Helaas was de belangstelling hiervoor niet overweldigend groot. De gemeente heeft vervolgens DSP als onderzoeksbureau na laten gaan hoe deze bezuiniging te realiseren was. Nadat duidelijk was dat de raad geen visie had op het bibliotheekwerk, maar wel wilde vasthouden aan het te bezuinigen bedrag, heeft DSP geadviseerd een uitgeklede uitleenbibliotheek in stand te houden waarbij deelname in Bibliotheek IJmond Noord cruciaal is om binnen het landelijk bibliotheekstelsel te kunnen blijven functioneren. We zijn het dus niet eens met deze forse bezuiniging, maar het is wel van belang dat Heemskerk binnen het landelijk bibliotheekbestel blijft, waardoor er in betere tijden weer mogelijkheden zijn. Overigens is nog niet duidelijk wat de gemeente Beverwijk van de Heemskerkse plannen vindt.’

Morgen zal in een vergadering van de Commissie Sociaal domein en onderwijs van de Heemskerkse raad het ‘Voorstel tot het vaststellen van de bezuinigingstaakstelling bibliotheek met ingang van 2017’ (pdf) behandeld worden. In dit collegevoorstel wordt uitgegaan van een bezuiniging van 359.600 euro met ingang van 2017 (het totale budget voor de bibliotheek bedraagt nu circa 1.200.000 euro). Belangrijkste bezuinigingsposten zijn daarbij huisvesting en personeel. De bibliotheek zou met ongeveer de helft terug moeten in vloeroppervlak, met als gevolg een aanzienlijke inkrimping van de collectie. De personeelsformatie moet met 3.7 fte worden teruggebracht, met als gevolg beperktere openstelling. In het voorstel worden als belangrijkste gevolgen van de bezuiniging genoemd: openstelling met professionele bezetting wordt beperkt van 39 uur naar 24 uur; het concept van de beleefbibliotheek verdwijnt (de bibliotheek organiseert bijna geen activiteiten meer binnen de bibliotheekfunctie); inkrimping van de collectie in Heemskerk met 20%; wegvallen van 4 van de 5 kernfuncties. Aanvullend wil de gemeente dan mogelijk twee van de vier ontbrekende kernfuncties inkopen: ‘ontwikkeling en educatie’ (18.100 euro) en ‘lezen en literatuur’ (10.300 euro).

Het Heemskerkse college stelt tenslotte voor te onderzoeken in hoeverre een fusie met Bibliotheek Velsen tot de mogelijkheden behoort, zodat er een bibliotheekorganisatie ontstaat die werkzaam is in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen, waardoor er besparingen in de sfeer van management en overhead gerealiseerd kunnen worden. Carla Visser zegt hierover in een reactie tegenover Bibliotheekblad: ‘We werken inmiddels zo’n 3 jaar samen met Bibliotheek Velsen. Die samenwerking bevindt zich m.n. op de onderdelen Bicat, collecties, uitleenvoorwaarden en tarieven (leners van beide bibliotheken maken gebruik van alle vestigingen en collecties). We zijn ook bezig om toekomstscenario’s te schrijven. Echter, beide andere gemeenten (Velsen en Beverwijk) zijn voorlopig niet van plan te bezuinigen op de bibliotheken en staan afwachtend te kijken wat Heemskerk allemaal wegbezuinigt. Mij lijkt het dat Heemskerk niet de gedroomde partner is bij fusie et cetera.’

De bibliotheek startte eind vorig jaar een petitie om te protesteren tegen de bezuinigingen. De ruim 5000 handtekeningen die zo werden verzameld worden deze week aangeboden aan de gemeente.

Uitgeest
De gemeente Uitgeest besloot in 2013 de subsidie aan Bibliotheek IJmond Noord (300.000 euro) helemaal af te bouwen. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Uitgeest, Beverwijk en Heemskerk en de Bibliotheek werd door Uitgeest per 1 juli 2014 opgezegd. Vanaf dat jaar wordt het bedrag jaarlijks met 25% gekort. Als gevolg daarvan zag Bibliotheek IJmond Noord zich genoodzaakt de vestiging in Uitgeest per 1 januari 2016 te sluiten. Dit jaar gaat er nog een subsidie van 98.000 euro van de gemeente Uitgeest naar Bibliotheek IJmond Noord; op 1 juli 2017 zal de subsidierelatie definitief beëindigd zijn. Carla Visser van Bibliotheek IJmond Noord: ‘Op dit moment wordt nog een deel van de subsidie betaald waardoor inwoners van Uitgeest van onze andere vestigingen gebruik kunnen maken en ook voor het onderwijs staan wij nog klaar. Vanaf 01-07-2017 betaalt de gemeente Uitgeest niets meer.’

De Uitgeester raad gaf het college opdracht te onderzoeken of (en in welke vorm) een bibliotheekvoorziening gehandhaafd kan blijven, wat in 2015 resulteerde in het door Questum opgestelde rapport De Uitgeester Bibliotheek: toekomstbestendig en betaalbaar (pdf). Op basis van dit rapport koos Uitgeest voor een scenario waarin uitgegaan wordt van: schoolbibliotheken op alle basisscholen in de gemeente; een taal- en mediapedagogisch programma om ouders leerkrachten en pedagogisch medewerkers te ondersteunen bij vraagstukken in de ontwikkeling van kinderen; voor volwassenen een bibliotheek onder leiding van een lokale groep van vrijwilligers. Deze bibliotheek moet ruimte bieden voor sociale functies en bevat een leestafel met een selectie kranten en tijdschriften. ‘De boekenvoorziening wordt in eigen beheer georganiseerd via een alternatief concept zonder (de kosten van) een geavanceerd uitleensysteem,’ zo stelt het Questum-rapport. De in 2014 opgerichte Werkgroep Behoud Bibliotheek Uitgeest (WBBU), voortgekomen uit een groep verontruste inwoners die verontwaardigd waren over de bezuinigingen op en de mogelijke sluiting van de bibliotheek, krijgt een belangrijke rol bij het opzetten en in stand houden van de bibliotheekvoorziening voor volwassenen. De Werkgroep, sinds eind 2015 Stichting Bibliotheek Uitgeest (SBU), krijgt daarvoor een startkapitaal van 160.000 euro en jaarlijks 120.000 euro voor de exploitatie, om zo met vrijwilligers het alternatief voor de verdwenen vestiging van Bibliotheek IJmond Noord te realiseren. Deze bewonersbibliotheek moet over enkele maanden opengaan in het voormalige pand van de politie aan de Dokter Brugmanstraat. Uitgangspunt is een bibliotheek ’met een ruilsysteem voor en door Uitgeesters, met een leeskamer, kinderhoek en een ondersteuningsfunctie voor de schoolbibliotheken’. Op dit moment is men bezig met het inzamelen van de boeken voor de collectie. (Zie ook dit YouTube-filmpje).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie