HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB ontwikkelt met ‘Route 2020’ nieuwe branchestrategie
03-05-2016
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft onlangs ‘Route 2020’ ingezet, door de VOB omschreven als een ‘ontdekkingsreis’ die een scherper beeld moet geven van de vernieuwingsslag die de bibliotheken moeten maken en die nieuwe inzichten moet opleveren om bibliotheken toekomstbestendig te maken. Route 2020 moet leiden tot een zogeheten ‘ontwikkelplan’ als vervolg op de huidige branchestrategie 'De bibliotheek levert waarde', die in 2016 afloopt. 
Met Route 2020 wil de VOB een scherp(er) beeld krijgen van de vernieuwing waar bibliotheken in het land concreet inhoud en vorm aan geven en nieuwe inzichten verkrijgen om uit te zoeken en uit te proberen wat nodig is om de bibliotheek ook in de toekomst van waarde te laten zijn, aldus de VOB. Uitgangspunt voor het ontwikkelplan Route 2020, dat de aanzet moet zijn tot de volgende branchestrategie, vormen de vijf thema’s die door de VOB-leden in een enquête in april 2015 zijn genoemd als de belangrijkste om mee aan de slag te gaan om de toekomstbestendigheid van de bibliotheken te garanderen. (zie ook het document Route 2020: het startschot! – pdf) Het gaat om de volgende vijf thema’s:
  • De bibliotheek als partner in het (informele) leren en persoonlijke ontwikkeling
  • Brede positionering van bibliotheken, o.a. partner in het sociale domein als ondersteuner van het lokale gemeentelijke beleid
  • De ontwikkeling van bibliotheken naar brede multifunctionele bedrijven die samenwerken of fuseren met andere lokale organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en onderwijs
  • Het stimuleren van (maatschappelijk) ondernemerschap en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
  • Collectieve marketing met een focus op de maatschappelijke functies van bibliotheken
Deze vijf thema’s zijn vertaald naar twee actielijnen: de actielijn Ondernemen en samenwerken en de actielijn Positionering en Marketing. De actieplannen hebben betrekking op de jaren 2016 en 2017, resultaten dienen kwantitatief of kwalitatief meetbaar zijn per eind 2017. Eind 2017 zal Route 2020 door een externe onafhankelijke partij worden geëvalueerd en beoordeeld op effectiviteit en efficiency. 

De actielijn Ondernemen en Samenwerken (pdf) omvat twee opdrachten: het stimuleren van maatschappelijk ondernemerschap door het ontwikkelen van financiële en sociale verdienmodellen en kostenreductie én daarnaast het stimuleren van brede samenwerking met lokale organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en onderwijs. Begin dit jaar werd de samenstelling van het projectteam bekendgemaakt, met Willem van Moort als voorzitter en Henriette de Kok als programmamanager. Deze actiegroep stelt per thema concrete doelstellingen vast en vertaalt deze naar actieplannen. Deze plannen hebben een faciliterend en ondersteunend karakter in de vorm van handreikingen, instrumenten, kennisdeling en goede voorbeelden, aldus de VOB.

Bij de actielijn Positionering en Marketing (Powerpoint) gaat het om de herkenbaarheid van de bibliotheek bij klanten en partners ‘door brede positionering van de bibliotheek als partner in persoonlijke ontwikkeling en als medeondersteuner van het gemeentelijk beleid’. Uiteindelijk wordt dit vertaald naar een landelijke marketingcampagne. De commissie Marketing cq de Actiegroep Positionering en Marketing (onder voorzitterschap van Frans Bergfeld) heeft op 8 maart 2016 een zogeheten Positioneringsstatement (pdf) uitgebracht. Op basis van dit statement is drie reclamebureaus gevraagd te pitchen voor een landelijke campagne. Trendsactive heeft de opdracht gekregen om een campagne te ontwikkelen die de bibliotheek positioneert als partner in persoonlijke ontwikkeling. De kernboodschap van de campagne: ‘De Bibliotheek is een aantrekkelijke en inspirerende plek waar je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt werken.’ De publiekscampagne zal waarschijnlijk in september starten.

In het kader van Route 2020 zullen er de komende maanden onder andere zes zogeheten ‘PleisterPlaatsOntmoetingen’ plaatsvinden, tijdens welke bepaalde thema’s aan de orde zullen komen. Tijdens de eerste PleisterPlaatsOntmoeting staat als hoofdvraag centraal: ‘Hoe benutten wij de lokale kracht om ook in dorp- en stadskernen alle bibliotheekfuncties te kunnen vervullen die gewenst zijn in een gemeenschap?’ Daarnaast worden bibliotheken opgeroepen goede en slechte praktijkvoorbeelden over ondernemen en samenwerken te delen via de zogeheten regiogidsen Ondernemen en Samenwerken. Deze vier ‘regiogidsen’ trekken er in april, mei en juni 2016 op uit om ‘bij bibliotheken projecten, acties, werkwijzen op te halen die interessant zijn om uit te wisselen’. Dit moet in juli 2016 leiden tot een advies om specifieke proeftuinen te starten. Die proeftuinen moeten in augustus 2016 van start gaan. De VOB roept verder op mee te denken via Biebtobieb.

Op 28 april is de zogeheten ‘Klankbordgroep’ van Route 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen. De bedoeling van deze klankbordgroep is aan te geven wat er in de lokale bibliotheken leeft. Door te overleggen horen de programmaleiders (‘gidsen’) van de twee actielijnen wat de gedachten zijn over het verloop en de resultaten van Route2020, aldus de VOB.

Zie ook de visualisatie van Route 2020 in deze infographic (pdf)


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie