HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provincie Utrecht ontwikkelt nieuwe bibliotheekvisie
19-05-2016
De provincie Utrecht meldt onder de noemer ‘Samenwerken aan de bibliotheek van NU!’, een traject te starten om te komen tot één visie op de toekomst van de bibliotheekvoorziening in de provincie en de vormgeving van het Utrechtse bibliotheeknetwerk. 
Organisatiestrateeg Thomas van Dalen is aangesteld als onafhankelijk procesbegeleider bij de ontwikkeling van de Utrechtse toekomstvisie, zo meldt de provincie in een persbericht. Van Dalen volgt 'een maatwerkbenadering waarin de bibliotheken, hun stakeholders en het eigen werkgebied centraal staan,' aldus de provincie. 'Bij de aanpak van Van Dalen wordt in lokale bijeenkomsten het gesprek gevoerd over de betekenis van de bibliotheek en het belang dat gemeenten en andere betrokkenen daaraan hechten. Gedeputeerde Pennarts hoopt hiermee te realiseren dat de toekomstige netwerkstructuur de lokaal gewenste bewegingen faciliteert. “We nemen dit initiatief vanuit onze wettelijke taak op het gebied van logistiek en innovatie en hopen dat zo een gezond samenspel met onze partners,de Utrechtse bibliotheken, gemeenten en BiSC, ontstaat en groei mogelijk wordt.",' zo meldt de provincie in het persbericht.

Thomas van Dalen gaat in de periode tot aan de zomervakantie samen met de provincie in gesprek met de bibliotheken en hun gemeenten over de concrete invulling. Na de zomervakantie zullen vervolgens verschillende bijeenkomsten plaatsvinden, waarna het traject begin 2017 afgerond moet worden met een eindrapport.

De behoefte aan een toekomstvisie voor de bibliotheken komt voort uit de Cultuurnota 2016-2019, ‘Alles is NU’ (pdf), die onlangs door Provinciale Staten van Utrecht werd aangenomen. In de Cultuurnota wordt met name in de paragrafen 'Bibliotheken heruitvinden en herpositioneren' en 'Bibliothekennetwerk versterken' aandacht besteed aan de bibliotheekvoorziening. 
 
In de Cultuurnota stelt de provincie onder andere dat er middelen gereserveerd worden voor innovatie in de bibliotheeksector. De doelstellingen waarvoor en de manier waarop die middelen worden ingezet, worden uitgewerkt in de gezamenlijke bibliotheekvisie die in 2016 geformuleerd wordt. Ten aanzien van innovatie zoekt de provincie aansluiting bij de landelijke innovatieagenda van de Koninklijke Bibliotheek. 
Met de middelen die de provincie reserveert voor bibliotheekinnovatie wil zij ook bijdragen aan productontwikkeling op het gebied van taal- en digivaardigheid. In de cultuurpacten tussen provincie en gemeenten worden specifiek afspraken gemaakt over de inspanningen om laaggeletterdheid en digibetie terug te dringen. De provincie neemt het initiatief tot een nulmeting om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de geletterdheid en de digitale vaardigheid van de Utrechtse bevolking. Aan het einde van de looptijd van de Cultuurnota wordt deze meting herhaald om te kunnen vaststellen of het beleid en de inspanningen van de bibliotheken effect hebben gehad.
Voor het onderdeel 'Bibliotheken heruitvinden en herpositioneren' is in de nota jaarlijks 160.000 euro gereserveerd.

In de paragraaf 'Bibliothekennetwerk versterken' (waarvoor in de nota jaarlijks 1.992.000 euro is gereserveerd) wordt onder andere gesteld: 'In de afgelopen jaren deden de bibliotheken een steeds groter beroep op de gezamenlijke backoffice. Dit vindt zijn oorzaak deels in afnemende formatie als gevolg van lokale bezuinigingen, deels in de groei van (vooral digitale) ondersteuning bij nieuwe diensten in het kader van de educatieve, maatschappelijke bibliotheek. Om het collectief sterk te houden en het belang daarvan te onderstrepen, is de provincie in principe bereid om een groter aandeel van de kosten van de basistaken te financieren dan voorheen. Dan moet echter wel glashelder zijn wat tot de basistaken behoort en wat niet. Wij hebben het BiSC daarom opdracht gegeven te beschrijven welke backofficeprocessen zij uitvoert en de tarifering daarvan inzichtelijk te maken. Mede op basis van de behoeften van de aangesloten bibliotheken en in samenspraak met hen en BiSC bepaalt de provincie vervolgens welke processen in het basispakket komen en hoeveel zij daaraan zal bijdragen. Uitgangspunt hierbij is dat de provincie vooral de gezamenlijkheid blijft financieren die ten goede komt aan de efficiëntie van het collectief.'
Aansluitend stelt de cultuurnota: 'Het Utrechtse bibliotheeknetwerk kan bestaan omdat alle gemeenten binnen het netwerk solidair zijn. Dit collectief staat onder druk door gemeentelijke bezuinigingen. De bijdrage vanuit sommige gemeenten loopt zover terug dat volwaardige deelname aan het netwerk niet meer mogelijk is. Hiermee staat de solidariteit binnen het netwerk en de (fysieke) toegankelijkheid van de bibliotheekvoorziening in kleine kernen onder druk. Wij houden de vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkelingen rondom de lokale bibliotheken, onder andere door afspraken te maken met gemeenten via de cultuurpacten. Als wij onverhoopt moeten constateren dat een gemeente niet meer aan de verantwoordelijkheden uit de Bibliotheekwet kan voldoen, bewaakt de provincie dat er in overleg met buurgemeenten goede afspraken worden gemaakt over de toegankelijkheid van de openbare bibliotheekvoorziening voor inwoners van de betreffende gemeente.'

Het is de bedoeling dat bovengenoemde uitgangspunten worden uitgewerkt in de nieuwe bibliotheekvisie die in de loop van 2016 onder begeleiding van Thomas van Dalen zal worden geformuleerd.

Een motie die de SP inbracht bij de behandeling van de Cultuurnota tijdens de Statenvergadering op 18 april jl, voor het behoud van bibliotheken in de wijk haalde het niet. Verantwoordelijk gedeputeerde Mariëtte Pennarts gaf wel aan dat er aandacht is voor de beschikbaarheid van bibliotheken in kleine kernen.

In 2013 besloot
de provincie Utrecht in het kader van de vorige cultuurnota tot een nieuwe aanpak van het provinciale bibliotheekbeleid, dat met ingang van januari 2014 vorm moest krijgen. De uitgangspunten daarvan werden vastgelegd in het rapport Een nieuwe aanpak in bibliotheekbeleid (pdf).


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie