HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
POI Flevoland: concentratie op wettelijke taken; vijf functies achtergrondcollectie verdwijnen
31-05-2016
Het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB), de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) van Flevoland, gaat zich na 2017 concentreren op de provinciale taken zoals ze benoemd staan in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob): distributie van fysieke werken door middel van interbibliothecair leenverkeer (IBL) en de ontwikkeling van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken. Dat betekent dat onder andere de taken op collectiegebied (achtergrondcollectie) zullen verdwijnen. 
Ronald Spanier, directeur van het SFB, zegt over het besluit: ‘De achtergrondcollectie is geen provinciale taak meer, dus verdwijnen er ultimo 2017 vijf van de negen functies/medewerkers. Resteert een piepklein POI-tje met relatief veel budget voor innovatie. Een toekomstplan is in de maak.’

Flevoland kent slechts twee bibliotheken: denieuwebibliotheek (DNB) in Almere en de FlevoMeer Bibliotheek (FMB) in de overige vijf gemeenten (Lelystad, Zeewolde, Dronten, Urk en Noordoostpolder).

ICT naar bibliotheken
Als gevolg van het nieuwe beleid, op basis van de provinciale Startnotitie Cultuurbeleid 2017-2020 (pdf, te vinden op de provinciesite) en een door de drie gezamenlijke bibliotheekinstellingen ingediend Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017 (pdf), verschenen in verband met de komst van de Wsob, zal het SFB ook zijn taken op het gebied van bibliotheekautomatisering drastisch verminderen.
De Startnotitie meldt o.a.: ‘De nieuwe bibliotheekwet is in 2015 geïmplementeerd en heeft gevolgen voor de werkzaamheden van het SFB. Er is een verschuiving bewerkstelligd van aandacht voor ICT naar distributie en ruimte voor innovatie. Het SFB heeft daartoe samen met de basisbibliotheken het Bibliotheekplan 2015-2017 opgesteld, waarin is afgesproken dat de basisbibliotheken de verantwoordelijkheid voor de ICT-infrastructuur stapsgewijs overnemen.’ In dat Bibliotheekplan staat: ‘De kerntaken van de POI (innovatie en distributie) worden bij het SFB het meest belangrijk. De netwerktaken zijn nevengeschikt. Een aantal netwerktaken (onderwijs, educatie en collectiebeleid) gaan in de vorm van projecten uitgevoerd worden als onderdeel van het innovatieprogramma. In het innovatieprogramma is tevens ruimte voor de uitrol van projecten en programma's die landelijk zijn ontwikkeld.’

Reeds eerder bezuinigd
Op de vraag aan Ronald Spanier, directeur van het SFB, of de taakverschuiving ook een bezuiniging betekent en wat de gevolgen zijn voor het SFB, antwoordt hij dat hij in de periode 2011-2013 reeds 15% heeft moeten bezuinigen, een bedrag van 200.000 euro. ‘Dat is gerealiseerd door te schrappen in het innovatiebudget (100.000 euro), goedkopere huisvesting (50.000 euro) en een hogere bijdrage van de twee bibliotheken (50.000 euro) voor de verleende diensten. Inhoudelijke keuzes konden dus grotendeels vermeden worden.’
Dat kan nu echter niet meer, Spanier zegt over het verdwijnen van de achtergrondcollectie: ‘Door het veranderen van het takenpakket verdwijnen vijf functies, waardoor budget beschikbaar komt voor de uitvoering van de provinciale innovatieagenda; de vijf medewerkers die nu de collectie beheren kunnen helaas niet ingezet worden voor uitvoering van de innovatieagenda. Er is nog geen sprake van bezuinigingen. Het SFB krijgt een nieuw, overzichtelijker takenpakket, maar of dat ook leidt tot een krapper budget is nog niet door de provincie uitgesproken. Vooralsnog ga ik uit van een lekker groot budget voor innovatie. Maar natuurlijk sluit ik een bezuiniging niet uit. De opheffing van de achtergrondcollectie komt primair voort uit de wens van de beide bibliotheken. FlevoMeer Bibliotheek onderzoekt of zij een kleine wisselcollectie zelf kan gaan beheren.’

Geen personele gevolgen ICT
Over de ICT-infrastructuur meldt het Provinciaal Bibliotheekplan: ‘De bekostiging voor de uitvoering van de ICT-taken komt volgens de provinciale beleidskaders bij de bibliotheken te liggen. Voor de overheveling van de taken op het gebied van ICT zijn ondertussen voorbereidingen getroffen door de bibliotheken en het SFB. DNB neemt het voortouw. Praktisch gevolg is dat de lokale beheerorganisaties van de bibliotheken worden samengevoegd. In de nieuwe opzet blijven het bibliotheeksysteem en de kantooromgevingen centraal ondersteund.’ Het plan meldt ook dat de huidige jaarlijkse bijdrage van het SFB aan de ICT-infrastructuur 426.000 euro bedraagt en dat het daarvan nog 156.000 euro wil besteden aan infrastructurele aspecten van het IBL en gegevenslevering, zodat er 270.000 euro vrijkomt voor nieuwe taken. Spanier vertelt dat dit geen personele gevolgen heeft, daar de ICT-taken worden uitbesteed. Dit contract stopt op 1 januari 2017. ‘Wat het SFB deed was zorgen voor alle hardware (investering), het beheer op de hardware (uitbesteed), de software (BicatWise, Aquabrowser en kantoorautomatisering) en datalijnen. Vergelijk het met de verhuur van een huis: het SFB zorgt voor het huis, met aansluiting op nutsvoorzieningen, de bewoners (de bibliotheken in deze vergelijking) zorgen voor gebruik en beheer. De bibliotheken gaan nu samen zelfstandig de ICT doen. Het SFB betaalt na 2017 alleen nog voor BicdatWise tot een maximum van 156.000 euro. Het beheer van Wise deden de bibliotheken al zelf.’ 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Wim Keizer
1-6-2016 10:50
In aanvulling op bovenstaand bericht, meldt Jan Gommer, directeur FlevoMeer Bibliotheek, op vragen over de achtergrondcollectie en de ICT-infrastructuur in Flevoland:
1. Wisselcollectie:
De achtergrondcollectie kent meerdere doelgroepen, van VVE tot leeskringen. De basisbibliotheken hebben het eigendom, maar het beheer, onderhoud en de logistiek zijn ondergebracht bij het SFB. Het gebruik van de wisselcollectie (omzet naar eindgebruikers) verschilt erg per werkgebied. FlevoMeer heeft verreweg de meeste omzet. Daardoor valt de gemeenschappelijk basis weg om het beheer etc. te beleggen bij het SFB. De achtergrondcollectie gaat in afgeslankte vorm verder en valt terug naar de eigenaren. DNB Almere en FlevoMeer maken afspraken over de ontvlechting.

2. ICT:
De centrale servers, hosting en beheer van het wagenpark zijn uitbesteed aan Pink Elephant. Het licentiebeheer wordt belegd bij DNB Almere. Het functioneel en applicatiebeheer worden gezamenlijk gedaan onder regie van de ICT-beleidsgroep. Daarin participeert ook het SFB. De contractpartij met externen (Bicat, Pink, provinciaal netwerk) is DNB. Kosten worden volgens verdeelsleutel doorbelast.
Esther Valent
2-6-2016 08:46
 Dank je wel voor de aanvullingen, Wim!

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie