HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Bibliotheek Utrecht: reorganisatie gaat door; inzet vrijwilligers wordt onderzocht
09-06-2016
Bibliotheek Utrecht stelt in reactie op de berichtgeving over de gerechtelijke uitspraak in het kort geding dat de FNV tegen de Bibliotheek Utrecht had aangespannen aangaande de inzet van vrijwilligers in het kader van de reorganisatieplannen, dat de bibliotheek door zal gaan met de reorganisatie en daarbij de gevolgen van het vonnis voor het inzetten van vrijwilligers zal onderzoeken.  
In een reactie op haar website stelt Bibliotheek Utrecht: 'De rechter heeft bepaald dat de bibliotheek geen vrijwilligers mag inzetten op taken die eerder door betaalde medewerkers werden verricht. De rechter heeft de tweede eis van de FNV, dat de reorganisatie dient te worden stopgezet, afgewezen. 

Dit betekent dat de Bibliotheek Utrecht op basis van dit besluit doorgaat met de reorganisatie. Die was immers niet gebaseerd op de komst van vrijwilligers, maar op de noodzaak tot vernieuwing en het reduceren van kosten.

De samenleving verandert en daarmee ook de behoefte aan informatievoorziening. De gemeenteraad stelde onlangs de Visie op de Bibliotheek van de 21e eeuw (pdf) vast. Daartoe biedt de bibliotheek naast het lenen van boeken bijvoorbeeld ook taalcursussen voor laaggeletterden, hulp voor digibeten, ondersteuning van werkzoekenden, debatten, lezingen en workshops programmeren voor kinderen. Om dit te kunnen aanbieden verandert de rol en functie-inhoud van bibliotheekmedewerkers.

Ook financieel is de reorganisatie noodzakelijk. De gemeente bezuinigt sinds 2010 op de bibliotheeksubsidie. In 2018 zal er circa € 2,25 miljoen structureel bespaard zijn. De gemeente stelt anderzijds in de toekomst ook extra subsidie beschikbaar, maar deze is gekoppeld aan de nieuwe bibliotheken Leidsche Rijn Centrum en Neude.

Wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor het inzetten van vrijwilligers en de dienstverlening wordt nog onderzocht. Hier wordt door de leidinggevenden en ondernemingsraad samen gezocht naar mogelijkheden om de Utrechtse burgers zo goed mogelijk te blijven bedienen. Zodra er hierover duidelijkheid is volgt nader bericht.

De bibliotheek betreurt het dat in de pers onjuiste berichten verschenen zijn over de uitspraak van de rechter en legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de FNV.' 

Bibliotheek Utrecht reageert hiermee op het persbericht dat de FNV op 8 juni naar buiten bracht. Aanleiding was het gerechtelijke vonnis in het kort geding van de FNV tegen Bibliotheek Utrecht. 

Uit het vonnis blijkt onder andere dat de ondernemingsraad van de bibliotheek op 7 januari 2016 negatief heeft geadviseerd over de voorgenomen reorganisatie, in het kader waarvan de bibliotheek voornemens is medio juni 2016 te beslissen over de boventalligheid van bibliotheekmedewerkers, en zij doende is vrijwilligers te werven die naar verwachting medio juli 2016 hun werkzaamheden aanvangen, aldus het vonnis. 'De raad vond het plan onvoldoende financieel onderbouwd en voorzag een verlies aan kwaliteit omdat vaste krachten worden vervangen door een fluctuerende groep vrijwilligers. De raad onderschreef de opvatting van FNV (...) dat de geplande inzet van vrijwilligers in de dienstverlening in strijd met artikel 48 van de CAO OB 2015-2019 leidt tot een verdringing van betaalde arbeid,' aldus de tekst van het vonnis. Artikel 48 van de CAO bepaalt onder andere dat de inzet van vrijwilligers beperkt blijft tot een aanvulling op de professionele organisatie en dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste gaat van de betaalde formatie van de professionele organisatie.

In reactie op het negatieve advies van de ondernemingsraad stelde directeur Ton van Vlimmeren in een brief van 22 februari 2016 dat de reorganisatie noodzakelijk en onontkoombaar is en dat daarom van het OR-advies wordt afgeweken en de reorganisatie wordt doorgezet zoals voorgenomen. In het vonnis wordt geciteerd uit deze brief: 'We hebben ook gedeeld dat als er geen vrijwilligers komen de Bibliotheek toch zal moeten overgaan tot ontslagen. Dat betekent dat de vrijwilligers niet de reden voor de ontslagen zijn. Daarmee vervalt mijns inziens uw argument; de vrijwilligers verdringen niet de betaalde arbeid, de vrijwilligers helpen de Bibliotheek in stand te houden nadat we door bezuinigingen gedwongen medewerkers hebben moeten ontslaan.’
Eind maart 2016 heeft Bibliotheek Utrecht een aanvang gemaakt met de uitvoering van het reorganisatiebesluit. In een brief van 12 april 2016 heeft de FNV aangegeven van mening te zijn dat Bibliotheek Utrecht hierdoor in strijd handelt met artikel 48 van de CAO (pdf) en de bibliotheek gesommeerd deze CAO-bepaling alsnog na te komen en de uitvoering van de reorganisatie te staken. 'Bibliotheek Utrecht meent dat van strijd met de CAO geen sprake is en heeft de reorganisatie niet willen stopzetten. Zij heeft een aanvang gemaakt met de plaatsingsprocedure waarin zal worden bepaald wie van de bibliotheekmedewerker herplaatst en wie van hen boventallig wordt. Medio april 2016 is Bibliotheek Utrecht begonnen met de werving van vrijwilligers. Inmiddels hebben tien van haar werknemers te kennen gegeven gebruik te willen maken van de vrijwillige vertrekregeling,' aldus de tekst van het vonnis.

De rechter concludeert dat Bibliotheek Utrecht in strijd met artikel 48 van de CAO handelt door werkzaamheden die thans of tot voor kort door bibliotheekmedewerkers in haar dienst worden of werden verricht, te zullen laten uitvoeren door vrijwilligers. Artikel 48 staat op zichzelf een reorganisatie echter niet in de weg, en evenmin het doen vervallen van functies, inkrimping van de formatie van bibliotheekmedewerkers en hun boventalligheidsverklaring, en verbiedt evenmin de inzet van (meer) vrijwilligers, aldus de rechter.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie