HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Dreigende bezuiniging provinciale subsidie Bibliotheek Arnhem afgewend
30-06-2016
Provinciale Staten van Gelderland heeft een streep gehaald door een voorgenomen bezuiniging die ten koste zou zijn gegaan van de functie ‘Plusbibliotheek’ die door de Bibliotheek Arnhem wordt uitgevoerd en van de aldaar beheerde Gelderland Bibliotheek. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland had in het cultuurprogramma 2017-2020 oorspronkelijk voorgesteld enkele taken en een deel van de voor het bibliotheekwerk gereserveerde subsidie, te weten 600.000 euro, over te hevelen naar de zogeheten ‘flexibele programmeerruimte’. Dat zou betekenen dat dat geld na 2017 niet meer geoormerkt is voor uitvoering van de Plusbibliotheekfunctie van Bibliotheek Arnhem en het beheer van de Gelderland Bibliotheek, maar over andere projecten kan worden verdeeld. Ria Oudega, directeur Bibliotheek Arnhem, sprak (pdf) tegenover de Staten haar zorg uit over de voorgenomen maatregel. Vier jaar geleden werd de provinciale steun voor de wetenschappelijke steunfunctie reeds gehalveerd en de flexibilisering van de subsidie zou volgens Oudega betekenen dat de Plusbibliotheek-functie niet meer kan worden uitgevoerd en het zou het einde kunnen betekenen van de Gelderland Bibliotheek, een collectie met (historische) werken over de provincie Geldenland. Ook Sjaak Driessen, directeur bblthk, gaf in een brief (pdf) aan Provinciale Staten (PS) uitdrukking aan zijn zorgen over het voornemen van de provincie. ‘Naar onze mening wordt er voorbijgegaan aan de wezenlijke en noodzakelijke systeemfunctie (lees ook: Gelderse Basis) die de Plusbibliotheek vervult door middel van fysieke én digitale media op het niveau van HBO+. Het is een steunbeer voor waar we in Gelderland op inzetten: kennis(economie) en permanente ontwikkeling - 'Leven lang leren'. Deze functie is bovendien met geen van de andere genoemde functies vergelijkbaar of uitwisselbaar. Het zou een ontkenning zijn van het belang van de genoemde Gelderse speerpunten wanneer deze functie wordt ingezet als mogelijk wisselgeld om flexibele programmeerruimte te creëren,’ aldus Driessen. 
Een meerderheid van de Provinciale Staten kon zich vinden in deze zorgen en steunde een motie (ingediend door VVD, CDA, D66 en PvdA ) om de continuïteit van de Plusbibliotheek te waarborgen, zo bleek gisteren tijdens de Statenvergadering. (Zie ook de vergaderagenda en de pagina op de provinciale website over  het cultuur- en erfgoedprogramma).

In het Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020 (getiteld Beleef het mee!) (pdf) was overigens totaal 6.723.000 euro (ongewijzigd t.o.v vorige periode) gereserveerd voor het bibliotheekwerk (Rijnbrink Groep en Bibliotheek Arnhem), waarvan dus in de oorspronkelijke plannen vanaf 2017 nog 600.000 euro in de ‘flexibele programmeerruimte’ zou moeten gaan vallen. In de cultuurnota wordt over de bibliotheken verder onder andere nog gesteld: ‘De lokale infrastructuur van bibliotheekwerk dreigt hier en daar te verbrokkelen, onder meer door lokale bezuinigingen, terwijl bibliotheken juist een wijd verspreid en laagdrempelig netwerk aan lokale voorzieningen leveren. Op basis van deze ontwikkeling willen wij een periodiek overleg faciliteren tussen lokale bibliotheken en gemeenten over de uitvoering van de maatschappelijke taken van bibliotheken. (...)
We rekenen de wettelijke taken op het terrein van bibliotheekwerk tot de Gelderse basis. Hierbij willen we onderzoeken in hoeverre samenwerking met Overijssel kan bijdragen aan een efficiëntere dienstverlening door zowel Rijnbrink als de (Gelderse) bibliotheken. (...)
De genoemde maatschappelijke veranderingen geven aanleiding om met Rijnbrink in gesprek te gaan over de uitvoering van haar taken, de accenten die daarin gelegd worden en over onze financiële ondersteuning. Speciale aandacht gaat uit naar ‘Musidesk’, de muziekafdeling van Rijnbrink. De ondersteuning van de HaFaBra-sector (Harmonieën, Fanfares en Brassbands) via het uitlenen van bladmuziek en stimuleren van talentontwikkeling voor circa 600 Gelderse muziekgezelschappen past binnen onze algemene doelstellingen. De invulling van de overige functies binnen Musidesk is onderwerp van gesprek.’ 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie