HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Provincie Drenthe draait bezuiniging bibliotheekwerk terug
15-07-2016
Provinciale Staten van Drenthe hebben op 13 juli besloten een eerder vastgestelde bezuiniging terug te draaien om zo het bibliotheekwerk in de plattelandsgebieden te kunnen blijven garanderen.
In de door het CDA en de PvdA ingediende motie (pdf), die door alle fracties tijdens de Statenvergadering van 13 juli unaniem gesteund werd, wordt verantwoordelijk gedeputeerde Cees Bijl opgeroepen om de gevolgen van de herverdeling van de beschikbare middelen voor Biblionet voor de kleinere gemeenten te compenseren.

In de motie wordt gesteld dat in de onlangs aangenomen Nota Sociaal Beleid 2016 – 2020 veel nadruk wordt gelegd op de leefbaarheid in de kleinere plattelandskernen en het belang daarbij van bepaalde cruciale voorzieningen en instellingen. Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan het sociale beleid en passen in een dynamisch, leefbaar en vitaal platteland, aldus de indieners van de motie. Bovendien vervullen bibliotheken een belangrijke voortrekkersrol bij het bestrijden van de
laaggeletterdheid en vervullen ze een aantal andere belangrijke sociale functies die de cohesie in de Drentse samenleving bevorderen en daardoor cruciaal zijn.
Provinciale Staten vindt daarom dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de bibliotheekfuncties ook gewaarborgd moeten blijven in de niet-stedelijke gebieden van Drenthe. 

Een eerder ingevoerde herverdeling van de provinciale middelen heeft nadelige gevolgen voor met name de kleinere gemeenten in Drenthe en voor de ondersteunende rol die Biblionet voor het bibliotheekwerk in de kleine gemeenten kan bieden, zo meent Provinciale Staten, dat het college van Gedeputeerde Staten oproept met een voorstel te komen om de gevolgen van de herverdeling van de beschikbare middelen voor Biblionet voor de kleinere gemeenten te compenseren. 
Verder wordt het college van GS in de motie gevraagd om met betrokken partners, zoals gemeenten, Biblionet en de Koninklijke Bibliotheek, werk te maken van een integrale visie op toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen in dunbevolkte gebieden. Het sociaal-culturele klimaat in krimpgebieden wordt hiermee versterkt, aldus de betrokken partijen.

Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om een bedrag van jaarlijks 360.000 euro, dat verantwoordelijk gedeputeerde Bijl de komende cultuurperiode van vier jaar elders uit de provinciale begroting moet halen.
 
Lenie van der Werf, directeur Biblionet Drenthe, stelt tegenover RTV Drenthe: 'De provincie had besloten een deel van de subsidie te verleggen van het platteland naar de steden. Dat had gevolgen voor de dunbevolkte gebieden.Gemeenten in plattelandsgebieden hadden toen een probleem. (...) We vinden het heel goed dat de politiek zo goed geluisterd heeft naar signalen vanuit de bibliotheken en van de gemeenten. Ik vind het fantastisch dat deze motie zo breed gesteund wordt.'

De Drentse CDA-fractie had er eerder al op gewezen dat de provincie Drenthe een wel erg beperkte invulling lijkt te geven aan wat in het kader van de Bibliotheekwet de (nieuwe) provinciale rol zou moeten zijn. 'Het beeld is dat in Drenthe wel een hele enge definitie wordt gehanteerd van wat die ondersteuning zou moeten inhouden, waar bijvoorbeeld Overijssel en Gelderland het begrip ondersteuning veel breder lijken op te vatten. Naar het oordeel van de CDA-Statenfractie is de Drentse invulling te beperkt. Voor het CDA-Drenthe zijn de bibliotheken van oudsher van groot openbaar belang en daarom wil de CDA-Statenfractie weten wat de opvatting is van het College van Gedeputeerde Staten,' aldus CDA-woordvoerder Bart van Dekken ruim een maand geleden. Van Dekken voegt er in het Dagblad van het Noorden aan toe: 'De provincie biedt erg weinig serviceondersteuning in vergelijking met omliggende provincies. (...) In de grote plaatsen zit het wel goed, maar vooral op het platteland is er weinig ondersteuning, terwijl innovatieve projecten juist kansrijk zijn in kleinere dorpen. Daar moet de provincie dus een tandje bijzetten.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie