HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Vlissings college komt met voorstel voor invulling ingrijpende bezuiniging Bibliotheek Vlissingen
15-09-2016
Op donderdag 22 september 2016 zal de Vlissingse gemeenteraad het collegevoorstel met betrekking tot het takenpakket van Bibliotheek Vlissingen voor de periode vanaf 2019 bespreken. Dit takenpakket zal moeten worden uitgevoerd met een sterk gereduceerd budget. In de zogeheten Zomernota besloot de gemeenteraad in 2014 reeds het budget voor de bibliotheek terug te brengen van 1.662.000 euro per 1 januari 2015 naar 563.000 euro in 2019, een bezuiniging van ruim 65 procent. Het college legt de raad nu een voorstel voor voor een 'aangepast ambitieniveau', dat past bij het fors lagere budget. Concreet betekent dit onder andere een kleinere stadsbibliotheek in Vlissingen, waarschijnlijke sluiting van filiaal Oost-Souburg en het sterk terugbrengen van de Bibliotheek op school-voorzieningen.
In de in september 2014 aangenomen Zomernota werd vastgelegd sterk te gaan snoeien op de gemeentefinanciën omdat Vlissingen aan de rand van de financiële afgrond stond. (Vlissingen is per 15 januari 2016 officieel een artikel 12-gemeente.) Duidelijk werd toen dat de nota een zeer ingrijpende bezuiniging voor de bibliotheek zou betekenen. Kees Hamann, directeur van Bibliotheek Vlissingen, sprak destijds in een blog van een bedrijfsvoering die 70% goedkoper zou moeten. ‘Maar met een minimaal budget, dat in 2012 al een forse bezuiniging heeft ondergaan, lijkt dat vrijwel onmogelijk,’ aldus Hamann.

In een persbericht stelt de gemeente dat de insteek voor het overleg van de Adviesraad op 22 september is te bespreken hoe met het in 2019 beschikbare budget van 563.000 euro een 'aantrekkelijke stadsbibliotheek' gerealiseerd kan worden die voldoet aan de eisen van de Wsob en waarmee maatwerk kan worden geleverd voor de aanpak van taalachterstanden en digitale vaardigheden. De gemeente stelt bij wijze van toelichting onder andere: ‘In het coalitieakkoord is opgenomen een kleine bibliotheek te houden, met uitrol van een bibliotheek op alle basisscholen in de gemeente Vlissingen. Dit ambitieniveau is aangepast aan de beschikbare middelen. Pedagogische begeleiding van taalachterstand is een taak van het onderwijs. De bibliotheek faciliteert. Het college stelt de raad voor om alleen nog budget beschikbaar te stellen voor bibliothecair werk op basisscholen die in het kader van laaggeletterdheid de meeste hulp nodig hebben.’
Het college wil het huidige pand van Bibliotheek ’t Spui in Vlissingen verkopen en voor de stadsbibliotheek een nieuw onderkomen zoeken.

In de notitie Vaststelling ambitieniveau Bibliotheek Vlissingen 2019-2023, die ter bespreking voorligt tijdens de raadsvergadering van 22 september, werkt het college de plannen met de bibliotheek verder uit. In de notitie wordt gemeld dat de eigen organisatie heeft uitgewerkt hoe de ambitie uit het collegeakkoord binnen het kader van een gecertificeerde bibliotheek zo goedkoop mogelijk uitgevoerd zou kunnen worden en daarbij uitkwam op een exploitatielast van 958.000 euro. Tevens zijn verschillende bibliotheekorganisaties grenzende aan de gemeente Vlissingen benaderd om een voorstel uit te werken voor de exploitatie van een Vlissingse bibliotheek, maar het budget voor het enige voorstel dat voldoende was uitgewerkt (dat van ZB | Planbureau en bibliotheek van Zeeland) lag hoger dan ‘het kader stellend budget’. Het ambitieniveau voor een openbare bibliotheek moet daarom nog scherper worden vastgesteld, aldus het college, dat er vervolgens voor kiest ‘het ambitieniveau te koppelen aan de functies van een Openbare Bibliotheek conform het certificeringssysteem’. Hieruit is de conclusie getrokken dat indien wordt vastgehouden aan een verkleinde bibliotheek met een beperkte dBos, die voldoet aan de certificering, dit niet realiseerbaar is binnen het financieel kader van 563.000 euro. Voldoen aan de vastgestelde bezuinigingsopdracht lukt volgens het college alleen door het afbouwen van diensten als de Bibliotheek op school (dBos). Dit wordt in het voorstel ‘acceptabel’ genoemd ‘omdat deze diensten inhoudelijk een verantwoordelijkheid is van het onderwijs. De gemeente beperkt zich dan tot een faciliterende taak.’
Uiteindelijk komt het college binnen de resterende financiële middelen tot een keuze voor een verkleinde centrale bibliotheek (wat inhoudt het verlaten van de huidige locatie in 't Spui) en ‘maatwerk’ met betrekking tot de dienstverlening voor het onderwijs, wat wil zeggen uitsluitend inzet van middelen voor bibliotheekdienstverlening voor ‘die basisscholen, die geconfronteerd worden met de grootste maatschappelijke uitdaging’.
In het voorstel wordt op deze manier ‘op een minimaal niveau voldaan aan de wettelijke verplichtingen,’ aldus het college. ‘De gemaakte keuzes in het ambitieniveau leiden tot een ingrijpende verlaging van het niveau van dienstverlening van de bibliotheek aan individuele inwoners, maar ook aan organisaties. Daarom is een actief communicatietraject van belang,’ aldus de notitie.

In een bijdrage op het weblog van Bibliotheek Vlissingen gaat directeur Kees Hamann nader in op de mogelijke gevolgen van de bezuiniging. Hamann stelt onder andere te verwachten dat het filiaal in Oost-Souburg zal moeten sluiten of alleen open te houden is door vrijwilligers. Over de gevolgen voor het personeel zegt Hamann: ‘De bibliotheek is een gemeentelijke dienst en gemeente Vlissingen heeft bepaald dat er bij de bezuinigingen geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. Toch zal ongeveer de helft van de medewerkers geen werkplek in de te verkleinen bibliotheek vinden, want ook op salariskosten wordt gekort. Sommigen gaan de komende jaren met pensioen, anderen kunnen bij geschiktheid doorstromen naar een vacature binnen het gemeentelijk concern.’

Op 22 september 2016 wordt het voorstel van het college in oriënterende zin door de raad besproken, waarna het vervolgens op 29 september 2016 ter besluitvorming in de raad wordt voorgelegd. Zodra het oordeel van de raad bekend is, buigt het college zich over de vraag hoe deze taken het beste uitgevoerd kunnen worden. Daarmee wordt meer concreet waar de stadsbibliotheek komt en wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Dat besluit wordt eind oktober 2016 verwacht, zo meldt Bibliotheek Vlissingen in een kort bericht op haar website.

In reactie op de bezuinigingsplannen hebben leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Vlissingse Schoolvereniging (VSV) aangekondigd op 20 september in de hal van het gemeentehuis van Vlissingen een zogeheten 'stillees protest' te houden. De scholieren volgen dan hun dagelijkse leesles in het gemeentelijk bestuurscentrum als protest tegen de bezuinigingen op de bibliotheek. De twee directeur-bestuurders van VSV stellen in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) dat de bibliotheek een belangrijke rol heeft bij de betere leesbegeleiding en de verhoging van het leesplezier van hun leerlingen. De hechte samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de bibliotheek leidde daardoor ook tot betere schoolresultaten, aldus de PZC. In de plannen van de gemeente krijgt de bibliotheek met het oog op de bezuiniging een beperkte taak op het gebied van de aanpak taalachterstanden en ligt de ‘pedagogische begeleiding van taalachterstand’ bij het onderwijs.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie