HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gemeenteraad Heeze-Leende stemt in met nieuwe bibliotheekvisie
14-10-2016
De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft op 10 oktober unaniem ingestemd met de toekomstvisie voor de bibliotheek, die het afgelopen halfjaar gezamenlijk is ontwikkeld door de stichting 'Vrienden van de bieb', de gemeente en dorpshuis 't Perron, in overleg met talloze plaatselijke maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Binnen deze visie komt het accent steeds meer te liggen op verbinding, samenwerking en ontmoeting en minder op het uitlenen van materialen. 
Bijna een jaar geleden besloot de raad van Heeze-Leende dat er een nieuwe visie op de bibliotheekvoorziening in de gemeente moest komen, met name vanwege een geconstateerde teruggang in het bibliotheekgebruik en met het oog op een bezuiniging op de bibliotheekvoorziening (van ruim 280.000 naar circa 200.000 euro). Op 26 januari 2016 stelde het college het projectplan ‘Ontwikkeling visie op het bibliotheekwerk´ vast, waarbij sterk werd ingezet op ontwikkeling van een nieuwe visie in samenspraak met de lokale gemeenschap, met name vertegenwoordigd door de stichting 'Vrienden van de bieb Heeze'. In dat kader organiseerde de stichting 'Vrienden van de bieb' in april van dit jaar het symposium ‘De toekomst van de dorpsbibliotheek’, waarna de stichting samen met de gemeente en Dorpshuis ’t Perron een visie op de nieuwe bibliotheek heeft ontwikkeld, daarbij geassisteerd door Astrid Kraal van Cubiss. Bij dit proces zijn talloze lokale sociaal-culturele organisaties, onderwijsinstellingen en gezondheidsinstellingen geconsulteerd: basisscholen, kinderopvang, Zuidzorg, Participatieraad, Seniorenbelangen, Cordaad, taalcafé, IVN, Heemkundekring, Dorpsraad Leende. Ook waren er gesprekken met Bibliotheek De Kempen, Cubiss, Bibliotheek Dommeldal, Karmac Bibliotheek Services, Heezenaar2025, de Rabobank, Recreatief Heeze-Leende.

Volgens het Eindhovens Dagblad wordt de nieuwe bibliotheekorganisatie in Heeze-Leende uniek voor de provincie, omdat er voor het eerst sprake is van een lokale bestuursvorm.

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de visie (pdf) waren onder meer het rapport van de Commissie-Cohen (ook aanwezig tijdens het symposium) en de bibliotheekwet van 2015 (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, Wsob).

Het visiedocument wordt door de opstellers ervan omschreven als een ‘bouwtekening voor de bibliotheek van de toekomst. Deze eerste schets van uitgangspunten en doelstellingen geeft het brede kader aan waarbinnen de bibliotheek de komende jaren gaat opereren en geeft een weerslag van de wensen en behoeften in de gemeente. De komende jaren wordt [in] Heeze-Leende samen met inwoners en organisaties en instellingen gebouwd aan een netwerk waarin de bibliotheek een belangrijke rol speelt. Binnen dit netwerk staat het bundelen van de kracht van de sociaal-maatschappelijke instellingen centraal ten behoeve van leefbaarheid en participatie in de gemeente,’ aldus de inleiding bij het visiedocument.

Kern van de visie, getiteld De Nieuwe Bibliotheek Heeze-Leende: Visie op de toekomst (ondertitel: ‘Van “place to be quiet” naar “place to bieb”’), is het uitgangspunt dat de bibliotheek transformeert van een standalone organisatie naar een lokaal platform, waarbij het accent ligt op verbinding en ontmoeting. Het aanbieden van materialen voor uitlening blijft de komende jaren een van de functies van de bibliotheek maar neemt een minder centrale plaats in. ‘De bibliotheek functioneert als podium en etalage van het dorp en is een levendige plek waar lezen, leren, informeren, maar ook kunst & cultuur en ontmoeting & debat centraal staan,’ aldus het rapport. De nieuwe bibliotheek staat ten dienste van het sociaal-culturele leven in Heeze-Leende. ‘Zij heeft haar wortels in de gemeenschap en weet wat er leeft. Het aanbod wordt hierop afgestemd. Door de goede contacten met inwoners en netwerkpartners kan de bibliotheek steeds snel op de actualiteit en de vraag inspelen. Daarnaast helpt de bibliotheek bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen.’ (Zie ook het raadsvoorstel (pdf) van het college dd 10 oktober 2016)

In het visiedocument worden zes speerpunten voor de nieuwe bibliotheek genoemd: 
  • Laagdrempeligheid. Onder andere ook door aanwezig te zijn op verschillende plekken in de gemeenschap, o.a. binnen scholen.
  • Samenwerking. Onder andere door samenwerking tussen sociaal-culturele organisaties te stimuleren, zowel bij het organiseren van de activiteiten van deze organisaties, als in het uitwisselen van kennis en kunde tussen de organisaties. ‘De bibliotheek is als een spin in het web, is bemiddelaar in praktische zin maar zorgt ook voor meer samenhang en initiatieven op strategisch niveau.’
  • Een leven lang leren. ‘De bibliotheek ondersteunt het onderwijs bij programma’s op het gebied van leesbevordering. De bibliotheek is de vanzelfsprekende professionele partner van het onderwijs en de voor-en vroegschoolse instellingen. Zij doet dit door het ontwikkelen en aanbieden van producten, diensten en activiteiten maar ook door het bieden van faciliteiten en informatie en advies. Ook hier geldt dat het aanbod is afgestemd op de vraag en behoefte van de verschillende doelgroepen.’
  • Studie-, werk- en ontmoetingsplekken. In dorpshuis ‘t Perron (waar de bibliotheekvestiging zich bevindt), waar o.a. zzp'ers en jongeren gebruik kunnen maken van de pc’s en andere voorzieningen. ‘Naast het feit dat dit een zeer gewaarde voorziening is ten behoeve van werk of studie maakt het ook dat ’t Perron een levendige plek is en mensen er met elkaar in contact komen.’
  • Van collectie naar connectie. ‘De collectie van de bibliotheek is geen doel maar een middel ter ondersteuning van de maatschappelijke doelstelling. De bibliotheek zorgt in Heeze-Leende voor een snel roulerende collectie ten behoeve van verschillende doelgroepen die aansluit bij de behoefte en de actualiteit en die gebruikt wordt bij sociaal-culturele activiteiten. (...) De collectie staat niet alleen in de bibliotheek maar is terug te vinden op tal van andere plekken in de gemeente.’
  • Externe oriëntatie. ‘De bibliotheek is sterk verankerd in de lokale samenleving en heeft steeds de blik naar buiten. Ze neemt haar taken zeer serieus, niet alleen ten behoeve van de bekendmaking van de eigen activiteiten maar ook ten behoeve van het gehele sociaal-culturele netwerk in het dorp. Dat gebeurt zowel in schriftelijke vorm en via digitale middelen als door middel van het organiseren van activiteiten.’
Verder benadrukt het visiedocument dat er ruimte moet zijn voor innovatie. Uitgangspunt daarbij moet zijn een flexibele vorm waarbij zeer snel in te spelen is op vraag en behoefte vanuit de lokale omgeving. ‘Om op deze manier te kunnen werken moet er ruimte zijn in de afspraken tussen de gemeente en de subsidieontvanger. Deze ruimte kan worden aangewend ten behoeve van experimenten en pilots steeds afgestemd op actualiteit en ontwikkeling,’ aldus het visiedocument.

Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober spraken alle partijen hun waardering voor het visiedocument uit. Enkele partijen plaatsten wat kanttekeningen, zoals het belang van een grondige monitoring cq evaluatie. De lokale Partij Voor Oud en Jong (PvOJ) stelde voor het lidmaatschap van de bibliotheek gratis te maken, ook met het oog op de terugloop van het aantal leden. Wethouder Toon Bosmans (PvdA) vond het een interessant idee, dat hij wil bestuderen.

Het omvormen van de bibliotheekvoorziening in de gemeente Heeze-Leende conform de nieuwe toekomstvisie gaat in januari 2018 van start. 

Met de implementatie van de nieuwe visie zal er ook een nieuwe organisatievorm moeten komen. Eind 2015 beëindigde de gemeente Heeze-Leende de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek De Kempen om de ruimte te creëren om ‘samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk’. Heeze-Leende trad daarmee uit het samenwerkingsverband waarbinnen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard samenwerken met Bibliotheek De Kempen. De gemeente besloot de subsidierelatie met Bibliotheek De Kempen echter intact te laten. ‘Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek de Kempen te beëindigen, maar de subsidierelatie intact te laten. Hiermee blijft de lokale bibliotheek voorlopig behouden. Hierdoor krijgen wij als gemeente de ruimte om, samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk,’ aldus verantwoordelijk wethouder Moons destijds.
Bibliotheek De Kempen verzorgt een (meestentijds onbemande) bibliotheekvestiging in dorpshuis ’t Perron en de bibliotheekvoorziening voor het onderwijs.

Het komende halfjaar zal bepaald worden welke organisatie het best in staat is om invulling te geven aan de nieuwe visie inclusief lokale verankering en of de subsidierelatie met Bibliotheek De Kempen voortgezet zal worden, aldus de gemeente. In de tussentijd zal de deur van de bibliotheek open blijven. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie