HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
College Beek draait bezuiniging bibliotheek deels terug
25-10-2016
Het college van de Limburgse gemeente Beek wil de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek deels terugdraaien, zo blijkt uit de onlangs gepresenteerde meerjarenbegroting. Het gaat om het volledig terugdraaien van de voorgenomen korting van 187.600 euro voor 2017 en het halveren van de bezuiniging vanaf 2018 tot 90.000 euro,
Het college stelt in de Programmabegroting 2017 (pdf): 'Op het gebied van de omvorming van het bibliotheekwerk is een reële begrotingsaanpassing doorgevoerd die ruimte biedt om vanuit het burgerinitiatief samen te bouwen aan het toekomstige Beekse Bibliotheekwerk. Voor 2017 is de taakstelling in zijn geheel teruggedraaid met € 187.600 terwijl vanaf 2018 de taakstelling voorzichtigheidshalve wordt gehalveerd tot € 90.000.'
De gemeente verstrekt jaarlijks ruim 274.000 euro subsidie aan Biblionova/De Domijnen voor de exploitatie van de bibliotheekvoorziening.

Het Beekse college noemt als reden voor de bijgestelde bezuinigingsopdracht onder andere het feit dat er, vanwege de oplevende economie, weer op meer geld uit het Gemeentefonds gerekend kan worden. 'De geldkraan van het Rijk zit niet meer potdicht. Gemeenten profiteren ook weer een beetje van financieel/economische meevallers in Den Haag. In combinatie met het mooie financiële klimaat in Beek betekent dit dat de aangekondigde bezuinigingen voor de muziekschool, de bibliotheek en Partners in Welzijn deels of geheel worden teruggedraaid,' aldus de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Thijs van Es stelt tegenover de Limburger dat het (deels) afblazen van de bezuiniging niet betekent dat alles bij het oude zal blijven. 'Beek zal samen met het onderwijs en De Domijnen blijven kijken naar een andere invulling van het bibliotheekwerk,' aldus de wethouder in de Limburger.

De bibliotheekvoorziening in Beek wordt verzorgd door De Domijnen (voorheen Biblionova), die ook verantwoordelijk is voor het bibliotheekwerk in de gemeenten Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Schinnen en Stein.
 
In Beek werd begin dit jaar, onder de noemer 'Samen werken aan het toekomstige bibliotheekwerk Gemeente Beek' (pdf), mede naar aanleiding van een ingediend burgerinitiatief een vernieuwingstraject in gang gezet. In het kader van dit traject werd een zogeheten Werkgroep Vernieuwing Bibliotheekwerk gevormd, waarin zitting hebben: de gemeente, De Domijnen, de basisscholen en betrokken burgers uit Beek. Uitgangspunt is dat deze werkgroep in de tweede helft van 2016 een visie heeft opgesteld over de toekomstige vormgeving van het bibliotheekwerk in Beek. In 2015 werd het nog als een reële optie gezien dat de vestiging in Beek zou moeten sluiten. De gedachte (o.a. geformuleerd in de Kadernota 2016 - pdf) was dat de bibliotheekvoorziening op een andere manier zou moeten worden vormgegeven: geen afzonderlijke bibliotheek meer, maar in plaats daarvan op alle basisscholen een Bibliotheek op school. Hiertegen werd vanuit de lokale gemeenschap echter ook fel geprotesteerd.
Met het bijstellen van de bezuinigingsopdracht lijkt het voortbestaan van de vestiging in Beek zekerder.

De Programmabegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 zullen aan de orde komen tijdens de eerstvolgende vergadering van de Commissie Bestuurszaken op 2 november a.s.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie