HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 vastgesteld
15-11-2016
De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is vastgesteld door het bestuurlijk overleg van OCW, IPO en VNG. De innovatieagenda is in opdracht van het bestuurlijk overleg opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De komende maanden wordt de innovatieagenda uitgewerkt in een ‘Actieagenda innovatie 2017-2018’.  
De KB stelt dat in de innovatieagenda - volledige titel: Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen. Leidraad voor gezamenlijke innovatie in de periode 2016-2018 (pdf) - de gezamenlijke ambities op vier onderwerpen bijeen zijn gebracht: Jeugd & onderwijs, Participatie & zelfredzaamheid, Persoonlijke ontwikkeling en Verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek. Ook zijn in de agenda de rollen en verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen (gemeenten, provincies en het rijk) en bibliotheken, POI’s en de KB nader uitgewerkt. 'De Gezamenlijke innovatieagenda heeft als hoofddoel om de vernieuwingskracht van de bibliotheeksector te versterken om zo toegevoegde waarde te kunnen bieden aan burgers en samenleving in lijn met de vijf functies van de bibliotheek,' aldus de KB.

De betrokken partijen willen met de innovatieagenda inzetten op:
  • Het aanbrengen van focus door de innovatiekracht te bundelen op een overzichtelijk aantal prioriteiten die breed worden gedeeld door zowel de netwerkverantwoordelijke overheden als het gelaagde bibliotheeknetwerk.
  • Het op gang brengen van een proces van permanente innovatie op deze prioriteiten.
  • Het geven van helderheid over de concrete rolverdeling tussen partijen – passend binnen de kaders van de Wsob – zodat optimale samenwerking kan ontstaan bij dit proces van permanente innovatie.
Eerder dit jaar vond er een reeks consultatiebijeenkomsten plaats over de invulling van de innovatieagenda, waarna er tot 22 april online gereageerd kon worden op een conceptversie van de agenda.

De innovatieagenda is tot stand gekomen op basis van input vanuit het bibliotheeknetwerk, lokale en provinciale overheden, IPO, VNG, POI’en, SPN en VOB en netwerkpartners van de openbare bibliotheken.

In vervolg op de innovatieagenda zal in januari volgend jaar de zogeheten ‘Actieagenda innovatie 2017-2018’ opgeleverd worden. Hierin zullen de lopende innovaties en plannen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau bijeen worden gebracht. 'De provincies en de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) nemen hierin het initiatief vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheid. Met vertegenwoordigers van bibliotheken, gemeenten en netwerkpartners wordt de komende maanden gekeken naar de nadere invulling van de aanpak van innovatie en de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken. Op deze wijze kunnen bestuurlijk, tussen de overheden en uitvoerend, in het bibliotheeknetwerk, nadere afspraken worden gemaakt om de noodzakelijke vernieuwing waar mogelijk te versnellen en te versterken,' aldus de KB.

De actieagenda heeft als doel om de vier prioriteiten uit de innovatieagenda in te vullen en uit te werken, best practices te delen en dubbelingen te voorkomen. Er is een centrale rol weggelegd voor POI’en en lokale bibliotheken, in samenspel met hun opdrachtgevers, de provincies en gemeenten. 

'Voor de uitvoering van de innovatieagenda zal de KB zich in het najaar voorbereiden op haar taken rond innovatie in het digitale domein en de samenwerking en afstemming in het bibliotheeknetwerk. Voor de innovatie in het fysieke domein ligt het initiatief bij de provinciale overheden en de POI’s om in afstemming met de lokale overheden en bibliotheken het provinciale en regionale beleid invulling te geven, met de innovatieagenda als leidraad,' zo meldt het rapport.
Parallel hieraan wordt de landelijke actieagenda ontwikkeld, waarin op basis van de innovatieagenda de samenwerking uitgewerkt zal worden. Middels de actieagenda moet voor elk van de genoemde vier prioriteiten duidelijk worden wat wordt gedaan aan ideeontwikkeling (fase 1), welke experimenten worden uitgevoerd (fase 2) en welke innovaties worden doorontwikkeld en geïmplementeerd bij bibliotheken die deze innovaties willen overnemen (fase 3).

Het is de bedoeling dat eind 2016 / begin 2017 een afsluitende bijeenkomst wordt georganiseerd om een eindpunt aan het voorbereidingstraject te markeren. Deze bijeenkomst, waar tevens de resultaten van het voorgaande worden gepresenteerd, dient als aftrap van de gezamenlijke innovatie op de vier prioriteiten in het bibliotheeknetwerk voor de jaren 2017-2018, 'de jaren waarin de veranderingen in gang worden gezet en er vervolgens substantieel kan worden geoogst', aldus het rapport, dat afgesloten wordt met het formuleren van twee ambities:
 
'De ambitie voor de actieagenda is om tijdens de bijeenkomst te komen tot bestuurlijke afspraken tussen de verschillende overheidsniveaus. De drie overheidslagen benoemen hierin hun netwerkverantwoordelijkheden op het gebied van innovatie met verbindingen naar aanverwante beleidsterreinen, zoals het onderwijs, sociaal domein en economie. 
De ambitie is om deze verantwoordelijkheden om te zetten naar een gezamenlijke financiering van innovatie in het bibliotheeknetwerk, waarbij de middelen voor de innovatie worden samengebracht met innovatiemiddelen in aanpalende sectoren, zoals onderwijs en educatie, het sociale domein, arbeid en economie.'
 
Zie ook het bericht over de conceptversie van de Gezamenlijke innovatieagenda van 25 april 2016.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie