HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Open brief aan Marleen Barth, voorzitter bestuur VOB
Eimer Wieldraaijer
05-12-2016
Geachte mevrouw Barth,

Transparantie, openheid, informatievrijheid: het zijn wezenskenmerken van de openbare bibliotheek. Transparantie, openheid, informatievrijheid: het zijn wezenskenmerken van een (branche)vereniging van openbare bibliotheken. Althans, dat behoren ze te zijn, want nu het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft besloten geen externe relaties en media-vertegenwoordigers meer toe te laten tot haar algemene ledenvergaderingen (ALV) dreigt er aan deze waardevolle traditie een eind te komen. 
Open brief aan Marleen Barth, voorzitter bestuur VOB
Al decennia lang doet Bibliotheekblad, als vakblad dat is voortgekomen uit de (voorgangers van de) VOB, verslag van algemene en andere ledenvergaderingen van de VOB, maar voorafgaand aan de ALV van 8 december kreeg de redactie per e-mail te verstaan: 'De VOB is een nieuwe koers aan het inslaan. Een vernieuwd bestuur, een nieuwe voorzitter, een nieuwe directeur. Dat betekent dat er nieuwe keuzes gemaakt worden. De komende ledenvergadering is een besloten vergadering voor alleen leden. Die koers houden we voorlopig aan. De afspraken met Erik Jurgens en Cor Wijn laten we voor wat ze zijn. We vinden dat het voor de gedachtenvorming en -wisseling in de vereniging beter is dat met leden onder elkaar te doen.'

De zin over de afspraken met Erik Jurgens en Cor Wijn heeft betrekking op in januari 2011 gemaakte afspraken. Tot 2011 konden Bibliotheekblad en zijn voorganger, Bibliotheek & Samenleving, onbelemmerd verslag doen van de ALV'en van de VOB en haar voorganger, de Vereniging Nederlands Bibliotheek Lectuur Centrum (NBLC). Begin 2011 voelde de VOB, bij monde van haar toenmalige directeur Ap de Vries en voorzitter Erik Jurgens, er behoefte aan afspraken te maken. Men wilde geen publicaties over de financiële aangelegenheden van de VOB en over als gevoelig aangemerkte CAO-onderwerpen (zoals de inzet van de salaris-onderhandelingen met de vakbonden). Ook werd afgesproken dat als de voorzitter zou aangeven dat er over een onderwerp niet gepubliceerd mocht worden, de verslaggever zich daaraan zou houden. Bibliotheekblad is akkoord gegaan met deze afspraken, met de toevoeging dat hiermee niet het recht op vrije nieuwsgaring was vervallen.
Overigens heeft de VOB-voorzitter nooit gebruik gemaakt van de genoemde mogelijkheid.
In 2015 heeft toenmalig VOB-directeur Cor Wijn de bestaande afspraken gecontinueerd.

Dat uw bestuur nu tot een andere afweging is gekomen, zien wij als een verkeerd signaal naar de bibliotheekbranche. Door het vakblad Bibliotheekblad de toegang tot ALV'en en eventueel andere vergaderingen te ontzeggen werpt u een dam op tegen de vrije stroom aan informatie over de VOB als belangrijke landelijke speler, waarop ons inziens elke bibliotheekmedewerker en andere belangstellende recht heeft, gezien de publieke taak van de openbare bibliotheek, en niet alleen de leden c.q. directeuren die de ALV'en bijwonen. Naar onze stellige overtuiging zou juist de (branche)vereniging van openbare bibliotheken pal voor de vrijheid van informatie moeten staan. Met het oog daarop verzoekt de redactie van Bibliotheekblad u dan ook dringend uw besluit te herroepen en de in 2015 met toenmalig VOB-directeur Cor Wijn gemaakte afspraken te continueren.

Eimer Wieldraaijer, hoofdredacteur,
namens de redactie en medewerkers van
Bibliotheekblad


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie