HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Open brief aan Marleen Barth, voorzitter bestuur VOB
Eimer Wieldraaijer
06-12-2016
Geachte mevrouw Barth,

Transparantie, openheid, informatievrijheid: het zijn wezenskenmerken van de openbare bibliotheek. Transparantie, openheid, informatievrijheid: het zijn wezenskenmerken van een (branche)vereniging van openbare bibliotheken. Althans, dat behoren ze te zijn, want nu het bestuur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft besloten geen externe relaties en media-vertegenwoordigers meer toe te laten tot haar algemene ledenvergaderingen (ALV) dreigt er aan deze waardevolle traditie een eind te komen.  
Open brief aan Marleen Barth, voorzitter bestuur VOB
Al decennia lang doet Bibliotheekblad, als vakblad dat is voortgekomen uit de (voorgangers van de) VOB, verslag van algemene en andere ledenvergaderingen van de VOB, maar voorafgaand aan de ALV van 8 december kreeg de redactie per e-mail te verstaan: 'De VOB is een nieuwe koers aan het inslaan. Een vernieuwd bestuur, een nieuwe voorzitter, een nieuwe directeur. Dat betekent dat er nieuwe keuzes gemaakt worden. De komende ledenvergadering is een besloten vergadering voor alleen leden. Die koers houden we voorlopig aan. De afspraken met Erik Jurgens en Cor Wijn laten we voor wat ze zijn. We vinden dat het voor de gedachtenvorming en -wisseling in de vereniging beter is dat met leden onder elkaar te doen.'

De zin over de afspraken met Erik Jurgens en Cor Wijn heeft betrekking op in januari 2011 gemaakte afspraken. Tot 2011 konden Bibliotheekblad en zijn voorganger, Bibliotheek & Samenleving, onbelemmerd verslag doen van de ALV'en van de VOB en haar voorganger, de Vereniging Nederlands Bibliotheek Lektuur Centrum (NBLC). Begin 2011 voelde de VOB, bij monde van haar toenmalige directeur Ap de Vries en voorzitter Erik Jurgens, er behoefte aan afspraken te maken. Men wilde geen publicaties over de financiële aangelegenheden van de VOB en over als gevoelig aangemerkte CAO-onderwerpen (zoals de inzet van de salaris-onderhandelingen met de vakbonden). Ook werd afgesproken dat als de voorzitter zou aangeven dat er over een onderwerp niet gepubliceerd mocht worden, de verslaggever zich daaraan zou houden. Bibliotheekblad is akkoord gegaan met deze afspraken, met de toevoeging dat hiermee niet het recht op vrije nieuwsgaring was vervallen.
Overigens heeft de VOB-voorzitter nooit gebruikgemaakt van de genoemde mogelijkheid.
In 2015 heeft toenmalig VOB-directeur Cor Wijn de bestaande afspraken gecontinueerd.

Dat uw bestuur nu tot een andere afweging is gekomen, zien wij als een verkeerd signaal naar de bibliotheekbranche. Door het vakblad Bibliotheekblad de toegang tot ALV'en en eventueel andere vergaderingen te ontzeggen werpt u een dam op tegen de vrije stroom aan informatie over de VOB als belangrijke landelijke speler, waarop onzes inziens elke bibliotheekmedewerker en andere belangstellende recht heeft, gezien de publieke taak van de openbare bibliotheek, en niet alleen de leden c.q. directeuren die de ALV'en bijwonen. Naar onze stellige overtuiging zou juist de (branche)vereniging van openbare bibliotheken pal voor de vrijheid van informatie moeten staan. Met het oog daarop verzoekt de redactie van Bibliotheekblad u dan ook dringend uw besluit te herroepen en de in 2015 met toenmalig VOB-directeur Cor Wijn gemaakte afspraken te continueren.

Eimer Wieldraaijer, hoofdredacteur,
namens de redactie en medewerkers van Bibliotheekblad.  


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Hans Boot
3-3-2018 14:29
 Transparantie, openheid, informatievrijheid: het zijn wezenskenmerken van de openbare bibliotheek. Transparantie, openheid, informatievrijheid: het zijn wezenskenmerken van een (branche)vereniging van openbare bibliotheken.

Inleiding staat er twee keer in...
M.L.Groenland
15-3-2018 17:34
 Dit wordt geen reactie op de open brief van Eimer Wieldraaijer, maar op het besluit van het Verenigingsbestuur haar ledenvergaderingen hermetisch af te sluiten voor geïnteresseerden in de vereniging en in het bibliotheekwerk in het algemeen.
 
Het is toch te gek voor woorden dat niet alleen gepensioneerden zoals ik, maar zelfs mensen in het vak die niet directeur zijn, maar wel actief bibliothecaris, informatie over de vereniging, die hun belangen en de inhoud van hun vak behartigt, wordt onthouden. Tevergeefs zoek ik naar argumenten. Voeg daarbij het feit dat een aanzienlijk aantal bibliotheken niet meer door een bibliothecaris wordt geleid maar door 'mensen van buiten'. Op zich hoeft dat niet bezwaarlijk te zijn als die aantallen niet te groot zijn, maar als 'praktijkmensen' geen kennis meer kunnen nemen van wat er in de Vereniging gebeurt kun je misschien net zo goed een stel voetballers of bankiers besluiten laten nemen over het beleid en plannen laten maken voor de toekomst.
Worden niet-directeuren eigenlijk nog wel toegelaten tot de ledenvergaderingen?
Ik maak me behoorlijk zorgen over de toekomst van de Openbare (jawel) Bibliotheek. Ik hoop op berichten van instemming!
Marie Louise Groenland, bibliothecaris en oud-NBLC-er.
 
(Dat ik er nu pas over lees komt doordat Hans Boot nu (op 3 maart jl.) op het bericht van Wieldraijer reageert. Maar die zag alleen maar dat de inleiding tweemaal was afgedrukt. Inderdaad, erg belangrijk).

 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie