HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
FNV Publiek Belang: verschil van inzicht met bestuur Pensioenfonds
16-12-2016
Hanan Yagoubi, bestuurder van FNV Publiek Belang, heeft haar leden er in een brief van op de hoogte gesteld dat er een verschil van inzicht is ontstaan tussen het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) en de ‘sociale partners’ (dat zijn namens de werkgevers de Vereniging van Openbare Bibliotheken, VOB, en namens de werknemers de vakbonden). 
In haar brief (pdf) van 8 december schrijft Yagoubi dat het in verband met de ontwikkeling van de rente niet mogelijk is de afspraken voor 2017, onder meer bestaande uit een premie van 19,7 % en een opbouwpercentage van 1,875 %, te handhaven.
Er is op 29 november overleg geweest over oplossingen, maar die hebben niet tot overeenstemming geleid, waarna het bestuur van het POB volgens Yagoubi besloten heeft het opbouwpercentage ‘eenzijdig’ te zullen verlagen naar circa 1,55%. Maar de sociale partners vinden dat onnodig en ongewenst. Zij vinden het volgens Yagoubi van groot belang dat de voor 2017 afgesproken premie en het afgesproken opbouwpercentage gehandhaafd blijven.

Andere voorstellen
Yagoubi schrijft: ‘In dat overleg zijn door sociale partners voorstellen gedaan met als doel de ontstane problemen op te lossen, maar de afgesproken hoogte van de premie en het opbouwpercentage te handhaven. Het belangrijkste onderdeel van de voorstellen is om het partnerpensioen in 2017 niet op kapitaalbasis, maar op risicobasis te verzekeren. Sociale partners menen dat die aanpassing, in combinatie met enkele verzekeringstechnische aanpassingen, het mogelijk maakt de afspraken over de hoogte van de premie en het opbouwpercentage voor 2017 te handhaven. POB is echter van mening dat de voorstellen van sociale partners aangevuld moeten worden met een verhoging van de premie en/of verlaging van het opbouwpercentage. Sociale partners zijn van de noodzaak daarvan niet overtuigd en zijn daartoe niet bereid.’ Ze schrijft dat de sociale partners bereid zijn en blijven met het POB-bestuur naar een gezamenlijke oplossing te zoeken.

Knoppen
Bibliotheekblad.nl heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de VOB ook haar leden op de hoogte stelt van de ontstane situatie.
In voortgangsberichten voor de ledenvergadering van 8 december zat een bericht over een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het POB, waarin stond:
‘Op dit moment is de huidige pensioenpremie te laag om de huidige pensioenregeling uit te kunnen voeren. Er zijn verschillende knoppen waaraan gedraaid kan worden om de inkomsten en de verplichtingen en uitgaven van het fonds weer op elkaar afgestemd te krijgen. Te denken valt aan premieverhoging, verlaging van het opbouwpercentage, een versobering van de regeling, of een combinatie van een aantal maatregelen. Evenwichtige verdeling van de lasten (en de lusten) tussen alle deelnemers (actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden) staat hierbij voorop. Verwachting is dat daar begin december meer duidelijkheid over is.’
 
Visie ontwikkelen
Over het onderzoek zei het VOB-bestuur: ‘Sociale partners bepalen de inhoud van de pensioenregeling en ook in de keuze voor de (toekomstige) uitvoering spelen sociale partners een grote rol. De bevindingen van het onderzoek zijn voor sociale partners bedoeld om een visie te ontwikkelen en een mening te vormen over de toekomstige inhoud en de uitvoering van de pensioenregeling en de toekomst van het POB. Sociale partners worden gedurende het traject van het onderzoek ondersteund door deskundige adviseurs van pensioenadviesbureau Montae. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verdere stappen.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (2)

Wim Keizer
19-12-2016 15:15
Aanvulling

Bibliotheekblad.nl heeft Margreet Teunissen, voorzitter van het POB-bestuur, om commentaar gevraagd. Zij hoopt dat te kunnen geven na de besluitvorming door het POB-bestuur, het advies van het Verantwoordingsorgaan en de toets door de Raad van Toezicht, die naar verwachting deze week zullen komen..
Inmiddels heeft de VOB hetzelfde bericht als FNV Publiek Belang op haar site geplaatst: http://www.debibliotheken.nl/nc/de-vob/uitgaves/nieuws/bericht/geen-overeenstemming-over-pensioenregeling-2017/

Robert W.
20-12-2016 11:08
 Als het voorstel van de CAO partners, partnerpensioen op risicobasis in plaats van kapitaalbasis, doorgevoerd zou worden, dan is het maar te hopen (financieel) dat je partner overlijdt voor zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Want alleen dan ontvang je geen partnerpensioen. Zie bijvoorbeeld:
http://www.vhp-zorg.nl/faq/item/23-wat-is-partnerpensioen-op-risicobasis

Bovendien geeft het POB-bestuur blijkbaar aan dat deze versobering van de pensioenregeling onvoldoende is. Het zou erg verhelderend zijn als duidelijk gemaakt wordt waarom POB-bestuur en sociale partners hierover een verschillend standpunt innemen. 'Enkele verzekeringstechnische aanpassingen' is veel te onduidelijk.
Andere fondsen, denk aan ABP, verhogen de premie wel.

 

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie