HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
VOB reageert op advies Commissie-Gerritsen
23-12-2016
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) geeft in een reactie op het advies van de Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel (ook wel Commissie-Gerritsen genoemd) aan dat het rapport goede aanknopingspunten biedt om ‘het gesprek lokaal te voeren en als netwerk verder te ontwikkelen’. De VOB stelt graag het gesprek aan te gaan over onder andere de invulling van de kernfuncties door allerhande lokale partijen en over een grotere rol van de burger bij de invulling van die kernfuncties.
In het op 14 december 2016 gepresenteerde rapport Van boekenbewaarplaats naar vitale schakel (pdf) geeft de Commissie Toekomst Lokaal Bibliotheekbestel (onder voorzitterschap van Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo) aan graag te zien dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) voorrang geeft aan haar monitorfunctie ten aanzien van het ontstaan van lacunes in het netwerk van openbare bibliotheken en daarnaast ook kijkt naar een vorm van controle op de invulling van de vijf wettelijke kernfuncties door gemeenten. De commissie vindt dat die vijf kernfuncties een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft.
Het rapport is een vervolg op het advies van de Commissie-Cohen uit 2014. Het doel van het rapport was een startpunt te bieden voor het gesprek tussen gemeenten, bibliotheken en andere instellingen over de invulling van de kernfuncties.

De VOB stelt in haar reactie (pdf) het beschouwen van de bibliotheek als functies in de samenleving als een goede manier te zien om het gesprek te voeren over maatschappelijke meerwaarde en maatschappelijke opbrengst.
De VOB stelt naar aanleiding van de constatering van de commissie dat het netwerk van bibliotheken een samenhangend stelsel van functies wordt met een open karakter: ‘Dat open karakter is een gevolg van het door de commissie geschetste perspectief op kernfuncties. Wij zien dit terug bij de leden van onze vereniging. Er zijn samenwerkingen met lokale partners, fusies en er komen nieuwe organisaties en nieuwe namen. De functies moeten immers ingevuld worden in de lokale samenleving. Naast deze beweging zien we ook nieuwe aanbieders opstaan in bibliotheeknetwerk. Zakelijke dienstverleners, onderwijs, culturele bedrijven, welzijnsorganisaties maar ook burgers worden door de commissie als partijen gezien die de kernfuncties kunnen invullen. Dat zal effect hebben op de lokale worteling, en op het netwerk als geheel. We gaan graag het gesprek aan met alle partijen in het netwerk om dit verder uit te werken.’

De commissie ziet een grotere rol van de burger bij de invulling van de kernfuncties, waarbij gedacht wordt aan publiek-private samenwerking. De VOB plaatst daar de volgende kanttekening bij: ‘Hoe dat in de context van een netwerk onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle overheden met bewaking op landelijk niveau moet gaan plaatsvinden, vraagt om verdere uitwerking. Wij gaan het gesprek hierover graag aan.’

De VNG stelt in een korte reactie dat ‘door verschuiving in functies de bibliotheek een zaak wordt waarbij niet alleen van de portefeuillehouder cultuur, maar meerdere portefeuilles en beleidsinvalshoeken zijn betrokken’. En voegt daar aan toe zich te herkennen in het pleidooi voor versterking van de burgerbetrokkenheid. 
Tenslotte merkt de VNG op: 'In de uitvoering van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening past geen toezichthoudende, maar een faciliterende rol van de KB op de gemeenten. Het ontstaan van brede cultuurbedrijven waarvan bibliotheekwerk één van de activiteiten vormt, vraagt om een andere kijk op het bibliotheekstelsel en nieuwe kaders.'


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie