HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
College Sint-Michielsgestel kiest voor Karmac
28-12-2016
Het college van Sint-Michielsgestel verkiest Karmac Bibliotheekservices boven de huidige aanbieder Bibliotheek De Meierij / Bibliotheek Den Bosch voor het uitvoeren van de bibliotheekfunctie in de gemeente. Karmac zou dan met ingang van 1 juli 2017 voor in ieder geval vijf jaar verantwoordelijk worden voor de bibliotheekvoorziening in Sint-Michielsgestel. De keuze voor Karmac is met name ingegeven door een ingrijpende bezuiniging.
De gemeente stelt in een persbericht dat het college met de gunning aan Karmac wil bereiken ‘dat er een goede bibliotheekvoorziening blijft voor Sint-Michielsgestel, gericht op alle leeftijdscategorieën, van kinderen tot (jong-)volwassenen en ouderen. De jongste inwoners van de gemeente, kunnen daarvoor terecht bij de verschillende kindcentra, waarin de basisscholen en kinderopvang gevestigd zijn. De bibliotheekvoorziening voor de andere inwoners komt in de gemeenschapshuizen in Berlicum en Sint-Michielsgestel.’
De gemeente noemt als redenen voor de keuze voor een andere uitvoering van de bibliotheekfunctie: ‘de nieuwe bibliotheekwet, de kerntakendiscussie die leidt tot een bezuiniging van 200.000 euro op het bibliotheekwerk, de veranderingen in Bibliotheek de Meierij door het uittreden van St Oedenrode en Schijndel, en de motie van de gemeenteraad uit begin 2016. Het aanbod van Karmac valt binnen de financiële en door de gemeenteraad gestelde kaders.’

De gemeente Sint-Michielsgestel (circa 10.000 inwoners) besloot begin 2015 tot een bezuiniging van 200.000 euro op de bibliotheekvoorziening (waardoor de subsidie terugloopt van 488.000 euro in 2016 naar 288.000 euro in 2020), Eind 2015 werd Questum gevraagd deze bezuiniging als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie. De keuzes die het college nu gemaakt heeft, sluiten in belangrijke mate aan bij het Questum-advies, dat op 14 januari 2016 in de Gestelse gemeenteraad werd aangenomen en dat in hoofdlijnen uitging van het onderbrengen van de bibliotheekfunctie bij de tien basisscholen en de twee gemeenschapshuizen in de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Koos Loose stelt bij wijze van toelichting: ‘Door voor Karmac te kiezen hebben we straks een bibliotheek met een totaal aanbod van 15.000 boeken voor volwassenen en op termijn oplopend tot 26.500 voor kinderen. We hebben twee fysieke bibliotheken in Sint-Michielsgestel en Berlicum en we kunnen schoolbibliotheekwerk inrichten bij alle kindcentra in onze gemeente, inclusief programma’s die ervoor zorgen dat jonge kinderen meer en beter lezen. Karmac heeft bovendien een aanvraag ingediend voor aansluiting bij de digitale bibliotheek, zodat inwoners van onze gemeente ook digitaal boeken kunnen lezen.’
In het raadsvoorstel (pdf) stelt het college over de nieuwe bibliotheekvisie: ‘Het voorstel beoogt een krachtige bibliotheekvoorziening voor de burgers te waarborgen, gehuisvest in de gemeenschapshuizen Den Durpsherd en de Huif en in de Integrale Kind Centra. (IKC). (...) We willen daarbij een maatschappelijke bibliotheek, die programmatisch aansluit bij het inhoudelijk aanbod van maatschappelijke organisaties en speciale aandacht geeft aan de bibliotheekvoorziening voor de jeugd, in afstemming met de Integrale KindCentra.’

Bibliotheek De Meierij, die met ingang van 1 juli 2017 zal opgaan in de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) en Bibliotheek Den Bosch, heeft op dit moment twee vestigingen in de gemeente, in de kernen Berlicum (in gemeenschapshuis Den Durpsherd) en in Sint-Michielsgestel, waar het filiaal uiterlijk in juni moet verhuizen van het huidige pand in het centrum naar gemeenschapshuis De Huif en waarschijnlijk later (samen met De Huif) naar het gemeentehuis.
Geja Olijnsma, interim-directeur Bibliotheek De Meierij, gaf begin oktober aan samen met Bibliotheek Den Bosch een visie te hebben ontwikkeld waarin bibliotheekwerk in gemeenschapshuizen centraal staat. Bibliotheek Den Bosch diende op 24 oktober een voorstel (pdf) in waarmee eveneens werd aangesloten bij het in 2015 door de raad aangenomen Questum-advies. Belangrijke elementen van dit voorstel: fysieke bibliotheken binnen de gemeenschapshuizen met een collectie bestaande uit totaal circa 34.000 banden en de mogelijkheid tot volledig gebruik van de collecties uit Boxtel, Vught en Den Bosch. Iedere bibliotheek heeft drie computerwerkplekken, print- en scanfaciliteiten, een zelfbedieningsmodule en is altijd open als het gemeenschapshuis open is. Met de professionals en vrijwilligers van de partijen in de gemeenschapshuizen wordt een maatschappelijk samenwerkingsmodel ontwikkeld waarin staat wat het gemeenschapshuis betekent en doet voor de lokale gemeenschap. Gezamenlijke programmering is daarbij van belang. Per vestiging, in Berlicum en Sint-Michielsgestel, is voorzien in 0,5 fte bibliothecaris en 0,5 fte programmeur plus een bedrag per locatie van € 18.000, - voor programmering. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan projecten op het gebied van taal- en media-educatie en vanuit de bibliotheek in de gemeenschapshuizen stimuleringsprogramma’s aan de scholen.

In het raadsvoorstel (pdf) geeft het college aan waarin het voorstel van Karmac verschilt van dat van Bibliotheek Den Bosch. Volgens het raadsvoorstel zit het verschil met name in de grootte van de collectie (bij Karmac totaal 15.000 banden), (nog) geen koppeling landelijk netwerk en landelijke digitale bibliotheek en minder personele ondersteuning door Karmac. Wel ziet het college het als een sterk punt dat in het Karmac-voorstel ‘royale’ schoolbibliotheken opgenomen zijn (met in totaal 26.500 boeken), waar Bibliotheek Den Bosch vooral educatieve ondersteuning en programma’s aan de scholen wil bieden vanuit de twee bibliotheekvestigingen in de gemeenschapshuizen.

De gemeente Sint-Michielsgestel meldt over de personele gevolgen van de keuze voor Karmac: ‘De keuze voor Karmac betekent voor Bibliotheek De Meierij / Bibliotheek Den Bosch dat voor de werkzame personen in de gemeente Sint-Michielsgestel (2 FTE, 4 personen) een nieuwe werkplek gezocht moet worden, binnen of buiten de nieuwe organisatie. Wethouder Loose: “Steeds heeft voorop gestaan dat bij een keuze voor een andere aanbieder van bibliotheekdiensten er zorg moet zijn voor het personeel van de vertrekkende partner. Karmac heeft zich bereid verklaard ook het in Sint-Michielsgestel werkzame personeel uit te nodigen voor een gesprek gericht op mogelijke samenwerking.”’

Bibliotheek De Meierij en Bibliotheek Den Bosch stellen in reactie op het voorstel van het Gestelse college zeer teleurgesteld te zijn dat ervoor is gekozen het bibliotheekwerk vanaf 1 juli 2017 uit te besteden aan Karmac. ‘We hebben het afgelopen jaar vele malen met de wethouder gesproken over de invulling van het bibliotheekwerk. Het eerder genomen Raadsbesluit om het subsidiebedrag voor de bibliotheek te halveren was daarbij inzet van gesprek. We hebben gekozen in ons voorstel voor de kracht van twee goede bibliotheken in de buurthuizen (den Durpsherd en de Huif) die gedeeltelijk stoelt op de reeds bekende, huidige formule (landelijk netwerk, uitleenfunctie) met speciale leesstimuleringsprogramma’s aan de basisscholen, maatschappelijke activiteiten op het gebied van taalvaardigheid / mediawijsheid en culturele activiteiten zoals lezingen van schrijvers.
Het is wishfull thinking van de wethouder dat een kast met boeken op scholen leidt tot effectieve leesbevordering bij kinderen. Ook spijt het ons dat het College van B&W van Sint-Michielsgestel niet kiest voor regionale samenwerking met ’s-Hertogenbosch, Boxtel en Vught. En ook niet kiest voor een professionele inbedding van het bibliotheekwerk in een regionale bibliotheekomgeving waardoor er veel meer vakmanschap aanwezig is, maar dat ze kiest voor een verschraald aanbod en beperkte dienstverlening met een eenpitter als Karmac. Voor Sint-Michielsgestel dus geen profijt van landelijke publiciteitscampagnes en beproefde projecten, geen gedeeld vakmanschap over de collectie, geen gebruik van andere collecties en geen gebruik van het e-bookplatform met een hetzelfde abonnement. Door het besluit zullen 4 mensen (2 fte) hun baan verliezen,’ aldus Nan van Schendel, directeur-bestuurder Bibliotheek Den Bosch in een persbericht.

De Gestelse gemeenteraad zal op 12 januari een besluit nemen over het voorstel van het college (pdf) 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie