HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
KB: Collectieplan definitief vastgesteld
11-01-2017
De Koninklijke Bibliotheek (KB) meldt dat op 19 december het Gezamenlijk Collectieplan 2017 definitief is vastgesteld door het Algemeen Bestuurscollege. In het Collectieplan wordt het beleidskader voor het bibliotheeknetwerk beschreven aangaande het collectiebeleid van de openbare bibliotheken. Het bevat 37 afspraken die betrekking hebben op de rol van verschillende partijen op het gebied van collectiebeleid. Met de publicatie van het definitieve plan wordt een proces van afstemming met het veld afgerond. 
De KB presenteerde op 27 oktober 2016 een consultatieversie van het Gezamenlijk Collectieplan, waarop tot 11 november vanuit het veld gereageerd kon worden. Na deze consultatieronde is op 19 december 2016 dus de definitieve versie van het zogeheten Gezamenlijk collectieplan. Beleidskader collectiebeleid voor het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen (pdf) definitief vastgesteld. De KB meldt dat de internetconsultatie in totaal 29 reacties opleverde namens 65 bibliotheken en 5 POI’en. ‘Waar mogelijk zijn de opmerkingen en suggesties meegenomen in de definitieve versie van het plan. Ook is er een nota opgesteld waarin wordt ingegaan op een aantal hoofdpunten die naar voren kwamen tijdens de consultatieronde,’ aldus de KB.
In de nota (pdf) wordt nader ingegaan op enkele belangrijke thema's binnen de binnengekomen reacties. ‘Zo vinden sommige bibliotheken dat het collectieplan onvoldoende aandacht heeft voor innovatie. Andere bibliotheken maken opmerkingen over de aard van het collectieplan dat volgens sommigen weinig richtinggevend is, terwijl het door anderen juist weer als te sturend wordt ervaren. Ook over het ambitieniveau lopen de meningen uiteen,’ aldus de KB.
De nota gaat ook in op de in het Collectieplan gehanteerde realisatienormen van 95% (minimaal 95% van de fysieke (klant)vraag uit het eigen verzorgingsgebied af te handelen op basis van de eigen collectie) en 99,9% (van alle provinciale uitleningen kan 99,9% uit de provinciale collectie worden afgehandeld) en de 10% vervangingsnorm (10% jaarlijkse collectievervanging), die hebben geleid tot kanttekeningen bij de haalbaar- en houdbaarheid van deze normen, onder meer vanwege de krimpende budgetten. De KB reageert daarop door te stellen dat de bibliotheeksector reeds dicht tegen de gestelde normen aan zit en dat stevige realisatienormen met betrekking tot de klantvraag wenselijk zijn om de rol van de bibliotheek als het gaat om ‘plezier in lezen’ te blijven realiseren. Als de vastgestelde normen en afspraken niet worden gehaald, zal er niet direct sprake zijn van sancties. ‘In het collectieplan is een stevige monitorrol voor de KB vastgelegd. Het ligt in de rede dat de KB de ontwikkelingen periodiek bespreekt met de netwerkpartners. Op basis van dit gesprek kunnen de partijen bepalen of interventies wenselijk zijn en hoe die zouden moeten plaatsvinden. Daarnaast verdient dit thema aandacht in het bestuurlijk overleg,’ aldus de nota.

Met het Gezamenlijk Collectieplan wordt beoogd de dienstverlening rond de gezamenlijke collecties te optimaliseren en tegelijk wil het Collectieplan richting geven aan de verdere ontwikkelingen rond het collectiebeleid. Het Collectieplan moet de samenhang tussen de fysieke en digitale collecties bewerkstelligen en zal consequenties hebben voor de praktijk van het collectiebeleid. Lokale bibliotheken blijven, binnen het kader van het Collectieplan, autonoom in hun eigen collectiebeleid. Het Collectieplan bevat 37 afspraken die betrekking hebben op (de rol van) verschillende partijen binnen de openbare-bibliotheekbranche, of op specifieke thema’s of collecties. De KB heeft daarbij een coördinerende rol, onder andere ook voor wat betreft de monitoring en de voorbereiding van de evaluatie. Met name de coördinatie van de totstandkoming van nieuwe kaders voor de PLUSfunctie en voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) vragen om actie van de KB, zo stelt de Koninklijke Bibliotheek zelf.

De KB geeft aan in de loop van 2017, in samenwerking met het veld, een plan op te zullen stellen om de afspraken zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie