HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Gegevens afzonderlijke bibliotheken door OCW openbaar gemaakt
07-02-2017
Minister Bussemaker van OCW heeft haar besluit van 17 januari 2017 om positief te reageren op een verzoek tot openbaarmaking van gegevens van afzonderlijke bibliotheken geëffectueerd. Kennelijk is de termijn van veertien dagen waarin belanghebbenden nog een bewaarschrift konden indienen en de rechtbank konden vragen om schorsing voorbijgegaan zonder dat er verdere bezwaren kwamen. Het verzoek om openbaarmaking werd gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
OCW heeft de documenten die bij het Wob-verzoek horen gepubliceerd op zijn website. In het tweede document staat te lezen dat de verzoeker eerst de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) om de gegevens heeft gevraagd, maar dat die aangaven de gegevens niet te kunnen verstrekken. Vervolgens heeft de verzoeker zich met een beroep op de Wob tot OCW gewend.

Bezwaren VOB
Zoals eerder werd bericht, bleek uit de brief van OCW aan de verzoeker (pdf) dat de VOB en 73 bibliotheken bezwaar hadden gemaakt tegen openbaarmaking. De VOB meldde in november 2016 wel op haar website juridisch advies te zullen vragen, maar zei later niet wat zij daarmee gedaan heeft. Dat stond alleen te lezen in de OCW-brief.
Op 17 januari 2017 berichtte de VOB dat OCW de gegevens openbaar wil maken en dat zij samen met Stadhouders Advocaten zal bekijken hoe het beste op het besluit van OCW gereageerd kan worden. In haar Nieuwsflits van 25 januari liet de VOB weten de leden om hun mening te hebben gevraagd over wel of niet voortzetten van de procedure tegen openbaarmaking.
Zonder te vertellen wat de uitslag van die meningspeiling was, maakte de VOB op 7 februari bekend dat OCW de gegevens geopenbaard heeft.

Eigenaarschap
In bestuurlijk overleg op 27 juni 2016 was ook het onderwerp gegevenslevering al aan de orde gekomen. VOB-voorzitter Marleen Barth miste in een tijdens het overleg behandelde notitie over gegevenslevering een passage over het eigenaarschap van de gegevens. Volgens het verslag zal OCW zorgen voor een procesbeschrijving, waarin het onderwerp ‘eigenaarschap’ wordt meegenomen.

Beleidsmatige context
Desgevraagd verstrekte OCW aan Bibliotheekblad.nl de op 27 juni besproken notitie (pdf) met uitgangspunten voor gegevenslevering. Daarin wordt uitvoerig ingegaan op de beleidsmatige en juridische context.
Beleidsmatig is vastgesteld dat de gegevens zowel voor de sector zelf als voor externe partijen van belang zijn. Er wordt onder andere op gewezen dat openbare bibliotheken verplicht zijn uitleengegevens aan de Stichting Leenrecht te verstrekken, maar dat ‘het administratieve proces gebreken vertoont’. Volgens OCW zou dat voor alle partijen vereenvoudigd kunnen worden door het nog te ontwikkelen datawarehouse ook hiervoor als gegevensbron te gebruiken. De Stichting Leenrecht klaagt erover dat volgens de opgaven die aan haar verstrekt werden openbare bibliotheken in 2015 73,8 miljoen uitleningen hadden (waarvan 68,9 miljoen boeken), terwijl de CBS-cijfers over 2015 komen op 78,8 miljoen uitleningen (waarvan 73,4 miljoen boeken).

Juridische context
Bij de juridische context zegt OCW dat de bibliotheekgegevens vallen onder de Wob, omdat het gaat om overheidsinformatie. Dat betekent dat geheimhouding een uitzondering hoort te zijn, die alleen kan op grond van artikelen 10 en 11 van de Wob. Zoals in de brief van OCW aan de verzoeker staat, heeft OCW geoordeeld dat de door de VOB en 73 bibliotheken via Stadhouders Advocaten aangedragen vier bezwaren onvoldoende hout snijden en dat het publieke belang van openbaarmaking opweegt tegen dat van voorkomen van eventuele benadeling van openbare bibliotheken.

Procesbeschrijving in de maak
De op 27 juni 2016 gevraagde ‘procesbeschrijving gegevenslevering’ is er nog niet.
Aad van Tongeren, senior beleidsadviseur bij OCW, antwoordde op de vraag hoe ver OCW ermee is: ‘Daar zijn we mee bezig. We wilden de uitkomst van de Wob-procedure afwachten, omdat daarmee een aantal uitgangspunten wordt vastgelegd. Zo is het nu niet meer de vraag of de data openbaar zullen worden gemaakt. We moeten het nog wel hebben over de vorm, het moment, toepassingen etc.’ 


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie