HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Drie onderzoeken naar leesbevordering en laaggeletterdheid van start
20-03-2017
In het kader van het programma Tel mee met Taal 2016-2019 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) aan drie onderzoeksprojecten subsidie toegekend. Het gaat om een onderzoek naar de problemen die laaggeletterden ervaren in hun dagelijks leven en welke behoeften aan ondersteuning zij hebben, om onderzoek naar leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren, en om onderzoek naar de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.
Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma van de ministeries van SZW, OCW en VWS, gericht op leesbevordering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, in aanvulling op het reguliere onderwijs. Het programma ondersteunt gemeenten, taalaanbieders, bibliotheken en maatschappelijke organisaties met instrumenten en methoden, kennis en expertise.

Vanuit het programma wordt beleidsonderzoek en wetenschappelijk onderzoek naar taalachterstanden, leesbevordering en laaggeletterdheid geïnitieerd en uitgevoerd. Er is in het kader van het programma een budget van 710.000 euro beschikbaar voor onderzoek. Voor het vaststellen van de meest urgente onderzoeksthematiek is aan kennisinstituten, onderzoeksbureaus, gemeenten, bibliotheken, taalaanbieders en andere relevante partijen input gevraagd. Vervolgens is tijdens een expertmeeting nagegaan welke specificeringen hierin kunnen worden aangebracht en welke prioritering hierbinnen gewenst is. Alle informatie bij elkaar heeft geleid tot de drie onderzoeksopdrachten, zo meldt het NRO.

In het kader van het thema 'Doelgroepen- en behoeftenanalyse' zal prof. dr. Saskia Brand-Gruwel (Welten Instituut / Open Universiteit Nederland) onder het motto 'De laaggeletterden centraal' onderzoek doen met als doel meer zicht te krijgen op de problemen die laaggeletterden ervaren in hun dagelijks leven, welke behoeften aan ondersteuning zij hebben en wat hun drijfveren zijn om een leescursus te volgen. Bij dit onderzoek worden expliciet laaggeletterden zelf en hun docenten betrokken, zodat de ontwikkelde kennis en interventies aansluiten bij hun behoeften en diversiteit.

Drs. Femke Scheltinga (ITTA UvA) geeft uitvoering aan het onderzoek 'Welke jongere is (g)een lezer? De weerstand voorbij…' (binnen het thema 'Leesaversie onder laagtaalvaardige jongeren en succesvolle interventies'). In dit project worden bestaande initiatieven op het gebied van leesbevordering onderzocht. Door verschillende typen lezers in kaart te brengen en zo na te gaan welke interventies voor welke leerlingen effectief zijn, willen de aanvragers een toolbox met ‘keuzewijzer’ samenstellen die leraren helpt om samen met leerlingen de juiste ‘interventie op maat’ te kiezen. Deze werkwijze wordt in een experiment onderzocht.

Dr. Heleen van der Stege (CED-Groep) verricht het onderzoek 'Naar een optimale mix in deskundigheidsbevordering ter bestrijding van laaggeletterdheid' (in het kader van het thema 'Deskundigheid van professionals en vrijwilligers'). Over dit onderzoek meldt het NRO: 'Vrijwilligers en beroepskrachten zijn belangrijk bij het terugdringen van laaggeletterdheid in de samenleving. Een goede samenwerking tussen de vrijwilligers en beroepskrachten is hierbij van meerwaarde. Dit project heeft als doel het zichtbaar maken van verbetermogelijkheden in samenwerkingsvormen en taakverdelingen tussen vrijwilligers en beroepskrachten en handvatten geven voor gewenste deskundigheidsbevordering van zowel vrijwilligers als beroepskrachten.'

Voor de subsidieronde Tel mee met Taal 2016-2019 is vanuit de ministeries van SZW, OCW en VWS een totaalbudget van 710.000 euro beschikbaar. Dit budget is als volgt verdeeld:
Thema 1: 400.000 euro, looptijd 24 maanden
Thema 2: 220.000 euro, looptijd 18 maanden
Thema 3: 90.000 euro. looptijd 12 maanden


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie