HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Digitaal-maatschappelijke organisaties vragen nieuw kabinet om maatregelen cyberbeleid
12-04-2017
Zes organisaties die zich bezighouden met internetpolitiek en digitale technologie roepen een nieuw kabinet via een brief aan de informateur op om een aantal maatregelen te nemen om beter in te spelen op digitale ontwikkelingen die invloed hebben op de informatiemaatschappij. Zij vragen het nieuwe kabinet onder andere een interministerieel digitaal topteam in te stellen zodat overheid, burgers en bedrijven voorbereid zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen en meer te investeren in kennis, bewustzijn en vaardigheden op het gebied van digitale technologie.
De organisaties die zich met de vijf adviezen op 11 april via de informateur tot een nieuw kabinet richtten, stellen in de brief (pdf) onder andere: ‘Internetpolitiek speelt een steeds grotere rol op vrijwel alle beleidsterreinen. Kennis op dit gebied is cruciaal om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen. Daarom roepen wij, zes organisaties die zich bezighouden met internetpolitiek en digitale technologie, een nieuw kabinet op om (1) een interministerieel digitaal topteam in te stellen, (2) digitale grondrechten te beschermen, (3) te zorgen voor digitale transparantie, (4) het auteursrecht te moderniseren en (5) te investeren in kennis, bewustzijn en vaardigheden met betrekking tot digitale technologie. Hiermee zorgt het nieuwe kabinet voor urgentie en afstemming om de kansen van nieuwe (digitale) technologie ten volste te benutten en tegelijkertijd mensen te beschermen tegen de schaduwkanten ervan.’

De zes organisaties - Bits of Freedom, Internet Society Nederland, Netwerk Democratie, Open State Foundation, Waag Society en Kennisland - zien voor het door hen gevraagde interministerieel digitaal topteam een adviserende rol, zodat de overheid zelf, burgers en bedrijven voorbereid zijn op nieuwe technologische ontwikkelingen en ‘een eenduidig, consistent cyberbeleid voeren dat is gebaseerd op mensenrechten en innovatie, in binnen- en buitenland’. Daarnaast vinden de organisaties dat een nieuw kabinet zich moet committeren aan het beschermen en versterken van (digitale) grondrechten van burgers, onder andere waar het gaat om bescherming van privacy en communicatievrijheid, en dient te zorgen voor digitale transparantie. ‘Het nieuwe kabinet moet vaart maken met het als open data beschikbaar stellen van publieke informatie. Dit levert zowel economische als maatschappelijke waarde op en verkleint de informatiekloof tussen burgers en overheid. Het nieuwe kabinet moet zorgen voor moderne transparantiewetgeving waarbij actieve (digitale) openbaarheid het uitgangspunt is en het recht op informatie kan worden afgedwongen. Dat is niet alleen van belang voor open data maar ook voor het bevorderen van open source bij de overheid. Geef andere overheden en burgers toegang tot data en broncodes die door de overheid verzameld, beheerd en gebouwd zijn met publieke middelen. Geef prioriteit aan het ontsluiten van publieke openbare registers zoals het handelsregister als open data en vervang de huidige wijze van tarifering door een financiering uit algemene publieke middelen,’ aldus de organisaties.

In de brief wordt verder gevraagd om modernisering van het auteursrecht, dat volgens de organisaties niet meer voldoet aan de eisen van de digitale tijd. ‘Het nieuwe kabinet moet zorgen voor modernisering van het auteursrecht, zodat het meer ruimte biedt aan internetgebruikers, publieke instellingen zoals bibliotheken en scholen, onderzoekers en innovatieve bedrijven. Toegang tot cultuur en kennis heeft auteursrecht nodig dat de belangen erkent van jonge makers die opgroeien in een internetcultuur, en ervoor zorgt dat de enorme hoeveelheid cultureel materiaal die nu op slot zit achter auteursrecht zonder winstoogmerk gedeeld kan worden. Binnen de Europese Unie moet het nieuwe kabinet zorgen voor een maximale verruiming van de auteursrechtelijke uitzonderingen zoals deze op dit moment worden besproken in het voorstel voor een richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt. Het kabinet moet bovendien voorkomen dat de modernisering van het auteursrecht wordt misbruikt voor pogingen om een zogenoemde “linktax” in te voeren.’

Tenslotte roepen de zes organisaties een nieuw kabinet op niet alleen te investeren in digitale infrastructuur, maar ook in kennis, bewustzijn en vaardigheden, niet alleen binnen de overheid en bij toezichthouders en adviesraden, maar ook bij het brede publiek. Versterken van kennis, bewustzijn en vaardigheden van de gehele samenleving op het gebied van digitale technologie is nodig, aldus de organisaties. ‘Het gaat daarbij zowel om de kansen en (nieuwe) mogelijkheden van technologische en digitale veranderingen, als om de schaduwkanten ervan. Maak mensen technologiewijs en leer kinderen niet alleen programmeren, maar zet ook in op makersonderwijs, waarmee creativiteit, technologie en innovatie volop de ruimte krijgen.’


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie