HomeNieuwsNieuwsoverzichtBericht
voetnoot
Geen bezwaar Statencommissie Flevoland tegen opheffing Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken
13-06-2017
De Commissie Bestuur van Provinciale Staten (PS) van Flevoland heeft in haar vergadering van 24 mei geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) op te heffen. In plaats van het SFB in stand te houden, willen GS zelf een innovatiefonds beheren, waaruit de beide Flevolandse bibliotheken, denieuwebibliotheek (Almere) en FlevoMeer Bibliotheek, gesubsidieerd zullen worden. De beide bibliotheken kunnen zelf zorgen voor de distributiefunctie en de netwerktaken. Ronald Spanier, directeur SFB, was bij de commissievergadering aanwezig. Hij vertelt desgevraagd dat de aanwezige Statenleden geen bezwaren hebben ingebracht..
Zoals in april werd gemeld, is het plan voor een innovatiefonds het tweede scenario van drie door bureau Hiemstra & De Vries op verzoek van de provincie beschreven scenario’s. Het eerste scenario was het SFB een brede innovatieopdracht te geven, het derde om de twee bibliotheken de provinciale innovatietaak zelfstandig te laten organiseren. In april was het rapport van Hiemstra & De Vries nog niet openbaar, maar inmiddels staat het in de agenda van de genoemde commissievergadering (punt 8), samen met een korte presentatie door Sebastiaan van den Bogaard van Hiemstra & De Vries en een oplegnota van GS.

Voor- en nadelen
De presentatie (pdf) noemt als voordeel van een brede innovatieopdracht aan het SFB (eerste scenario) dat de continuïteit gewaarborgd is en er geen overgangsfase naar iets nieuws hoeft te zijn, maar als nadeel dat deze situatie kwetsbaar en beperkt slagvaardig blijft.
Als voordelen van een innovatiefonds (tweede scenario) worden genoemd: maximale sturing op de resultaten op projectbasis en maximale ruimte voor innovaties. Als nadeel dat er risico op bureaucratie ontstaat in verband met indienen en beoordelen van projectaanvragen.
Bij het derde scenario (de bibliotheken regelen innovatie zelf) zijn de voordelen dat er korte lijnen zijn en de provinciale innovatietaak daar ligt waar het bibliotheekwerk wordt uitgevoerd, maar is het nadeel dat er voor de provincie een relatief grote afstand ligt tot de uitvoering.

POI kan binnen een bibliotheek
Volgens het rapport (pdf) spreekt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) bij de begripsbepaling van een ‘provinciale ondersteuningsinstelling’ (POI) in artikel 1 niet over een ‘instelling’ maar over een ‘voorziening’. Dat betekent, zo zegt het rapport, dat de organisatorische en juridische vorm geheel vrij is. Een POI kan een stichting, vennootschap, coöperatie of afdeling van een provincie zijn. Maar ook een ‘voorziening’ binnen de organisatie van een stichting openbare bibliotheek.
Het rapport meldt ook dat de provincie innovatie op een hoger plan wil brengen, met nieuwe partners uit andere markten en domeinen. De provincie ziet als prioriteiten digitale innovatie, robuustheid van aanpak (versus de kwetsbaarheid van het SFB), vergroten van het bereik (dichter bij de burger), versterking van de profilering van de provincie Flevoland en kunnen aanbrengen van differentiatie tussen stad (Almere) en platteland (grote delen rest van Flevoland).

OCW, KB en IPO
In de oplegnota van GS (pdf) staat dat GS het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) nog ambtelijk willen bevragen, alvorens voor het zomerreces een definitief besluit te nemen. Het onderwerp hoeft volgens de oplegnota niet plenair in PS, daar het een onderdeel is van de door PS vastgestelde hoofdlijnen uit de Flevolandse cultuurnota. Ronald Spanier verwacht dat GS alleen nog van gedachten kunnen veranderen als er vanuit OCW, KB en/of IPO ernstige bezwaren worden aangedragen.


Print deze pagina

Reacties op dit artikel (0)

Er zijn nog geen reacties.

Schrijf een reactie

Naam
E-mailadres (?)
Reactie
 

Gerelateerde informatie